Back
Register for SMS Alerts
or enter your details manually below...
First Name:
Last Name:
Email:
Password:
Hometown:
Birthday:
Sorry, we couldn't find that email.
Existing users
Email
Password
Sorry, we couldn't find those details.
Enter Email
Sorry, we couldn't find that email.

PN parliamentary group in limbo following March 10 electoral fiasco

Despite sustaining a heavy defeat in the March 10 local council elections, Prime Minister Lawrence Gonzi has not yet summoned his parliamentary group to discuss the electoral fallout, and party whip confirms “nothing is scheduled so far.”

Karl Stagno-Navarra
22 March 2012, 12:00am
Prime Minister Lawrence Gonzi (R) with PN secretary general Paul Borg Olivier
Prime Minister Lawrence Gonzi (R) with PN secretary general Paul Borg Olivier
Prime Minister Lawrence Gonzi has not summoned his parliamentary group to discuss the PN's most recent defeat at the polls, where it lost a  staggering 11,500 votes and lost the mayorships in Safi and St. Paul's Bay.

As a MaltaToday poll put Labour in a 14 point lead over the PN, the March 10 elections in 35 localities - which included Sliema and already had a resignation - triggered Gonzi to react with a promise to "listen more to the people."

But while his special delegate Simon Busuttil struggles to get the party closer to the people, MP Franco Debono has kept up his rant against the leadership, and exposing the party which is being led by what he described as an "oligarchy."

Contacted by MaltaToday, PN parliamentary whip David Agius confirmed that no parliamentary group meeting has been held since the March 10 result, and added that "so far no meeting is scheduled."

Meanwhile, Labour's parliamentary whip Joe Mizzi said that Labour MPs have met since the March 10 elections, and another meeting is scheduled for next week.

 

 

 

 

avatar
albert leone
It's the country that is in LIMBO after a four year taste of Gonzipn & his oligarchy's administration, or lack of it from Gonzipn's POOL OF LIMITED TALENT!
avatar
emanuel cauchi
@mariod. Smajt li jisejjah Klikka.
avatar
Victoria Cauchi
mela dak jista jissejah grupp?
avatar
Saviour Cassar
gonzipn ma jistax ilaqqa il grupp parlamentari ghal semplici raguni wahda..Mela insejtu li jekk ilaqqahom irid ikun hekk franco jpo u muljett.gonzipn ma jiflahx ghal battikata ohra...ninni ninni gonzipn
avatar
Paul Dalli
Tridx nghidilkom jien x'se jigri? Issa xi jumejn ohra jiftakar fuq din il-bicca xoghol franco debono u johrog jitkellem fuqha fuq is-super one, fuq il-gazzetti u fuq il-maltatoday u f'daqqa wahda gonzipn isejjah xi zewg laqghat f'temp ta' jumejn ..... imma tinsewx li bhalissa gonzipn imhabbat jiltaqa' ma' dawk kollha li lanqas qatt ma thajjar jarahom f'dawn l-ahhar erba' snin f'laqghat organizzati minn buzupn fl-azad ... u hawn ta' min jgharrafkom bil-laqghat li se jsiru fl-azad nhar it-tlieta wara nofs in-nhar: l-ewwel laqgha ma' dawk li jigbru l-bebbux wara li taghmel ix-xita; it-tieni laqgha ma' dawk (irgiel u nisa) li jqaxxru s-suf ta' saqajhom; u t-tielet laqgha ma' dawk li jhobbu jgemmghu it-tappijiet tal-luminata tal-antik. Laqghat ohra interessanti jithabbru aktar tard .......
avatar
Narcy Calamatta
Sur Editur, Mela ma tafx li il Limbu spicca,( min jaf x`sar minnhom min kien ghadu hemm ).Ikolli nghejd li bhal issa il Partit Nazzjonalista, jew qeghed f`tarf l`irdum, jistenna ziffa rih u ghal isfel...jew qeghedin taht xi sur u qeghedin jitolbu l`Alla biex igarrfu fuqhom...Ara qeghed niccajta ta...Xi tridhom jaghmlu Sur Editur, ghal maghmul ma hemmx kunsill. Issa jitfarfru naqra u qisu ma gara xejn. Kemm il disfatta kellhom dawn l-ahhar 10 snin ? Nahseb li il problema hija l-oppozizjoni, ghax donna kuntenta fl`oppozizjoni...
avatar
silvio bonello
Maltatoday - have you forgot that PN lost mayorship in Qala Gozo?
avatar
Loredana Galea
X'indifferenza! Basta il-kapo Gonzi baghat jisimghu n-nies u maghhom baghat lil Simon Busttil. Meta hu ma tantx jidher herqan li jisma' x'ghandu xi jghidlu l-grupp parlamentari tieghu stess. Tghid Gonzi rassenjat li r-rih tal-bidla ma jistax jieqaflu jew qed se jilghab il-karti tieghu permezz Simon u t-tliet slaten Magi? X'arranganza tinjora lill-back benchers fil-grupp parlamentari, ghax forsi l-Ministri b'xi mod jiltaqghu f'kabinett. Imbaghad Franco Debono, Jeffrey Pullicino Orlando, Jeffrey Mugliett teatrini biss. jaqghu sellfu lill-bajd ghal xi figolla?