2010 review | Plategate

The magistrate, her lover, and crockery of the newsmaking kind.

Arguably the most sensational story of 2010 and one that broke all boundaries between the confines of privacy and public interest. Scorned lawyer-husband files police report of medical injuries sustained in missiles of the Royal Doulton kind during domestic fall-out that shatters the Bidnija torpor.

Said aggressor turns out to be Daphne Caruana Galizia, columnist, publicist, defender of all causes Nationalist and pointy elbows, and judgmental dispenser of prejudice and social castigation.

On the other side of the island, a magistrate is hosting a dinner party where she conveys her gloat and pleasure to her guests (some of which are of the journalistic persuasion) that MaltaToday would run with that most excellent incident of domestic violence.

DCG responds with alacrity of the blogging kind, unveiling the most sordid of Magistrate Consuelo Scerri Herrera’s secrets both past and present, her marital troubles, her new life with Siggiewi mayor Robert Musumeci, and cringeworthy pictures of Herrera’s summer birthday party.

Her weapons of social destruction leave hundreds of casualties behind: journalists, people on Facebook, people who knew Herrera and Musumeci, those with original sin and bereft of the perfection of her loving sons.

DCG’s plategate hits headlines on l-Orizzont instead; Scerri Herrera files libel charges claiming DCG ran an assassination campaign on her blog; Malta is enveloped in gossip and mystery on the sex lives of the judiciary and the earthenware upon which Caruana Galizia’s posh nosh had once been served. Country lives to tell the tale.

Peter Caruana Galizia’s injuries heal. A new consignment of plates arrive. Bidnija wildlife returns to enjoy its hibernation.

avatar
Qed taghmel li trid ghax il-pulizija mmexxi minn nies konvinti li biex tmur tajjeb trid taqdi biss lill-incumbent. Per ezempju: jekk tircievi xi haga kontra karattri bhas-Sahhara ghandek tinjoraha. Jekk is-Sahhara twettaq vjolenza domestika m'ghandekx tipprocedi kontriha jekk zewgha jibghat affidavit li bih jghid li jrid jahrilha, meta jekk ikun haddiehor tibqa' ghaddej bil-proceduri. Imbaghad waqt li hi tattakka li Tizju, Kajju u Sempronju ghandek taghlaq ghajnejk, anzi thallilha pulizija jghassisha wara biebha u ma nafx kemm-il pulizjott jakkompanjaha kulfejn sejra. Issa naraw il-qorti kif se ggib ruhha maghha malli tibda l-kawza fuq l-akkuza serja serjissima li ghamlet lill-Magistrata Consuelo Scerri Herrera, jigifieri li dil-magistrata jkollha l-kokaina fil-festini li taghmel. Malafama bhal din - jekk hi malafama - suppost tlaqqtilha sa sena habs. Issa naraw x'se johrog mill-kaz kollu. In-nies decenti jghidu li jew tehel il-habs is-Sahhara (sa sena!) jew titlaq il-Magistrata. Jew wahda jew l-ohra. Michael Vella, missier is-Sahhara ga qataghha, qabel il-magistrat Micallef Trigona li quddiemu jinsab il-kaz. Dan iehor hadd ma jghidlu xejn, anzi jista' jaqta' s-sentenza qabel tkun iddeliberat il-qorti. U dan kollu ghaliex? Ghax is-Sahhara hija wahda mill-propagandisti ta' GonziPN immexxijin mill-Kardinal Cachia Caruana li jmexxi lil Malta by proxy minn Brussell. Imbaghad irid jipperswaduna li pajjizna mhux pajjiz tal-Mickey Mouse, anzi pajjiz demokratiku. Kieku nahsbuha lkoll bhall-Kummissarju tal-Pulizija, iva, imma l-Maltin mhux kollha low life, mhux kollha tbellaghlhom ir-ross bil-labra, mhux kollha cwiec jemmnu kulma jrid iwebbilna bih il-Kummissarju tal-Pulizija.
avatar
Jeffrey Vella
Ara sewwa jghid il-Malti : "Ma tarax travu f'ghajnejha u tibna f'ghajn haddiehor taraha." Ara veru ma tisthix din il-mara.Imma apparentament,certu nies jaghmlu li jridu f'dan il-pajjiz.
avatar
She is God's gift to witches and everything that is ugly.
avatar
Ommi ma xi kruha. Mhux ta' b'xejn li jghidula s-sahhar tal-bidnija. Ma rridx ninsulenta lil Morticia tal-Family Addams ghax dik hafna ahjar minnha. Dik twerwirhom lit-tfal.
avatar
Jon Sciberras
Joe South: because she is a foot soldier doing others dirty work, and so better her then them. So she gets a bit of privilege, I'm sure she's happy as a nappy.
avatar
Alfred Galea
[ il-Ministru tal-Gustizzja qal li m'hix il-prassi li tinghata informazzjoni bhal din.] Only in Mickey Mouse Malta would a Minister get away with an answer like that.....in normal democracies he has to answer that question and the question as to why there has to be a cop on 24 hour duty protecting her.
avatar
Ghal dik jghidu, Just Ray, ghal dik. Kif niggarntilek jien, m'hawnx mara indigesta aktar minnha hawn Malta. Il-fatt li ghandha l-protezzjoni tal-pulizija ma' darha hija mizura tal-psewdo-demokrazija li hawn fil-pajjiz. Meta fil-Parlament saqsew kemm qed titla' l-ispiza tal-protezzjoni taghha waqt li toqghod tattakka lil dak u lill-iehor, il-Ministru tal-Gustizzja qal li m'hix il-prassi li tinghata informazzjoni bhal din. Hawn xi hadd fadallu xi dubju li qeghdin nghixu f'pajjiz tat-tielet dinja? Hemmhekk biss, il-gurnalisti li jiktbu favur il-Gvern (u mhux kontra) jgawdu l-protezzjoni tal-pulizija. Fil-pajjizi demokratici ma jigri xejn minn dan. Issa qed tigri xi haga simili l-Italja fejn Belpietro qed jghid li Fini vvinta konfoffa fuq hajtu stess biex imbaghad il-htija titwaddab fuq Berlusconi. Lil Belpietro ma tantx qeghdin jemmnuh nies, imma s'issa ghadu hadd ma qallu xejn, jigifieri biex jispjega ruhu, u forsi jghid min qallu b'din l-istorja. Hawn Malta ghandna lil din is-Sahhara li tghajjar lil kulhadd b'li ghandu u b'li m'ghandux, u donnu hadd ma jista' ghaliha. Saviour Balzan biss kellu l-guts jaghtiha taptipa fuq it-TV meta kienu mistednin hu u hi minn Bundy u hi ma kellhiex il-hila tmur ghall-programm mhux biss ghax l-s tghidha x, imma ghax tibza' li jduru dawra ghaliha u kif tghid hi stess bl-Ingliz, jimlewlha wiccha bil-bajd. Balzan qalilha li missha tisthi tikteb kif tikteb bla ma ggib provi ta' xejn. Ghandha ohtha gwappa daqsha imma din bezziegha wkoll barra milli kiesha u h --- u tiffirma bl-isem ta' ragel. Mhux tar-ragel taghha, jew insomma dik li pogguta mieghu imma wiehed ivvintat minn zniedha. Ilhom li qalulha li ndunaw b'dal-psewdonimu imma s'issa ma qalet xejn ghat-taparsi ma ndunatx. Imma sehibha nduna u tantx kemm ghajjarha. Ghall-inqas din ma twaddabx platti bhas-Sahhara ohtha u kulma taghmel tghidlu kontra niesu biss. Bhallikieku maghha mhux poggut hu wkoll!
avatar
Ghal din jirreferu 'Is-Sahhara tal-Bidnija'?
avatar
Din iktar kerha milli belha, jew iktar belha milli kerha?
avatar
Nice Pic! hehe
avatar
Alfred Galea
[bereft of the perfection of her loving sons.] Far, far from it.