Improving work practices to gain beds, but extending Mater Dei 'impossible' - Cassar

Health Minister Joe Cassar says extending Mater Dei Hospital by 500 beds is “impossible” as some new 2,000 staff members would be needed to man the new area.

According to Health Minister Joe Cassar, Mater Dei Hospital needs better working practices
According to Health Minister Joe Cassar, Mater Dei Hospital needs better working practices

Health Minister Joe Cassar has ruled out the possibility of extending Mater Dei Hospital by 500 beds - as proposed by the nurses union (MUMN) - "for the simple reason that such an extension would require between 1,500 and 2,000 professionals to run it."

"The practical way to address the problem is by changing work practices," Cassar said this morning. "Mater Dei houses 900 beds with a staff of 4,000. From where are we going to find 2,000 professionals to take care of the new area?" the health minister asked.

Addressing a press conference two days ago, MUMN President Paul Pace said that "the only solution to the bed shortage problem was the building of a new hospital or the extension of Mater Dei."

Cassar rebutted that he could not understand where the 500-figure had surfaced, and whether any scientific study had been carried out to justify the numbers mentioned by Pace.

He insisted that the main problem was down to "bad working practices" where between 80 and 100 beds were wrongly used each day.

The Health Minister said the bad use of beds was due to patients who were occupying the beds, when in fact they should be at home, within a rehabilitation hospital in a home for the elderly.

Cassar said that, taking example of foreign hospitals, patients do not need to go in a day before an operation when a full examination would already have been carried out beforehand. "If the patient doesn't suffer from any condition which needs constant monitoring before an operation, the patient should be admitted on the day of the operation," he said, adding that this also included major operations.

Cassar also said that the Outpatients services should be extended until 6pm. "There would be morning and afternoon sessions by which doctors who have a private clinic could alternate their shifts and manage their private practices accordingly," he said.

Cassar said that these suggestions were all based on scientific calculations: "These calculations show that 100 beds can be gained."

Referring to the meeting held yesterday with MUMN, Cassar said that many of the issues were resolved and he hoped that next Saturday MUMN would reach an agreement so that next Monday's strike can be averted.

On human resources, Cassar said next July there would be an injection of nurses as students finish their University course.

 

More in National
avatar
Outpatients should be open from around 8.30 am till 5.00 pm as in other European countries with a break for lunch. Consultants can do their private practice afterwards. They should be paid a substanial wage to compensate for a reduction in private work. This happens in other European couuntries even if their ultimate pay equals that to the PM and it should all be pensinable. That would be a way forward to increase hospital output as well as increase operations and hospital work. They should be allowed to work till they are ready for retirement. This is the way forward in other European countries.
avatar
Quem deus vult perdere, dementat prius Whom the gods would destroy they first make mad
avatar
Anette B Cassar
@Saviour Francis: Dak il-punt tal parlament jolqot ol-musmar fuq rasu. Ara il-prejoritajiet ta. Mela Cassar ammetta li din ta' nuqqas ta' sodod ila minn St. Lukes. Kienu jafu li Mater Dei gahdu anqas soddo u flok raw kif ghamlu biex okollna aktar qed jonfqu 100M fuq parlament gdid.
avatar
Ma nistax nifhem jekk l'Outpatients jibqa sejjer ta 6pm kif se jizdidu is soddod. Haga li ma tistax issir ghax it tobba ghandhom il klinici taghhom u min hemm idabbruha tajjeb. Ma tarax ministru li mhux se joqodulek ghliha din. dalwaqt taqbez fuqek il MAM.
avatar
Jekk l-oraklu Ministru tas-Sahha jaf x'inhi s-soluzzjoni ghax ma jibdiex jiehu l-passi kollha necessarji biex din titranga kemm jista' jkun malajr. Sal-bierah stess xi hadd jigi minni hallewh fil-kurridur biex jigi kkurat. U mbghad kellem tabib li normalment jikkurah privat u b'miraklu u f'hakka t'ghajn sablu kamra.
avatar
Joseph MELI
So there we have then ! Its all the fault of the medical staff and poor working practices and what "scientific surevy" did Dr.Cassar engage or consult to provide a 100 bed gain calculation?Absolute unadulterated nonsense from a man totally at odds with reality and is merely concerned with counting beans-and I don't mean human beans!
avatar
The proposals by the minister make a lot of sense.
avatar
Dr Cassar if you are so sure that your suggestions would result in a gain of 100 beds daily WITHOUT: (1) ANY DANGER OR INCONVENIENCE to patients, why have you waited for so long to implement these suggestions? As for the impossibility of increasing the number of beds due to lack of staff required to handle this extension, shows the lack of planning by the present government which did not take the necessary measures to train more people while the new hospital was being built.
avatar
Mhux ahjar bdejna estenzjoni ghal Mater Dei flok il-Parlament? Ministru Cassar mela insejtu s-slogan tal-PN u l-ghajta tal-Kapo Eddie Fenech Adami tidwi mal-erba' irkejjen ta' Malta u Ghawdex "Ix-xoghol, ix-xoghol, ix-xoghol". X'fiha jekk tinholoq opportunita ta' xoghol ghal dawk kollha mdahhal fil-qasam mediku. Jekk m'ghandhiex bizzejjed, ingibu minn barra. Nahseb li l-Gvern ta' Gonzi PN tilef il-prijoritajiet, biex ma nuzax kliem Duminiku Mintoff u nghid "il-boxxla". Insellem lill-istaff mediku kollu, mill-kbir saz-zghir, li fic-cirkostanzi jaghmel minn kollox biex jaqdi l-pazjenti. Allura x-xoghol immirat biss fl-IT u forsi f'hafna lawrji ta' avukati etc li mfawwrin bihom, jew ghandna tassew bzonnhom daqskemm kibret il-kriminalita' u l-korruzzjoni.
avatar
Ministru ghax ma ddurx dawra ghall konsulenti u tqara ghal xiex ma jridux jinbidlu fil prattici tax xol???Hemmek nghid li ghadna gvern sod mela kulhadd jibza ghax it tobba ghandom is sahha.....kif qal Dalli min ma jridx jikkopera jitlaq...specjalment fil waiting list...ghall xiex tahseb li ma tonqosx??ghax mohhom fil privat lewwel!!u dan zgur li atfu inti!!
avatar
Jien kelli ghalfejn nuza l-isptar Mater Dei. Stennejt bhal haddiehor. Nemmen li bhal ma qal il ministru, fejn ikun hemm kazi serji jarawhom mill l-ewwel. Il problema hija sakemm ituk is sodda u tissetilja f`sala.Sa ghawn nahseb li kullhadd jaqbel.Rajt b`ghajneja pazjenti li akkost ta kollox ma ridux imorru id dar ( wara li ikunu hadu it trattament ). L-iskuza ghax ma ghandhomx min idur bihom, ghax ikunu ghamlu xi operazzjoni.B`hekk min ikun qeghed jistenna fil kuriduri jibqa jistenna minhabba dawn l-individwi.Ara ma ikunx ghawn xi hadd u imaqqdar is servizz mill l-istaff KOLLU, l-indafa u il `follow up ` ta.. ghax ma ikunx gust. Hadd ma ghandu jipretendi li imur gewwa l-isptar u jinqeda wara 5 minuti. Jien laburist u naghmlu hazin li dan il ministeru naghmluh ballun politiku.