Parties wait for Kamara inquiry’s outcome over responsibility of Detention commander

Parties do not commit to position over whether Detention Services commander Brian Gatt should resign after Kamara homicide.

Lt. Col. Brian Gatt, photographed at the Safi detention centre in 205, has managed the Detention Services Unit ever since its set-up. Photo: Gilbert Calleja/Mediatoday.
Lt. Col. Brian Gatt, photographed at the Safi detention centre in 205, has managed the Detention Services Unit ever since its set-up. Photo: Gilbert Calleja/Mediatoday.

The shadow minister for home affairs and the Green Party's chairperson have reserved judgement over the fate of the head of the Detention Services Unit, Brian Gatt, for after the completion of an independent inquiry which has yet to be set up by the Prime Minister into the murder of a Malian asylum seeker.

Mamadou Kamara, 32, was beaten to death by three officers of the army's Detention Services Unit, after escaping his guards before he was to be referred to a health clinic.

Lt. Col. Brian Gatt, an Armed Forces of Malta officer who has been the head of detention services ever since its setting up, has declined comment over whether he is considering to resign after the incident, in which three DSU officers are being charged with the wilful homicide of Kamara.

Labour MP and shadow home affairs minister Michael Falzon would not commit himself on whether Gatt should resign, ahead of the inquiry's completion.

"Gatt should carry the responsibility for the death of Kamara," Falzon said, but stopped short of saying that the DSU commander should resign. "Whether he resigns or not is up to Gatt. The judicial process and an inquiry are underway and one must await the conclusions reached by these two separate processes."

Falzon noted that Kamara's death was the second case in which a migrant lost his life while in custody in recent years.

Alternattiva Demokratika Michael Briguglio also expressed caution over passing judgement on Gatt. "One should await the result of the inquiry... in any case, AD together with UNHCR and other progressive NGOs are calling for a review of Malta's detention policy."

Asked whether he supports calls to review the detention policy, now the clarion call for humanitarian NGOs who work in close contact with asylum seekers, Michael Falzon said the Kamara homicide was not related to detention policy, and underlined the "political consent" on the current policy.

"The detention policy should not change because as is not a blanket policy, but it allows the most vulnerable persons to avoid detention while others are kept up to a maximum of 18 months in detention," Falzon said.

"Kamara's death is very worrying," Falzon said, noting the suspicious circumstances in which the Malian national was found dead, while in the custody of persons who should be enforcing order and security.

The MP also insisted the Kamara case follows other cases in which people in custody have died, citing the death of Nicholas Azzopardi and Stephen Spiteri.

"It seems nothing was learnt from the 2005 and 2011 riots in the detention centres," Falzon, who pointed out he was not Labour's spokesperson for the armed forces, said.

"The whole system must undergo an overhaul. If the AFM is to be solely responsible for detention centres, a specialised unit within the army could be set up to oversee the running of detention centres."

While commending infrastructural improvements in detention centres, the Labour MP said that detention services should be revamped.

Falzon also said Labour has consistently criticised the situation in the detention services and the conditions in which its employees work. "The situation within the detention services does not justify incidents of this kind, but the system should be restructured."

More in National
avatar
Nicholas Balzan
Sodisfatt Guid? Anqas eddyjoyce ma ssogra jaqbez ghalik. Hallewk titbandal wahdek ghax m'huniex 'cwiec Maltin'
avatar
Nicholas Balzan
Il-vavu rega' dabbar rasu.
avatar
Nicholas Balzan
Min qatel li Nardu debono l-habs mar u mhux ha promotion. Ir-regim ipprova jahbilu, imma malli tela' l-PN harget il-verita fil-qrati. U meta l-qattiel hareg mill-habs mortu tilqghuh "bil-fjuri". Guido l-vavu, spjegalna x'ridt tghid. Daqshekk ragel int. Imma int bezziegh liebes il-maskra. U allura ma tafx tisthi.
avatar
Nicholas Balzan
VAVU BEZZIEGH: min qatel lil Nardu Debono intom hallejtuh fejn kien, ghattejtulu dnubu, u meta tela' l-PN il-qrati baghtuh IL-HABS. Xi promotion hi. Kun RAGEL, jekk taf tispelliha, u ammetti li la taf tikteb u anqas fuq min ktibt. VAVU. Hafna membri tal-facebook razzista huma MP's laburisti u haddiema TAL-one. Erga' aqsam qalbek bid-dahk ha tkompli tikkonferma kemm int stupidu.
avatar
Narcy Calamatta
Giovann , U ghal mitt darba qalulek li min qatel lil Nardu Debono, fiz zmien ir regim.Meta telaw in nazzjonalisti tawh, jew taghhom PROMOTION.Mela kollox gabirjola kien.Is soltu TERRINATA.
avatar
Nicholas Balzan
Perswaz li lill-VAVU BEZZIEGH qsamtu bid-dahq. Ahna nafu li haw min taqlaghlu ghajnu u jifrah. Kun ragel u ammetti li mhux biss ma tafx tikteb, imma anqas taf fuq min tkun qed tikteb. VAVU BEZZIEGH.
avatar
Nicholas Balzan
Regghet dahlet ic-censura. Ikun giddieb min jghid li nqatlu (mhux mietu) xi persuni taht idejn il-pulizija. Nardu Debono BISS huwa stabbilit mill-qorti li QATLUH il-pulizija. U r-regim ghamel minn kollox biex jahbi l-verita u jiddefendi lill-assassini. Kellu jkun gvern tal-PN biex jikxifha l-verita. Ir-raba' darba li qed nibghat dan il-kumment.
avatar
Narcy Calamatta
HA..HA...HA..HA..HA...QSAMTNI BID DAHK GIOVANN
avatar
Nicholas Balzan
Kontu tafu li hafna mill-membri ta' facebook razzista huma MP's laburisti u impjegati ta' One?
avatar
Nicholas Balzan
Jaqaw ergajna bic-censura? Wegibt darbtejn u s'issa ma deher xejn. Nerga' fil-qosor. Jigdeb min jghid li nqatli xi persuni taht idejn il-pulizija Li hu zgur hu li Nardu debono qatlu il-pulizija kif gie stabbilit mill-qrati. Li hu zgur hu li r-regim ghamel minn kollox biex jahbi l-verita u biex jiddefendi lill-qattiel. Kellu jkun il-PN biex jikxef il-hmieg li kien hemm taht ir-regim. Li hu zgur li la Guido ma spjegalna x'ried jghid-mhux ragel bizzejjed jammetti la ma jmunx jaf fuq min qed jikteb u anqas Eddyjoyce ma qalilna kif kien mar ma' S Rita.
avatar
Narcy Calamatta
fenea, Isa bravu, ghejdli id differenza bejn imut misterjozament bniedem Afrikan, u bniedem Malti fil kustodja tal puluzija.? Iva din hija ir respobsabbilta tal politici ( tal gvern )li ic cittadin ghandu ikun aktar imhares meta ikun arrestat. Jekk dan id dritt jitnehha nigu bhal `Gestapo `. Mhux ovvja, jien mhux qeghed nitkellem fuq il persuna/i, imma fuq ilkas...Li huwa zgur li dan miet bid daqqiet..issa min tajhomlu hija irelevanti....L-importanti hija li kien fil kustodja tas servizz li suppost qeghedin hemm biex jaraw li dawn l-affarijiet ma isirux..Imma meta ikollok gvern li ihalli u jahbi kollox ,gvern bla dixxiplina x`tistenna.Kullhadd jaghmel li irid.
avatar
Paul Sammut
guidocforte - tkomplix taqa ghan n... siehbi. l-ewwelnett l-akkuzati ghadhom mhux hatja ta qtil. u t-tieni x'ghandu x'jaqsam il qtil ta l-immigrant mal qtil ta cardona debono u caruana. jigri x'jigri politika biss iffisser ghalik???????? x'faqar.....
avatar
Nicholas Balzan
Min jghid li nqatlu 3 persuna f'idejn il-pulizija jkun VAVU GIDDIEB. Nardu DEBONO zgur li nqatel meta kien fid-depot u nqatel mill-pulizija. Dan kien stabbilit mill-qrati. Li hu zgur hu li r-regim kien ghamel minn kollox biex jahbi l-verita li kien jafha kulhadd u ried ikun gvern tal-PN biex kixef il-verita. Zgur ukoll li hafna mill-membri fuq facebook razzista huma jew MP's lejburisti jew impjegati ta' One. Tlabtha xejn lil S Rita Sur privitera?
avatar
Nicholas Balzan
Min jikteb li dan il-proxxmu KIEN MAQTUL, jew INQATEL ikun qed jigdeb. S'issa hadd ma jaf xejn x'gara. Ara fil-kas ta' Nardu Debono nistghu nghidu li dan INQATEL ghax dan gie stabbilit fil-Qrati taghna. Il-helwa hi li r-regim socjalista ta' dak iz-zmien ghamel minn kollox biex jahbiha l-verita u ried ikun gvern tal-PN biex kixef l-oxxenitajiet li kienu jsiru fid-depot. Infakkar ukoll li l-facebook ta' dawk kontra dawn l-immigranti huwa mizghud b'ismijiet ta' anki MP's socjalisti u impjegati tal-One.
avatar
Narcy Calamatta
@ fenea, Stupidu huwa dak li izeffen il politika meta u kif jaqbel lilu. Mela ma ghandhomx issemmu il kas ta Wilfred Cardona, ta Nardu Grech, ta Raymond Caruana...Ara veru min jghejdilkhom `OQBRA IMBAJDA ` haqqu midalja tad deheb.
avatar
Paul Sammut
guidocforte - nahseb l-akbar stupidu huwa int ghax dejjem izzeffen il politika fin nofs.
avatar
Nicholas Balzan
Liz-zewg VAVAVAVAVI bil-provi. Li nafu zgur li nqatel mill-pulizija kien Nardu Debono ghax hekk irrizulta fil-qrati avolja r-regim kien gideb u qal li harab ec ec u halla lill-kummissarju hemm. Mahmug wisq il-pSSAT TAGHKOM vavivavivavi
avatar
Lino Micallef
Ghadna ma nafux x'gara ezatt. Mela issa kulhadd sar Imhallef? Veru patta ma titpattiex ma ohra ghax is-suldati jafu kemm jaraw ma wiccom nies ta kultura ohra li jista jkun ma jkunux civilizzati bhalna u difficili biex tikkontrollom imma ma jfissierx li ghandek tuza vjolenza dejjem jekk gara li gara, kif qed tghid l-akkuza. L-Unika mezz li ma naqbilx ma din il Politika tal Gvern hija li ma hadiex mal EU li suppost huma bilfors ghandom jaqsmu dan il kalvajru maghna, Gvern li saqsa ghal volontarjat u fl-ahhar l-EU raw kif ghamlu u tmejlu bih. Malta ma tiflahx ghal dan l-influss ta emigranti b'kultura difficili hafna, anki b'religjonijiet li ghad jasal zmien li nittollerawom u jkun tard wisq biex nakkwistaw li kelna, marritx inkun krudili imma hafna minnom raw hafna jmutu, ghalihom qtil kwazi haga normali, gara bejnitom fid-detention centre u dak in nhar ma qamux jipprotestaw imma issa hemm it-tensjoni. Ma nixtieqx li jigri bhal ma gara L-Iraq fejn suldati Amerikani ma felhux izjed ghal li kienu jghamlulom L-Iraqqini bil bombi mlibbsin fuq umani stess u jisplodu lilom infusom mas -suldati Amerikani u jispiccaw is-suldati Amerikani jintilfu f'ghaddi ta vjolenza u genn makabru ghax ma sabux soluzjoni alternattiva. X'se nghamlu issa? Ha nibqaw hekk, smajt Birzebbuga ma tistax tohrog ghax tibza u anki l-Marsa. Ejjew inkunu rejalistici, nghamlu stop. Nibdew billi jitilqu min dan il pajjiz. Hemm mezzi kif il Gvern jghagixxi, malajr u bi prudenza u bi hniena. Jien nara bhala Malti theddida li l-partijiet kolla jridu jaslu f'unita bhal ma ghamlu Gvernijiet Awstraljani fejn qaluha u ghamluha cara : If you are in Rome do what the Romans do. Gvern Awstraljan ghamila cara li r-religjon huwa Kristjan u min jehoda kontra jiddeportawh. Marritx indahhal religjon, imma r-religjon kristjan jghidlek henn ghal proxmu, insaqsi ? Religjonijiet ohra jghidu hekk? anzi jekk tmur pajjiizom trid tghalaq halqek ghax issib ruhek fis-sema. Ghad kif inhoss,marritx inwegga lil hadd , minhiex razzista, anzi pjuttost nqies lil kulhadd uman u trid tghin lil min hu batut imma Malta ma tistax tibqa sejra hekk. Meta min L-Uganda kienu gew hafna Malta ghax gew imkeccijja, Mintoff zammom sa kemm sabu kif marru jghixu hafna minnhom L-Inghilterra ghax kienu parti mil Commonwealth. Allura ahna mhux parti mil EU, ahna jew mahniex? X'inhu jistenna il Gvern Malti?
avatar
Narcy Calamatta
Dan huwa it tielet vittma li GIE MAQTUL fil kustodja tal pulizija TAHT GVERNIJIET NAZZJONALISTI....Mela hadd ma ghandu ghalfejn jiftah il kbir halq ta cerna u jitkaza x`kien jigri fiz zmien il lejber....B`hekk qeghed insahhah l-argumenti tieghi li iz zewg partiti ghandhom it tajjeb u il hazin...u min jiprova jghejd mod iehor ikun l-akbar stupidu.
avatar
It will very difficult to replace someone like Lt.Col.Gatt. His integrity, honesty, steadfastness and leadership qualities are well known. That is why no one wants to commit himself.
avatar
mark bonavia
GIOVANN DEMARTINO : QEGHDIN IMUTU - JEW JINQATLU (?)- NIES TAHT DAN IL-GVERN, HUX ???
avatar
Nicholas Balzan
Poor man and poor 16 victims in Garissia.
avatar
Michael MIller
One is presumed innocent until found guilty so why we write "Mamadou Kamara, 32, was beaten to death by three officers of the army's Detention Services Unit, after escaping his guards before he was to be referred to a health clinic."??

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe