Back
Register for SMS Alerts
or enter your details manually below...
First Name:
Last Name:
Email:
Password:
Hometown:
Birthday:
Sorry, we couldn't find that email.
Existing users
Email
Password
Sorry, we couldn't find those details.
Enter Email
Sorry, we couldn't find that email.

Vince Farrugia files police report against GWU

The GRTU director general Vince Farrugia files police report against the GWU secretary-general Tony Zarb over "hate campaign".

23 March 2012, 12:00am
The feud between Vince Farrugia and Tony Zarb has been going on since the 2003 EU accession referendum.
The feud between Vince Farrugia and Tony Zarb has been going on since the 2003 EU accession referendum.
The Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU) has slammed the General Workers Union secretary-general Tony Zarb for orchestrating a hate campaign against the GRTU director general Vince Farrugia.

"The GWU secretary-general Tony Zarb, personally and through the media he wields a direct influence on, is leading a campaign of hate and personal assassination against Vince Farrugia," the GRTU said.

The GRTU explained that the campaign has been ongoing since 2003, when Farrugia publicly declared his support for Malta's EU accession. "Now this campaign has taken the form of a continuous character assassination. Vince Farrugia has reported the case to the police because the GRTU deems these media attacks as a criminal act."

The GRTU added that the campaign intensified in January when Zarb alleged that Farrugia had referred to precarious workers as rats during an MCESD meeting. Farrugia had denied this and filed a libel suit against Zarb.

The GRTU council said it was grateful for Farrugia's work on behalf of the self-employed and businessmen and unreservedly condemned the GWU's attacks on Farrugia who "never shied away from carrying out his duties with utmost integrity."

avatar
Raymond Mintoff
A drowning man clutches to straws.
avatar
Raymond Mintoff
Aman clutches to straws.
avatar
Karl Cucciardi
Ritratt ahjar mill-istorja. Is-sur Farrugia imdorri jahbi l-qargha. Tghid nesa' x'jghid il-Malti li l-kelma li tahrog mis-sinna timla dinja? Ghalxejn tipprova tahbiha wara. Minn naha l-ohra is-sur Zarb ghalkemm huwa veru 'heavyweight' fit-trejdjunjonizmu ma jiddejjaqx juri l-qargha. Skond ir-ritratti is-sur Zarb huwa aktar trasparenti.
avatar
Karl Cucciardi
Ritratt ahjar mill-istorja. Is-sur Farrugia imdorri jahbi l-qargha. Tghid nesa' x'jghid il-Malti li l-kelma li tahrog mis-sinna timla dinja? Ghalxejn tipprova tahbiha wara. Minn naha l-ohra is-sur Zarb ghalkemm huwa veru 'heavyweight' fit-trejdjunjonizmu ma jiddejjaqx juri l-qargha. Skond ir-ritratti is-sur Zarb huwa aktar trasparenti.
avatar
Emanuel Portelli
Kompli dahhak nies bik vince. Warren ghax hsara kbira qed taghmel kemm lill membri Tal GRTU u kemm lil pajjiz. Il kummidji Li qed taghmel kienu tajba biss meta int kont ma Mintoff. Dak zmien spicca
avatar
Monique Vella
Dan jgalea tilifha jaqaw? Gej bid-DR Vince Farrugia. Aktar ma jghaddi zmien aktar nithassru lil dan jgalea. Donnu jghix fil-qamar. Kompli dahhaqna jgalea!
avatar
john spiteri
Tales of the unexpected! Wahda isbah mill-ohra!
avatar
John Zammit
kemm hu patetiku dak j galea. jiddispjacini ghalieh. le sur galea ahna ma ahniex loosers. far from it. ahna ghandna ngawdu il frott li zera il partit laburista postijiet tax xoghol fl airmalta, seamalta, banek, telemalta enemalta u eluf ta postijiet ohra li issa dan il gvern korrott kisser ghal dejjem. Ta lill maltin kollha fejn joqoghdu bxejn sahansitra dan il gid se jgawduh uliedna u ulied uliedna...miskin galea il patetiku
avatar
Nanette Carbone
Tfakkarni f'dik il-kanznetta "La verita mi fa male"
avatar
Nanette Carbone
Quem deus vult perdere, dementat prius Whom the gods would destroy they first make mad
avatar
Joseph Sultana
Issa nistahbilek sur Pivitera! X ser tghamilli? Bhal ma kontu taghmlu fis 70s u it 80s? LE QATT!!! MLP is an out dated party. Malta ONLY needs PN. X taghmlu x hin titilfu l elezzjoni is sena id dihla? Il poplu ma jridx lill MLP. Il poplu jrid BISS lill PN.
avatar
mark bonavia
J.galea: nahseb li Vince Farrugia se johrog ta'zatat f'din l-affari bhal ma se johrog fil-kaz meta allega li min tah daqqa ta' ponn ried joqtlu !! Jew daqs kemm hareg ta' " loser " Lawrence Gonzi tieghek fl-elezzjoni tal-MEPs, fir-referendum tad-divorzju, u fl-elezzjoni tal-kunsilli !! Dawk huma l-"losers". U L-KBIR GHADU GEJ !! MHux ahjar tmur tistahba minn issa J.Galea ??
avatar
Jesmond Cachia
@jgalea. Since when Censinu became a Doctor? Laghqi!!
avatar
albert leone
@JGALEA Ghax Dr? Vince Farrugia winner ? : ) Biex winner... u fejn winner?????
avatar
Rita Grioli
Vince Farrugia ghandu bzonn jitghallem li c-Cittadin Malti m’ghadux tal-moghdija taz-zmien. Cioe jista jserrah rasu li c-Cittadin Malti mhux ser ihalli qatt iktar li jigi mgebbed minn imniehru minn xi persunagg li ghandu xi palk jew pulptu taht saqajh. Dan ifisser li jista jiftah halqu kemm irid li qed isofri assasinju tal-karattru tieghu ghax mhux ser idahhaqna iktar. X’jaseb, hu u dawk li jirraprezenta. Li hadd ma jaf kemm ilhom ihawdu fil-cash register, li jixtru l-affarijiet personali u jdahhluhom tal-vat bhala spejjes, jew bil-kummiedji li ghaddejin fid-dipartimet tal-Vat u tat-Tax Compliance Unit. Vince Farrugia miskin ma jafx kemm hemm nies li qeghdin fil-morsa tax-xoghol prekarju mhaddma mill-membri li jirrapresenta hu, sahansietra anke l-Gvern mcappas (u din l-bicca qisha USURA). X’jaseb Vincenz de Farrugia li had ma jaf li din l-bicca xoghol tissusidja bil-perkacci li tiggenera lid-Dar Centrali meta naslu ghal gbir tal-fondi. Imma hekk hi hej ir-Religjon u l-Patrija.
avatar
Rita Grioli
Vince Farrugia ghandu bzonn jitghallem li c-Cittadin Malti m’ghadux tal-moghdija taz-zmien. Cioe jista jserrah rasu li c-Cittadin Malti mhux ser ihalli qatt iktar li jigi mgebbed minn imniehru minn xi persunagg li ghandu xi palk jew pulptu taht saqajh. Dan ifisser li jista jiftah halqu kemm irid li qed isofri assasinju tal-karattru tieghu ghax mhux ser idahhaqna iktar. X’jaseb, hu u dawk li jirraprezenta. Li hadd ma jaf kemm ilhom ihawdu fil-cash register, li jixtru l-affarijiet personali u jdahhluhom tal-vat bhala spejjes, jew bil-kummiedji li ghaddejin fid-dipartimet tal-Vat u tat-Tax Compliance Unit. Vince Farrugia miskin ma jafx kemm hemm nies li qeghdin fil-morsa tax-xoghol prekarju mhaddma mill-membri li jirrapresenta hu, sahansietra anke l-Gvern mcappas (u din l-bicca qisha USURA). X’jaseb Vincenz de Farrugia li had ma jaf li din l-bicca xoghol tissusidja bil-perkacci li tiggenera lid-Dar Centrali meta naslu ghal gbir tal-fondi. Imma hekk hi hej ir-Religjon u l-Patrija.
avatar
Rita Grioli
Vince Farrugia ghandu bzonn jitghallem li c-Cittadin Malti m’ghadux tal-moghdija taz-zmien. Cioe jista jserrah rasu li c-Cittadin Malti mhux ser ihalli qatt iktar li jigi mgebbed minn imniehru minn xi persunagg li ghandu xi palk jew pulptu taht saqajh. Dan ifisser li jista jiftah halqu kemm irid li qed isofri assasinju tal-karattru tieghu ghax mhux ser idahhaqna iktar. X’jaseb, hu u dawk li jirraprezenta. Li hadd ma jaf kemm ilhom ihawdu fil-cash register, li jixtru l-affarijiet personali u jdahhluhom tal-vat bhala spejjes, jew bil-kummiedji li ghaddejin fid-dipartimet tal-Vat u tat-Tax Compliance Unit. Vince Farrugia miskin ma jafx kemm hemm nies li qeghdin fil-morsa tax-xoghol prekarju mhaddma mill-membri li jirrapresenta hu, sahansietra anke l-Gvern mcappas (u din l-bicca qisha USURA). X’jaseb Vincenz de Farrugia li had ma jaf li din l-bicca xoghol tissusidja bil-perkacci li tiggenera lid-Dar Centrali meta naslu ghal gbir tal-fondi. Imma hekk hi hej ir-Religjon u l-Patrija.
avatar
Joseph Sultana
Prosit Dr. Farrugia. Dawn tal MLP u GWU kollha tal istess stoffa. Mhux ta b'xejn both are losers.
avatar
John Zammit
il grtu ghanda tkun taf li mhux kontra toni zarb qed tohodha imma kontra il gwu....
avatar
albert leone
Kummiedji wahdu, dan Vince Farrugia! Min qieghed ihallaslu dawn il-kawzi li qieghed jaghmel.... il-Membri tal GRTU? : )
avatar
albert leone
Kummiedji wahdu, dan Vince Farrugia! Min qieghed ihallaslu dawn il-kawzi li qieghed jaghmel.... il-Membri tal GRTU? : )
avatar
Joseph Galea
I think both men should resign and make way for younger,mature, respected and trustworthy person to fill their post. Mr Farrugia's recently events puts the GRTU in dark ages and needs to come out clean. The GRTU is dominated by politics, and the cardinal mistake was when Vince Farrugia decided to be on the ticket of the GONZIPN EU election. I know hundreads of people resigning from GRTU. Tony Zarb needs to retire the soonest the better. The GWU needs a fresh image which will help the PL in the next election.
avatar
Malcolm Seychell
GRTU stands for 'General Retailers and Traders Union', it is not known as 'The Chamber of Small and Medium Enterprises' as illustrated in the first paragraph of this article.
avatar
albert leone
Kollhu pantomimi u buzollotti dan Vince Farrugia! Xi jrid dan Vince b'din it-tahrika li Tony Zarb immur joqghod jaghannqu u jbusu? Kemm jiflah jaqa' ghar-redikolu! BDW , dawk l-sms tieghu stess sejrin jigu publikati????
avatar
albert leone
Kollhu pantomimi u buzollotti dan Vince Farrugia! Xi jrid dan Vince b'din it-tahrika li Tony Zarb immur joqghod jaghannqu u jbusu? Kemm jiflah jaqa' ghar-redikolu! BDW , dawk l-sms tieghu stess sejrin jigu publikati????
avatar
albert leone
Kollhu pantomimi u buzollotti dan Vince Farrugia! Xi jrid dan Vince b'din it-tahrika li Tony Zarb immur joqghod jaghannqu u jbusu? Kemm jiflah jaqa' ghar-redikolu! BDW , dawk l-sms tieghu stess sejrin jigu publikati????
avatar
albert leone
Kollhu pantomimi u buzollotti dan Vince Farrugia! Xi jrid dan Vince b'din it-tahrika li Tony Zarb immur joqghod jaghannqu u jbusu? Kemm jiflah jaqa' ghar-redikolu! BDW , dawk l-sms tieghu stess sejrin jigu publikati????
avatar
albert leone
Kollhu pantomimi u buzollotti dan Vince Farrugia! Xi jrid dan Vince b'din it-tahrika li Tony Zarb immur joqghod jaghannqu u jbusu? Kemm jiflah jaqa' ghar-redikolu! BDW , dawk l-sms tieghu stess sejrin jigu publikati????
avatar
albert leone
Kollhu pantomimi u buzollotti dan Vince Farrugia! Xi jrid dan Vince b'din it-tahrika li Tony Zarb immur joqghod jaghannqu u jbusu? Kemm jiflah jaqa' ghar-redikolu! BDW , dawk l-sms tieghu stess sejrin jigu publikati????
avatar
mark bonavia
LI Vince Farrugia jghid li Tony Zarb qieghed jikkommetti reat kriminali ghax qed jikkwotah x'kien qal Vince Farrugia waqt laqgha tal-M.C.E.S.D.ma tissorprendinix. Ghax l-istess Vince Farrugia, daqqa jew daqtejn ta'ponn ukoll qieshom bhala attakk ta' omicidju fuqu !!!!!
avatar
Lino Micallef
Your time is up Cens, its time to reflect and decide to abadon ship and have a rest. I remember you going in a shop in Mosta in 2003 just a few months or weeks before the EU referendum and explaining to the shop keeper how bad it was to join the EU and all of a sudden I hear you saying on Tv that you are 100% for it. Pinnore dei Pinnori , sorry Vince since than I am stil amazed how the GRTU keeps you as a Director General, I am sure the members do not even want you as their representative. Lol the best one was when you declared that PN should get all five members as MEP's and hence you did not even make it.
avatar
Rebecca Muscat
Dak li hemm rekordjat ma jista jhassru hadd Cens. Issa naraw min qed jghid il-verita'.
DealToday
enter to win