Back
Register for SMS Alerts
or enter your details manually below...
First Name:
Last Name:
Email:
Password:
Hometown:
Birthday:
Sorry, we couldn't find that email.
Existing users
Email
Password
Sorry, we couldn't find those details.
Enter Email
Sorry, we couldn't find that email.

Updated | After JPO resignation, PN says Muscat’s careless talk revealed Mistra attack

As Nationalists reiterate Mistra source was Joseph Muscat, Labour describe Borg Olivier's press conference 'a ridiculous attempt at confusing matters by lying'

miriam
Miriam Dalli
24 July 2012, 12:00am
Paul Borg Olivier insisted that both former Labour leader Alfred Sant and former secretary-general Jason Micallef have denied having been tipped off by a PN source.
Paul Borg Olivier insisted that both former Labour leader Alfred Sant and former secretary-general Jason Micallef have denied having been tipped off by a PN source.


The Nationalist Party is reiterating claims that it was Labour leader Joseph Muscat who back in 2008, as MEP, inadvertently forewarned them of an imminent attack on Jeffrey Pullicino Orlando in careless talk he had with a member of the PN.

It's been only a week since the PN has attempted to disassociate itself from the former Nationalist MP, now turned independent, Jeffrey Pullicino Orlando, by claiming that the MP failed to declare he had negotiated a €1.9 million contract to rent out his Mistra field for the siting of a controversial, open-air disco.

Since then, the PN has accused Muscat of having both publicly, in a TV debate, and privately hinted at Alfred Sant's imminent targeting of the 'green' MP over his Mistra deal.

But Borg Olivier today failed to offer concrete replies as to whether Sant was right when he accused Pullicino Orlando of using his influence in securing a MEPA permit for the Spin Valley disco application on what is a Natura 2000 protected site.

"I won't say whether it was justified or not. Certainly it was an attack that was part of the Labour strategy that Muscat exposed. The issue at stake is why Joseph Muscat is denying, four years later, that he was the source of what Labour was planning to do during the elections," Borg Olivier said.

One of the key controversies in the Mistragate affair is that in March 2008 Pullicino Orlando denied knowing the applicants of the disco on his land; something belied by the January 2008 rental contract he had with the applicants, belatedly revealed by Sant on the last day of the electoral campaign.

The new political blame-game since Pullicino Orlando's resignation from the PN has seen Borg Olivier and several MPs accuse Labour leader Joseph Muscat of letting on the PN to Labour's Mistra attack.

On its part, the PN is denying reports by MaltaToday that a member of its own party, with connections to the Office of the Prime Minister, was the source of the rental contract that was leaked to Labour in the final days of the election, as the PN contemplated an electoral defeat and planned to shift the blame away from its leadership.

Borg Olivier insisted that both former Labour leader Alfred Sant and former secretary-general Jason Micallef have denied having been tipped off by a PN source, but by a 'whistleblower'. MaltaToday has reported that a middleman passed on the contract from a PN source to a Labour official: perhaps unbeknownst to Sant himself. Micallef, on his part, had denied having had the contract passed on to him by a PN source in an interview to MaltaToday.

"The political relevance of this press conference today is that Joseph Muscat has not said the truth, and it is our duty to expose this shortcoming and the lies from Labour."

Borg Olivier also played the clip in which Muscat publicly hints at Labour's imminent targeting of an MP with green credentials.

"It was Labour that first had the information on the Mistra case, and it was Muscat who hinted at the strategy in the offing.  Labour are denying this, saying it is untrue. We are insisting that it was Muscat who betrayed Labour's strategy, by passing on information to a person confidentially. Muscat is trying to hide the fact that he swept the carpet away from Sant's feet."

In a statement issued at 5:07pm, Labour said Borg Olivier's press conference was a ridiculous attempt at confusing matters by lying. "Only Paul Borg Olivier could contemplate the notion that Muscat 'leaked' information during a national broadcast. Borg Olivier should investigate who the person close to the OPM leaked information prior to the 2008 election.

"Borg Olivier would have even invited all the media [Labour press was not called to the press conference] had he not been scared to face our questions."

miriam
Miriam Dalli joined MaltaToday.com.mt in 2010 and was assistant editor fr...
avatar
albert leone
“Min ma jiggielidx il-korruzzjoni huwa korrott.” Iggielduha il-korruzzjoni tal-PN qabel l'ahhar elezzjoni Dr. Borg Olivier???? Int kont hem, Joe Saliba kien hemm, DR. GONZI KIEN HEMM! Qatta IPOKRITI INTKOM, kif idahhlu il-Joseph Muscat fiha, anki jekk stess smajtu xi haga ...KIF KOMPLEJTU GHADEJJIN? IPOKRITI u ssejhu lillkom inifiskom "demoKRISTJANI! X'ardir!
avatar
anna caruana
Il-mistoqsija li ghandu jwiegeb il-PN hi min ghadda l-informazzjoni lill-PL. Mhux x'qal Joseph Muscat u xi hjiel ta. U l-izjed importanti hu, li galadarba l-PN kien jaf bl-istorja, kif spicca jipprotegi lil JPO u jipprogettah bhala martri tal-makna Laburista. La l-PN kien jaf bl-istorja kollha, u ghazel li jipprotegi lil JPO, ifisser li l-PN jaghmel minn kollox biex jirbah l-elezzjoni akkost ta' kollox, u dan ifisser li l-PN hu korrott ukoll!
avatar
Rita Grioli
Biskuttini f'halq il-hmir. Mela issa nergghu b'xi tentattiv iehor biex ma jidhirx ikrah Gonzi. Issa fl-ahhar nifsijiet ta hajja ta dan il-gvern kull had jahtaf li jista bhall-familja ta Gaddafi qabel harbu.U l-Gahan Malti jgawdi.Politikanti haqqhom l-forka.
avatar
Oliver Magri
U hallina pawl!! min qed jghidlek biex tghid hekk sur pappagall? Ghax ma jghidilniex JPO stess kif fasslu il- bicca tal Mistra? ISSA LI GEJJA L-ELEZZJONI KOLLOX JIBDA JEHEL JOSEPH, anke li ha tispicca id-dinja, 21*12*12, u mela mhux tort ta Joseph ukoll.. Hallina pawl mur stahba f xi rokna. Mejtin biex jehilsu minnek ta gonzipn. !!
avatar
Manuel Cini
Dawn il-klikka ta' GonziPN dejjem isibu xi ħaruf tas-sagrifiċċju! Darba kien JPO, m'ilux kellna lil Carm Mifsud Bonnici, u issa reġa' għal darb'oħra Pawlu Borġ Olivier! Imma kemm ħasbuna ċwieċ, dejjem isibu xi ħadd li jkun lejali biex jitfgħuh fil-front biex jaqlagħha hu! Kien jaf x'qed jgħid John Dalli, meta akkużhom li kissru partit!!!! Iż-żmien se jgħatih raġun mill-kbar nett!!
avatar
Paul Sammut
il verita toffendi. dak li ma jaqbilx ghal widnejkom tghidu li hi gidba jew cucata. ghadkom l-istess
avatar
Stefan Xerri
FL-Ahhar tawh permess jejd xi haga(cucata) lil Mr PAWLUEMAILS.
avatar
Better Future
Issa toooooooooolate il-Poplu in generali ma jinpurtah xejn minn din il-problema x'news value ghandha ma nafx biss meta tisma din at nauseum ma tinzilx fil-garigori. Mhux ahjar il-PN jara kif ser jirranga l-problemi prezenti tal-poplu bhad-dawl u l-ilma, toroq, stennija ghal operazzjonijiet jew appuntamenti fl-isptar, flus fil-bwiet, xoghol prekarju u hafna u hafna problemi ohra. Mhux ahjar li l-Gvern jahdem minflok iparla. X'kien hemm bzonn ta' vakanza tas-sajf daqshekk twila!!!!
avatar
Janice Sant
X'hasibna is-super ambaxxatur,civil servant u patriot Malti li jimpala 300,000 ewro Maltin kull sena, li se nergghu nemnuh li se idawwar froga ghal caviar?
avatar
john spiteri
Imma mhux fair li dejjem iqabdu li Paul Borg Olivier biex jghid ic-cucati.
avatar
martin mercieca
Instead of the PN condemning this Mistra saga, they want to capitalize over it. They want us to believe that after all it does not matter whether you are corrupt or not or whether you should not have been involved in any illicit matters, what matters is that Muscat had revealed inadvertently this issue. Partit li ma jafx jisthi!! Viva l-Gustizzja werca ta' Malta!!
avatar
delia alfred
Now PBO changed totally the story. The first impression he and the Nationalist media gave was that Joseph Muscat informed directly the Nationalist Party about the matter, now he is mentioning careless talk, a third person who, always according to JPO,betrayed the confidentiality by repeating what Joseph Muscat told him... JPO even mentioned a public broadcast.. in which case the story was not really leaked to the Nationalist Party. To cut a story short what was meant to put Joseph Muscat as intentionally betraying his party, has turned out to be just a storm in a teacup.
avatar
Yanika Chetcuti
It is obvious the PN wants to turn this sordid, sleazy saga into something which shames Joseph Muscat. They are trying to portray Muscat as naive, and a loose talker. Although, they would not mind hearing all his election proposals post haste. They hope to deflect the dirt that has hit them, when these revelations came to light, and showed them up as true opportunistic bloodsuckers, allowing no decency to bar their way. Now they have thrown caution to the wind and would be only too glad to bury JPO in the Mistra soil if they can help it. Stupid JPO thinks he can swing issues his way, but he is very wrong. They will not allow it.
avatar
Letizia Scicluna
Xkallu ghandu bik il PN DR. Paul
avatar
Monique Vella
Pawl, il-GIDDIEB omru qasir. U lkoll nafu MIN gideb lil MIN lejlet l-ahhar elezzjoni generali. Il-partit tieghek qarraq bl-elettorat meta kien jaf sew x'kien hemm fil-borma tal-Mistra. Issa trid toqghod tilaghba tad-DEJJAQ. Tkomplux iddahku n-nies bikhom. Hlief xi erba' imzazen jew dawk li qed ippappuha tajba HADD m'ghadu jehodkom bis-serjeta'. Kull xrara ta' kredibbilta' li kien ghad baqghalkom osfrot ukoll!
avatar
Stephanie Bugeja
Minn tant nies PBO qed jitkellem? Mhux ahjar tiehu kors kif tuza l-email jew tghidilna kif se tohorgu il-pajjiz mir ricessjoni. Jew ta GonziPN qatghu qalbhom? U iva...kif kien qal il-politiku kbir u giddieb tal PN "10 miljuni l'hemm u 10 miljuni l'hawn" x'jiswew?
avatar
KULL GURNATA LI TADDI, TA GONZIPN AKTAR QED JASSOCJAW LILHOM INFUSHOM MA POLITIKA FAXXISTA TA ZMIEN MUSSOLINI.
avatar
KULL GURNATA LI TADDI, TA GONZIPN AKTAR QED JASSOCJAW LILHOM INFUSHOM MA POLITIKA FAXXISTA TA ZMIEN MUSSOLINI.
avatar
Adrian Zerafa
As if someone still gives gives credit to what PBO says. Now that even the GonziPN Clique are saying that JPO wasn't as innocent as they made him out to be prioir the 2008 election, what is keeping GonziPN from making an apology to Dr Alfred Sant and the Maltese people. U hallina Pawl mur oqghod ghamel xi kafe.
avatar
Narcy Calamatta
Issa il poplu x`ghala il figolla jimpurtah x`gara 4 snin ilu. Dik storja passata Pawl. Kas mghaluq, mejjet u midfun. B`hekk tridu tigbru giehkhom ? li jinterressah Cikku il poplu huwa x`ser tghejdulu biex forsi it tkaxkira ma tantx tkun umiljanti, imma kif qeghedin tghamlu inthom, tmorru lura flok il quddiem, ma nafx min ser jehodkhom bis serjeta.