Back
Register for SMS Alerts
or enter your details manually below...
First Name:
Last Name:
Email:
Password:
Hometown:
Birthday:
Sorry, we couldn't find that email.
Existing users
Email
Password
Sorry, we couldn't find those details.
Enter Email
Sorry, we couldn't find that email.

JPO, Mugliett and Dalli do not collect their votes, Debono refuses to answer questions

PN backbenchers Jeffrey Pullicino Orlando, Jesmond Mugliett and EU commissioner John Dalli have not collected their voting documents according to sources close to the PN Headquarters.

25 February 2012, 12:00am
Jeffrey Pullicino Orlando, Jesmond Mugliett and John Dalli did not collect their voting documents
Jeffrey Pullicino Orlando, Jesmond Mugliett and John Dalli did not collect their voting documents
PN backbenchers Jeffrey Pullicino Orlando, Jesmond Mugliett and EU commissioner John Dalli have not collected their voting documents, according to sources close to the PN Headquarters. The two parliamentarians and former minister did not collect their votes, even though they were eligible to vote.

This means that they will not be voting today. A vote which is expected to give an overwhelming support to Lawrence Gonzi.

Attempts to get the rebel backbencher Franco Debono to confirm or deny how he would vote today proved futile and when asked to comment today - a Saturday - he said that he could not because he was entering Court.

Franco Debono catalysed today's one candidate contest with his threat not to vote with government.  887 councillors are eligible to vote for Lawrence Gonzi. Last month Debono accused Gonzi of being an oligarch, arrogant and undemocratic. 

Today's rubber-stamping one man is expected to give an overwhelming support for the Prime Minister and leader of the party. No one came forward to challenge Lawrence Gonzi for the post.  Most of the councillors who are voting today were not elected to their posts but nominated. This was the case for the local committees in Sliema and St Julian's.

Party sources said that over 70% of all councillors were nominated, many of which were named and chosen by the PN central office, and many of these are well known for their support for Lawrence Gonzi.

 

avatar
albert leone
More flat tires......
avatar
Nicholas Balzan
Il-bulijiet li ghandna kuntenti b'Gonzi. Min mhux kuntent seta' ikkontesta liberament. In gharef, hafna gharef. Kieku ikkontestajt kont titla' sparat u taghtina partit nadif u onest bhal-
avatar
Stefan Cassar
gonz can fool himself and his appointed cronies most of the time but never the electorate.get on with general election, please and go,go,and relieve us of a corrupt administration..88% of the maltese think that your government is corrupt
avatar
Noel Cutajar
@ Demartino Għandkhom tant bulijiet jimpalaw l-ewros minn fuq il-poplu lili trid nikkontesta ma' partit maħmuġ bħal tagħkhom! Anki l-istatut tagħkhom stess ġejtu titmejlu minnu aħsseb u ara!! Farsa bħal tal-Jemen!! U Franco ma' rreżernjax mill-pn? Kif mar jivvota?? Għankhom taħwid!!
avatar
Stefan Xerri
u issa xorta ha jibqa jdahhaq il-gonz?
avatar
Paul Dalli
Lil 99.9999% tal-kunsilliera il-bravu gonzipn dahhalhom fl-ixkora .... izda dawk il-tlett Membri tal-Parlament li ghamluha cara quddiem Malta kollha li ma jistghux ghalih u ma jnizzlux it-tmexxija tieghu, baqghu jumiljawh u jirridikolawh ghal ma nafx kemm-il darba .... u dan jippretendi li l-pajjiz imbaghad ghandu jaghrfu bhala l-mexxej meta n-nies stess ta' madwaru qed jichduh!!! Veru qieghdin sew!!! - tghid il-lejla gonzipn se jibghat xi sms lil mugliette biex jghidlu r-rizultat tal-elezzjoni? ma niskantax wisq ghax gonzipn ghandu jhabbat kif idarras lin-nies ...
avatar
Nicholas Balzan
Matteotti ghaliex ma ikkontestajtx INT.
avatar
John Tonna
What we now know for sure is that whilst GonziPN will be confirmed as leader of his party he has bigger problems in parlament as JPO and Mugliette have also indirectly declared they have no faith in their leader.
avatar
mark bonavia
Qisna qeghdin nassistu ghal-elezzjonijiet li jsiru f'xi pajjiz bhal Iraq fi zmien Saddam Hussein !
avatar
Saviour Cassar
Bhal issa qieghed nimmagina lil gonzi f'tellieqa fuq track...min icappcap ghax gie l-ewwel u min icappap ghax gie l-ahhar. Ara veru qeghdin fil pajjiz tal mickey mouse.
avatar
joanne zarb
i would have liked to see this situation avoided in the first place. makes one red in the face for 2 obvious reasons, that vox popoli already knows why.
avatar
Letizia Scicluna
Issa zgur li Gonzi ma jistghax jghid li ghandu maggoranza fil parlament. Zewg membri zgur ma ivvutawx favur tiehu bhala mexxej. Forsi jkunu tlieta wkoll. Allura il president ta san anton se jibqa qisu gbara u ma jghid xejn. Xqieghed jistenna biex ixolji il parlament?
avatar
Paul Dalli
Grazzi gonzipn - bil-mossa tieghek komplejt taqa' ghac-cajt quddiem malta kollha ghax bil-vot li tlabt int stess rega' kellek konferma (jekk qatt kien hemm bzonnha wara kollox) li fil-grupp parlamentari tieghek stess hemm (mill-inqas) TLIETA li ma jridukx - mhux ta' b'xejn li titwerwer issejjah vot fil-Parlament u tmur tiddandan u tikkumiedja minflok il-pieta - u veru figura pietuza sirt bhalissa, figura aktar ferm pietuza ma' kull jum li jghaddi .......
avatar
KARL IZZO
Jiena nahseb li wara din il-praspura tal-llum lil Gonzi se jghamlulu bhal ta' l-evangelju illum jincensawh u jitfghulu l-weraq taz-zebbug u jxejrulu l-palm u minn hawn u ftit iehor, ma nafx jien tghid jghaddi minn xi kalvarju?
avatar
maria aquilina
FRANCO RAROLI PECLUQ IS HE GOING TO VOTE?
avatar
Raymond Mintoff
With regards Franco debono's vote it is a two edged blade. Should the election committee say that no "NO" votes were cast it will mean Franco Voted for gonzi and all his talk was tripe unless he challenges the committee and says that he voted "NO". This scenario also counts for a vote of abstention, if Franco abstains than one can conclude that all his talk was simply tripe.
avatar
Joseph Galea
Mela Franco he did not resign 3 times? how come he collected the vote, its another PN circus
avatar
Raymond Mintoff
If JPO and Mugliette did not collect their vote it means they are not happy with gonzi as the leader. Which also means that their vote in parliament is a vote of convenience and not conviction. Gonzi no matter how many votes you get you lost your parliamentary majority. Please disappear.
avatar
Rebecca Muscat
Those are the only three that had the guts to do so openly . But how many others that didn't had the guts to do so are going to abstain in this farce of election ? A one horse race , Ohh how stupid can it be ?
avatar
Noel Cutajar
Bħal tal-Jemen din l-elezzjoni. Anki hemm kandidat wieħed ser ikollom!!