Back
Register for SMS Alerts
or enter your details manually below...
First Name:
Last Name:
Email:
Password:
Hometown:
Birthday:
Sorry, we couldn't find that email.
Existing users
Email
Password
Sorry, we couldn't find those details.
Enter Email
Sorry, we couldn't find that email.

Gejtu Vella awarded €22,058 consultancy role with Health Minister

PN candidate Gejtu Vella appointed consultant with Health Minister Joe Cassar, with a financial package of €22,098.

Julia Farrugia
15 July 2012, 12:00am
Former UHM boss Gejtu Vella
Former UHM boss Gejtu Vella has taken up a consultancy role within the Ministry for Health, Sunday newspaper Illum reports.

Vella, who will be contesting the coming elections on the PN ticket, confirmed this himself. He added that he was also carrying out consultancy work in the private sector.

"I'm offering consultancy in industrial relations," Vella said over his €1,697-a-month job.

Read more in Illum

 

GRACE PAVIA
An insider if ever there was one!
Christian Thorn
X' ma jithaqx kif dahaq bil-membri tal-UHM ingarzata ma Gonzi u Eddie qablu! Issa harget l'agenda ta' Gejtu, mac-cekkijiet tal'konsulenzi minn ghand GonziPN "for services rendered"!
Joseph Angileri
Tajjeb Gejt....ma nahsibx li ghandek xi cans fl-elezzjoni li gejja, l-popolarita tieghek ma tanx tidher li hi xi wahda li ttik xi cans li ggib xi ammont kbir ta' vot, biss nahseb li l-accettazzjoni tieghek kienet it-targa ghal konsulenza. Iz-zmien itina l-parir.
MARIO XUEREB
Gejt is-sodod f MDH STIVHOM SEW TA. HALLUH JAQLA LIRA BIL KWIET JA QABDA GHAJJURIN !!!
Victor Bonello
YAQ YAQ YAQ,,, do these people not realize they continue to make us sick.. the faster Gonzi PN is ousted, the better..
francis agius
Prosit Gejt, Don't work too hard.
petbus
He sure looks like he has something to smile about!
tony fava
Tajba Gejt. Diga bdejt tiehu dik iz-zieda ta' Lm9 fil-gimgha li int kont tlabt snin ilu. Issa irsisti ftit halli Gonzipn jaghmlek ministru u minflok tibda tiehu 600/500 euro zieda fil-gimgha.
Christian Thorn
Ghal xejn kiehn ihobb iddur mal-imwejjed is-Sur Gejtu Vella! Aqta' nahseb qieghed jaghti valur ghal dawn il-flus imhallsin mit-taxxi taghna lin-Nazzjon ...bil-konsulenzi tieghu lill PARTIT NAZZJONALISTA!
L-Imqareb .
Spicca l-interess favur il-haddiem? X'sar minnu il-Collective Agreement Sur Gejtu Vella? L-interess tal-Partit Nazzjonalista min dejjem kien "ghalina u ghall Uliedna" u mid-dehra tal UHM hekk ukoll saru. Il-haddiem kullhadd jinqeda bih. Ara issa sirt konsulent u gejt taqa u tqum mill-haddiem. Int iehor "I'm allright F... u Jack".
PinkFloyd
"I'm offering consultancy in industrial relations," Vella said over his €1,697-a-month job..... well done Gejtu, you are finally in your real job without the mask.
joseph busuttil
Ejja Gejt hallijhom lill lejburisti jghidu li jriedu.Ma ghandi lebda dubju li mhux se tohrog elett mal lewwel count. Mela issa jekk jitla il PN Gejtu se jzidna £M9+20%=€25.70 fil gimgha mela kief kien tana il Capo ta Gejtu €1.16 fil gimgha w hu ha €600!
MARIO XUEREB
"I'm offering consultancy in industrial relations," Vella said over his €1,697-a-month job.... KEMM TIEHU GHALI GEJT !! XEJN INQAS LEW ??
P G
No calls issued I guess, am I right?
michael sant
x'ma jidhakx dik id-dahka vojta (bhal ta' gonzipn wara kollox) is-sur gejt ..... lanqas li ma konniex nafu fejn hi marbuta qalbu !!!! l-aqwa li qed ibill subghajh hu wkoll is-sur gejt ... li jekk m'inix nizbalja hu wkoll direttur fuq l-ETC, hux hekk? .... jekk il-GWU tiftah halqha favur il-partit laburista, dak hazin ... imma li s-sur gejt qed juri fic-car xínhu, dak ma jimpurtax .... issa naraw kemm il-vot se jgib .... jekk igib mitejn ikollu ghalfejn jirringrazzja 'l Alla ...
Toninu
Kullhadd b'xortih. Hawn minn jitwieled taht stilla tajba u hawn min hu bezzul.
parla piu piano
Ma jisthux minn wicc Alla li halaqhom. L-espressjoni Maltija tghid qazzistunha imma propja propja imlejtuna bil-vomtu.
Joseph Howard
Good for you Mr Vella, now uhm and other workers know that you will be helping them in securing a pay rise of 15 Euro a week as mentioned in the past. Hope you can help now?
fufa
Sur Gejtu, bhala konsulent fis-Sahha, lil Gonzi ma qattlux li meta jkollok skalda zghira f'subghajk trid tnehhija ghax inkella tiddenielek. Ara miskin issa xi gralu. Ghanda mnejn dik id-daqsxejn ta' skalda se titfghu l-qabar.
Dora Buttigieg
Can the Ministry of Health issue Gejtu's CV which he submitted when he was taken on board as an advisor? I think it would be fair for the tax payer to know why this money is being paid. A lot of people I spoke to cannot conceive how industrial relations come into issues relating to the Ministry of Health. Can we have some transparency or is this an issue of paying/buying people who would be GonziPN election candidates?
eddy privitera
QED TRAW KIF ISIBUHO IL-KANDIDATI GHAL-ELEZZJONI ? JIEN NGHATIK ELUF TA' EWROS BHALA KONSULENT, U INT GHATINA ISMEK BHALA KANDIDAT ! JIXTRU (MHUX TIXHIM, TAFUX ) IL-KANDIDATI BI FLUS IL-POPLU KOLLU !!!
freddie micallef
hokli dari halli inhoklok darek lol...ara il veru ma jisthu min xejn
Kalanc Qasamula
Dan zgur mhux xoghol prekarju. Jaf jinhatar ministru tal-karnival
Mark Borg
M'ghandux biex jitbissem jew? L-ewwel aghmel snin twal iservi ta' FORCINA tal-PN/GonziPN fil-kariga tieghu ta' Segretarju Generali ta' l-UHM (dik l-unjin li QATT ma kienet assoccjata ma partiti politici) u issa wara li qeda lill-Partit tajjeb qed jaghddulu ftit cejca. X'hemm hazin b'dan kollu? U c-"cherry on the cake"? Se jikkontesta l-elezzjoni generali fi hdan GonziPN. Imisskhom tisthu tahsbu li Gejtu kellu xi agenda politika!
m borg
Calling Gejtu a wolf in sheeps' clothing would be insulting both species. UHM members should note and how for years they have been taken for a ride with Gejtu supposedly fighting for their rights.
charles philip zammit
heqq hadd ma jghamel xejn ghal xejn hux....gawdi sur vella ghax is siegha tal kontijiet dalwaqt tasal iktar vicin milli jahseb l imghallem tieghek.....
Deals
Follow us on Facebook