‘Mad’ Franco ruined party’s plans for 2013 elections, Gatt tells activists

Minister Austin Gatt hosts meeting for street-leaders at PN headquarters. Son will run social media campaign

Austin Gatt will be running the PN's electoral campaign.
Austin Gatt will be running the PN's electoral campaign.

Clarified reference on Gege Gatt on Tuesday 17 January, at 5:37pm.

Nationalist party street-leaders were told in no uncertain terms by Transport Minister Austin Gatt last Saturday that the government had been planning for an election to be held in 2013, punctuating his statement with an impolite characterisation of Nationalist MP Franco Debono.

"We were planning an election for the coming year, before this madman messed it all up," Gatt said during the meeting, convened at 11:15am on Saturday.

As many as 200 street-leaders and activists were present at the first meeting Gatt held at the PN's headquarters on the party's strategy for possible elections, should Debono vote in favour of a no-confidence motion moved by the Opposition.

Gatt confirmed that the election strategy team will be consist of himself, Permanent Representative to the EU Richard Cachia Caruana and former secretary-general Joe Saliba, apart from PN secretary-general Paul Borg Olivier.

Gatt was called upon by Prime Minister Lawrence Gonzi to take control of the election campaign, after the minister said he would not be running for office again.

Also present for the meeting were assistant secretary-general Jean Pierre Debono, who directs the party's electoral office Elcom.

Austin Gatt said his son Gege, a director of web development company Icon, will be running the party's social media strategy.

Gatt also informed street-leaders and activists that they would be supplied with three different lists of grievances and affected constituents, and that they were expected to gather information on complaints related to planning permits and other licences.

Relations between Debono and Gatt were further strained when the backbencher abstained from voting against an Opposition motion of no-confidence against Austin Gatt, over the problems encountered in the public transport reform inaugurated last summer, insisting that the minister should "shoulder the responsibility" for the reform.

Debono subsequently supported a motion of confidence in the government, moved by Prime Minister Lawrence Gonzi.

This is not the first time that Gatt refers to his least favourite adversaries as not being in total control of their mental faculties.

Opposition leader Alfred Sant filed a civil libel against Gatt back in 2007, over defamatory allegations he made in the PN's General Council when he said the former prime minister was a possible subject for the Discovery Channel show 'Altered Statesman' - a programme about politicians who had a drinking problem and took drugs while making decisions.

Gatt has already warned MPs during last week's PN parliamentary group that a March election will lead to a landslide defeat "like the PN has never seen before".

avatar
Possibli Marzu Biss? Jekk issir sitt xhur qabel? sejjer ikun hemm xiex?????????
avatar
Jippretendix RCC li jithalla bhala rapprezentant taghna fl-UE malli jitla l-Labour?
avatar
daniel you forgot to tell him to attach a very heavy weight to his feet.
avatar
daniel you forgot to tell him to attach a very heavy weight to his feet.
avatar
No wistin it was'nt Franco who ruined your chances at the polls...it was the likes of you, tonio f and others , together with your arrogance and greed and unaccountability. It was the "smoke without fire" that every Mickey Mouse inquiry into corruption choked the VOTERS with. However come Election time, US VOTERS will choke gonziPN and its den of thieves with OUR VOTE!! By the way, how come the PN removed its prefix after all this time that I have been harping for its removal....is'nt it obvious that the PN has finally realised that its liability is lawrence ?!?!? ..and the beat goes on....and the beat goes on....
avatar
One small advice to Mr. arrogant take a walk on the bridge that leads to nowhere ,when you come to the end please do us all a big favor just keep walking.
avatar
Hudhom dawra bl-arriva mai Dr. Gatt! Imissek tisthi u tmur tinheba sur ministru! Dan x'ezempju hu sur PM qed jithallas minn butna u jaghti x-xoghol lil partit biss!!!!!!!
avatar
Xi dwejjaq! Dan jifhem f'kollox hu u it-tifel tieghu?
avatar
Camillu , jekk fl'opinjoni fqira tieghek in-nick li nuza juri dak li jien , mela ghadek ma tafx kemm hemm li huma ta'l-istess opinjoni u fehma tieghi fil-P.N. Niskanta kif int tibqa tiddefendi lill-aktar Ministru arroganti u pompuz li ghandu dan il-pajjiz. Tghid ghandek xi interess ? Nista nassigurak li ma ghandi ghira ghall hadd iktar u iktar ghall xi camillu bhalek .
avatar
Il-verita' tweġġa'. Mhux ta' b'xejn li tneħħieli l-kumment tiegħi fejn għedt li din l-istorja hija gidba fahxija. Din hi d-demokrazija li temmen fiha, Sur Balzan!
avatar
Kaboccu, in-nick li tuża juri x'tabilħaqq int. NCE tidher li m'intix tuża t-trasport pubbliku. Kieku tara d-differenza kbira bejn dak li kellna qabel u dak li għandna llum. Din kollha għira tagħkom
avatar
AG is mad for spending millions on a bus service that didn't function for months and getting buses that are too large for our roads and re-building a city gate that is estimated to cost over 100 million euros with a roofless theatre!!! Franco is just trying to get sanity into the system.
avatar
Il-Prim Ministru jaghti struzzjonijiet biex ma jsirux attakki personali fuq Dr.Franco Debono . U Dr.Austin Gatt ta' bniedem arrogant li hu ,jigi jaqa' u jqum min dak li jghid il-Prim Ministru . Tghid ghad baqa' xi hadd li jista jemminhom lill dawn in-nies . Daqshekk jikkalkulawk l-aktar nies li int ghandek madwarek , Sur Prim Ministru ?
avatar
Le siehbi Salvu, dan mhux minnu, ghax dan ir-rapport huwa gidba fahxija ...qatt a kont nemmen li l-Malta Today se tibda timxi mal-principju Hitlerjan li @igdeb ilum, igdem ghada biex xi darba titwemmen".
avatar
Super Austin is somewhat arrogant or am i mistaken ? If i was in his shoes I would just vaporize myself to a distant place somewhere in the Pacific Ocean .Anyway come what may i am sure he has nothing to worry about ..financially I mean !!
avatar
Skont austin ha nibdew naraw x-ghandom bzonn i nies. Mid dehra se nibdew inwaqqaw il frak min fuq il mejda tal ftit privilegjati. Darba kienet dik. ma jistax ikun li bi pjacir ta darba niqba inhallas ghalih hames snin shah.dejjem bil but vojt hu min xoghol ghal xoghol.
avatar
Ghaliex qed tattakaw lill Franco?Jien nahseb li dan huwa veru persuna li qieghed jghid il-verita. X'fiha hazin billi ghamel il-priedka tal-Milied?Ghaliex qed tippruvaw tirredikolawh?Forsi mhux veru,mhux kullhadd jaf li hemm certu nies li ma pperformjawx tajjeb,li zmienhom ghadda u li saru arroganti?Forsi ma tkellimniex,fl ahhar elezzjoni tat 2008,meta hsibna li tlifna li kien it-tord ta dak u ta l-iehor,biex imbghad irbahna bi tkaxkira u x'sar?XEJN!
avatar
Ghaliex qed tattakaw lill Franco?Jien nahseb li dan huwa veru persuna li qieghed jghid il-verita. X'fiha hazin billi ghamel il-priedka tal-Milied?Ghaliex qed tippruvaw tirredikolawh?Forsi mhux veru,mhux kullhadd jaf li hemm certu nies li ma pperformjawx tajjeb,li zmienhom ghadda u li saru arroganti?Forsi ma tkellimniex,fl ahhar elezzjoni tat 2008,meta hsibna li tlifna li kien it-tord ta dak u ta l-iehor,biex imbghad irbahna bi tkaxkira u x'sar?XEJN!
avatar
Nazzareno Pace
One should also mention that under this administration the company Icon has also won a number of government contracts from the IT ministry. The father giving contracts to the son to make money, money and more money. No wonder they now help PN for free and dedicate all their energy to the PN. This will lead to more money in the years to come should the PN win the election.
avatar
Austin....zmien il-buzulotti dalwaqt jispicca. Ilna 4 snin fihom. Bdejna qabel l-elezzjoni b' hafna weghdi li ma twetqghux bhat-tnaqqis tat-taxxa u garanziji ta' xoghol li spiccaw f' sensji ghal haddiema fosthom tat-tarzna. Buzulotti ta' power station tahdem b'heavy fuel oil, li jaghmel hsara l-ambjent u sahha tal-bniedem waqt li se ssir spiza ohra biex tinqalleb ghall-gas. Buzullotta ta' zieda ta'600 euro fil gimgha ghal Gonzi u shabu waqt li l-haddiem jiehu 1.16 euro, b' din iz-zieda ta' 600 euro titnehha meta ndunajna li qorbot l-elezzjoni. Buzulotta ta' kontijiet tad-dawl u ilma esagerati waqt li min ma jiflahx ihallas jinqataghlu serviz. Grazzi ghal Franco Debono li kellu l-kuragg u b'sagrifficju personali jsemmu l-lehen il-poplu mwegga, gejjien miz-zewg partiti. Ghax wara kollox il-poplu Malti qieghed ibati bl-arroganza u politika zbaljata ta' Gonzipn.
avatar
Hawn inthom, ara ma tkomplux tiehduh f'ghajnkom b'Austin Gatt. Dan SUPER MINISTER li ghal dak li jidhol ghalih iwettqu - u jwettqu b'success kbir. Mela insejtuha l-iSmart City? U xi nghidu ghal kapulavur tieghu u ta' side-kick tieghu Delia - l-Arriva? "Success kbir" dan skond kuginuh Bondi (dak l-istess Bondi li qala' tkaxkira nobis fuq il-programm tieghu stess u li ssa mar jirraporta lill Dalli ghand Barroso). Kellu bzonn Malta kellha hames ministri bhal Austin! Viva Austin! (PS: Dawk il-karrijiet li Austin kien ipprepara biex jiccelebra r-rebha tal-LE fir-referndum tad-divorzju jista issa jippreparahom ghar-rebha tal-PN. Viva Austin! Vivi Gonzi! Viva il-PN!)
avatar
Anette B Cassar
zeta: ta' min ta.
avatar
Nahseb illi kieku L-Hon Dr Franco Debono jitkellem kollox, kieku il-poplu Malti ikun jaf min huwa il veru “Mignun”. U min huwa kapaci jaghmel il Fares b’xi seba atti. Illum kelna prova ohra ta dak li qal Austin Gatt, kullhadd jistenna qisu l-iblah fix-xita meta qabel kont issib karozza tal-linja u tista titla fiha. Imma sssa spicca zmien il-buzzulloti skond il Genju Fakir Austin Gatt. Nesa li l-“World Leader” il-bierah il-Hadd 15 ta’ Jannar 2012, qal biex jifqu l-attaki personali w insulti?, jew Autin Gatt lanqas jirrispetta lil Leader tieghu. Hemm xi membru parlamentari min naha tan-Nazzjonalisti li iqies lil Hon Dr Gonzi bhala Leader? Dawn jaslu biex jidhnuk u mhux biss iffarkuk. Dan ghamluh lil wiehed min taghhom u iridu imur lura, ahseb u ara x’jaghmlu li dawk ta kontra taghhom. Jekk dan mhux DITTATORJAT, dan x’nistaw insejhulu. Il-World Leader jista jisejjah ukollu “The Lord of the Ring”
avatar
Hawn xi hadd lest jibda petition nibaghtu lil EU biex dak il-hanzir RCC ma jkomplix jirreprezenta lill Malta? Dawn in-nies vera ma xjisthux irridu jidhlu f'kull toqba li isibu. VATTENE
avatar
Gatt told us that Arriva was a success; let us drink to his success and hopefully, he'll make a mess of the next elections too. But PL has to be very careful throughout,PN has loads of heavy sacks filled with dirty plans for the next election.
avatar
Anette B Cassar
@maltesecross: That is right. Franco has nmentioned thsi a numebr fo times in press conferences. The withdrawal of support came first.
avatar
If it is true that the Hon Austin Gatt made such remarks "before this madman messed it all up" than today is truly a black day for our MPs. No Honourable member deserves to be called so or to consider himself worthy of considering himself Honourable when using such language.
avatar
austin il-cowboy=qziez,pastas,arroganti,garanzija ta falliment totali u l-iktar haga LI MINALIH MA JISTA GHALH HADD.MINALIH,MINALIH,MINALIH
avatar
@OliverG – Yes it seems people do not know how to read and to put things in chronological order. This included our dear Prime Minister. Dr Franco Debono declared that he was stopping his support for the Gonzi government in the morning on a report in The Times online. LATER IN THE DAY Dr Gonzi announced the cabinet reshuffle and then Dr Gonzi was the first to accuse Dr Debono that he (Dr Debono) stopped his support because of the result of the cabinet reshuffle. Mamma mia what a Machiavellian government and Prime Minister we ended up with.
avatar
@skaldazghira: don’t be surprised because the Permanent Representative in the EU is involving himself in party politics. If the PN looses the election he will loose a well paid cushy prestigious job. Look at other members of the PN like Eddie (sorry Edward) Fenech Adami. All ex-presidents kept their nose out of politics however he kept poking his nose in party affairs from time to time. Today with hindsight I think that Dr Alfred Sant was ultra correct when he objected that EFA was not suitable as President of Malta as he is a person who does not attract unity amongst the Maltese people.
avatar
@skaldazghira: don’t be surprised because the Permanent Representative in the EU is involving himself in party politics. If the PN looses the election he will loose a well paid cushy prestigious job. Look at other members of the PN like Eddie (sorry Edward) Fenech Adami. All ex-presidents kept their nose out of politics however he kept poking his nose in party affairs from time to time. Today with hindsight I think that Dr Alfred Sant was ultra correct when he objected that EFA was not suitable as President of Malta as he is a person who does not attract unity amongst the Maltese people.
avatar
Ghala ma qallhomx li t-tkaxkira li gejja kkagunaha hu bil buzullotti li ghamel ibda mill arrivas li qatt ma waslet u spicca bil power station. Jien ghallewwel darba minix se nivvota minhabba fáustin powers.
avatar
@ OliverG. mela tajjeb il bierah jigi il Prim jghamel appell dwar l-attakki personali,u propju illum hemm attakk moqziez u sfrenat mill blogger DCG fil blog taghha kontra n-nisa ta JPO u Mugliett.Veru li din hija wahda min ta gewwa ghal PN jew sejjer zball !!!!!!
avatar
min jaf min hu l mignun??? franco jew austinu gatt ???franco l king genninhom lill partit nazzjonalista froga wara l ohra qeghdin jaghmlu!!! dawn iridu jmexxiu l pajjizna l quddiem???
avatar
How about lighting a candle to the Madonna which T F saw weeping, miracles can still happen.
avatar
Anette B Cassar
OliverG. There is always the "Report post" button if you think something is in bad taste. Regarding the DNA business, with all the family ties mentioned below, it could be a matter of DNA.
avatar
@ OliverG: Jiena bhalek naqbel li certu kummenti huma zejda. Imma meta titkellem fuq l-aktar persuna li jobghod il-poplu Malti kollu - u hawn qed nifferferi ghal Austin Gatt - ma tantx taghti tort lin-nies. In-nies irrabbjati ghalih - tal-Labour ghal fjaski li ghamel (power station contract, Arriva fost ohrajn) u n-Nazzjonalisti li jahsbu b'mohhhom ghax jafu li Austin Gatt ghandu l-akbar tort ghad-disfatta prezenti tal-PN. Hu flimkien ma RCC u l-iehor ta' Kastilja huma t-trijumvirat (jew tlett stooges) li kkagunaw il-problema kollha li ghandna Malta bhalissa. U biex naghlaq b'ton pozittiv, l-arroganza u bahnanati taghhom se jkunu l-kagun principali ghal takaxkira nobis mill-PL.
avatar
Gege Gatt is a director of web development company Icon. Can he tell us how much money Icon have made from web development under his father's Ministry and through MITA?
avatar
And another note, it seems that people do not how to read. The above mentioned meeting is quoted to be held on Saturday whilst PM said to stop personal attacks on Sunday. So can't understand how people turn around facts. Plus hekk, insewh zmienhom tal labour shouting that PN supporters "ghandhom xi haga hazina fid- DNA"?
avatar
mela tajjeb,il bierah il prim jghamel appell min habba l-attakki personali,u issa jigi L-Onor.Austin u jghid '' MAD FRANCO''.Kos hux..........
avatar
@fufa tajba din ta waiter PBO u vera waiter , li kont minfloku l-anqas nersaq lhemm ghax qed juruh kemm hu inkapaci, segretarju grnerali ta xhiex , tal boqxiex LOL, sewwa qal Franco kollox jintiret min familja ghal familja, Gonzi l-arcisqof ghal Gonzi Pn u huh, Ugo Mifsud bonnici u it-tfal ta tfal, Demarcos. Fenech Adamis, kolla tal klikka lol gejna bhal Korea ta fuq il PN. Mil familja ghal familja, mill ulied ghal uliedom, ara min gawda.
avatar
I can't understand how come Maltatoday allows certain comments below. Most of them are cases for libel and Maltatoday should be held responsible for this hated comments. Furthermore I would like to invite Maltatoday to state how she got certain information of a meeting held behind close doors.
avatar
qisna il libja jew il korea ta fuq kollox jintiret mill l ulied, sewwa kienu jighdu GHALINA U GHAL ULIENA FUQ DIN MA IMIRIHOM HADD VERU DITTATURA GHAR MINN TA IDI AMIN
avatar
National Sunday 15 January 2012 - 14:20 Gonzi: 'stop the personal attacks'Addressing a noisy crowd of PN supporters in Balzan, Lawrence Gonzi urges everybody to "stop personal attacks against those who disagree with the party" AQQAS BISS GHADDEW 24 SIEGHA !!! Qazzu l-kulhadd bl-arroganza u l-hdura li ghandhom, issa anka bejniethom ma' jistghux isibu paci. Franco huwa one off u flok bezghu ghalih iktar ikkundannawh. Min jisraq ma' jgawdix !
avatar
Ergajna bl-istess tattika tal-2008 - ergajna bl-istess hmieg mill-istess partit mahmug mill-istess ucuh arroganti u qziez. Tghid se jibaghtu ittri din id-darba lil tal-AIR MALTA u tat-TARZNA u tal-ENEMALTA !!!!!!!!!! Haga wahda qed jinsew dawn in-nies qziez - li l-boloh, ic-cwiec u l-hmir naqsu (forsi bis-sahha ta' MISS WORLD CRISTINA) naqsu sew f'dawn l-ahhar snin. Bilhaqq, mhux suppost li kellu jirrizenja dak il-blokka silg jew inkella jippreferi jkompli jiehu s-salarju ta' ministru waqt li jqatta' l-hin tieghu il-pieta? FRANCO -- GHANDEK RAGUN BIEX TBIEGH - KOMPLI KIF INT HALLI SSALVA LIL MALTA MINN DAWN IL-KESHIN -- MINTOFF TAPARSI KIEN IS-SALVATUR TA' MALTA XI DARBA IZDA TEBBA' ISMU BL-AKTAR MOD VENDIKATTIV -- IMMA INT SE SSIR IS-SALVATUR GDID TA' MALTA LI TOHODNA LEJN IS-SEKLU WIEHED U GHOXRIN 'IL BOGHOD MILL-ARROGANZA TA' GONZIPN.
avatar
Tal-PN kellhom jaqilghu t-top guns kollha bhal kbir Austin Gatt, l-Eccelenza RCC (kullhadd gharkubtejh) u Saliba u zghir Gie Gie plus PBO (il-waiter). Dawn kollha biex jehduha kontra daqsxjen ta tifel minn Burmarrad. Iva kemm qed jinkwetakhom dan Joseph? Iva kemm ghamiltu hazin biex qed tibzghu daqshekk? X'hin ikun hemm terremot kullhadd ihossu eh!!!! Dr Franco hallihom jghidu li jridu u lanqas ghandek ghax tinkwieta fuq Edwin Vassallo jekk ma jigix elett. Il-mara nahseb li tridu jkompli jbiegh il-bloomers u r-ricipetti.
avatar
Frans A. Attard
I have a major complaint for my street leader, namely that I will never vote again for a Party which allows incompetent and arrogant politicians to militate in the party. I would define as madman a person who makes himself the Joke of a country e.g the guy responsible for Arriva, or a guy who imposes an HFO plant on our children or a Guy who invests millions of our hard earned taxmoney in a ghost city!!
avatar
Austin Gatt will be running the PN's electoral campaign. Good then Labour will win cos only fiascos comes out of him!
avatar
Ghalhekk Gonzi jrid aktar zmien biex issir l-elezzjoni ! Simon Busuttil, int ukoll taf b'dawn il-manuvri u ghalhekk ktibt fis-Sunday Times, taparsi titykaza li Joseph Muscat ma jridx jghati zmien lil Gonzi bizzejjed halli jkun jista jipprepara ghal-elezzjoni. DIN HI L-PREPAAZZJONI LI JRIDU: L-ISMIJIET TA' MIN QED JISTENNA XI PERMESS JEW LICENZJA U HAFNA AFFARIJIET MINN DAWN ! FRANCO, THALLIX DIN IL-MAFJA MALTIJA GONZIPN TKOMPLI ZZOMM IL-POLITIKA FILL-HAMA !!!
avatar
maria aquilina
Tiehduhix be kbira li llejla Gonzi jhabbar ir-rizenja ta' Gatt talli injora l-appell tieghi biex ma jkunux personali.U hekk forsi jigbed lejh lil Franco. Izda jekk jigri hekk tkun gimmick ta' tfal zghar li turi li l-qiegh intlahaq!
avatar
franco, lupu, such action disgraces the diplomatic service.
avatar
Dr Gatt, could it be that it is a case of sour grapes? I wonder. I know for sure that like you I will not lose any sleep tonight.
avatar
Tghid Gonzi se jkeccieh lill-akbar kesahlu li qatt ra l-parlament Malti? Gonzi se jhalli lil dal-arroganti, kattiv u njurant jisfidah dak inhar stess li tant newwah ghall-prudenza fil-konfront ta' Franco Debono? Trotter
avatar
Anette B Cassar
Haga ohra. Dawn qed juszaw flus il-poplu biex ipinguh ta' mignun fuq it-tv statali. Not in my name.
avatar
@skaldazghira: RCC doesn't give a hoot , ethical behaviour is not in vocabulary and he knows he has untill March living it good.
avatar
Ommi li ghanda 93 u tiftakar sewwa lill Strickland tghidlek, u dan huwa kliem tad deheb. Il bierah Il Prim ministru WISSA bhala KAP li ghandhom jieqfu l-attakki personali (mela l-ewwel tistiga imbghad taparsi sar qaddis) imbghad il uomo di fiducia tieghu jghajjar lill Franco Mignun. nixtieq inkun naf fejn se jkun jitqarben nhar il HADD. Possibli ma hawnx xi qassis jghatih parir min hawnhekk? Din it tip ta kampanja li se nharaw sur Gonzi? Austin Gatt qed jahdem ghal telfa Nazzjonalista bil kbir dan l-atteggament mhux jawgura lill floaters biex jafdaw lill GONZI PN.
avatar
So, according to Dr.A(arrogant) Gatt, Franco is 'mad' because he ruined the GonziPN plans for next year.......but in the meantime he didn't say that GonziPN ruined many people's lives, so why should we be bothered if Dr.Franco Debono ruined GonziPN's plans, and who gives a f**k anyway!!!!! I hope that Dr. Franco Debono will stick to his word, because otherwise his credibility would finish forever, even as a lawyer, and he should remember all the nasty statements against him from all the PN media and it's sympatisers! Many people are so fed up with the political line that GonziPN is following, and if an election comes up, many Maltese will send a clear massage.
avatar
Anette B Cassar
@skaldasghira. Ghandek ragun hemm. Imma dawn ma jemmnux b'ma messnix......Anzi lill Franco Edwin messu kemm ried. :)
avatar
Atypical strategy meeting by gonzipn: FW ; Tomorrow we will tell DCG, my cousin Loo and I am Beqq to turn some of their cannons on JM......... RCC : Do we have anything concrete about him? .... JS : None what so ever but we can always invent something like we did with Eddy on DR Sant........ FW.... We have to prop up Wenzu's image......RCC : Yes we can always ask him to give a heart felt cry denouncing Franco........ JS : That's a very good idea even thou I came up with it JPO can always try nothing to lose............ PBO : Anyone for coffee.
avatar
Bniedem arroganti daqsu Alla ghad irid johloq. Anki kieku l elezzjoni issir 2013 b din l arroganza ta Ministri xorta il PN jitlef. U dan wara li Gonzi qal biex l attakki personali fuq Franco debono jifqu. Issa jekk Gonzi huwa ragel ghandu inehhi lil Dr Gatt. Issa naraw l irgulija tieghek GonziPN!!!!!!!!!
avatar
As a diplomat representing Malta Permanent Representative to the EU Richard Cachia Caruana should not have involved himself in party politics.
avatar
Trid tkun vera PM Purcinel Matrikolat biex inqas minn 24 siegha wara li taghmel sejha biex jieqfu l-attakki personali, tigi imbarrazzat b'dan il-mod tal-misthija. Par idejn sodi ta' $%^&, sewwa qal Franco li int rikattat, ghaliex wara li lil dan il-FW salvajtu minn mozzi ta' sfiducja dan idur fuqek u jitnejjek bik u b'dak li int wissejt dwaru. Tista tirrezenja minn PM u tghaddi x-xetru li FW Gatt ghaliex issa vera spiccajt ma tiswa xejn u lil hadd. Qieghed biss ghal ghajn in-nies, x'imbarazzament, x'misthija.
avatar
Basta Edwin qad jaqbadlu idu f'Xarabank imbghad jghajruh mignun!
avatar
F'mumenti bhal dawn il-haruf jibda jnehhi lbiesu u jidher il-lupu li vera hu minn taht. Mela lil Borg Olivier ma jafdawhx u batulu lil dawn it-tlett kapurjuni biex imexxu minn floku. Permezz ta hekk ser jikkowordinaw il-pjaciri li se jaghmlu, il-pBs u l-kittieba tal-blogs u s-social media. Dawn huma nies li jemmnu li ghandhom xi dritt divin li jmexxu u se jaraw kif jaghmlu biex id-demokrazija li tant ihobbu jsemmu tkun l-inqas haga li ssehh f'pajjizna. Misskhom tisthu!
avatar
Dr Austin Gatt nahseb izjed toqod lilek MIGNUN(Madman) milli lil Dr Franco Debono l-izjed bil FROGA li ghamilt bir RIFORMA ta Trasport Publiku u bit toroq kollha MIMLIJIN ILMA kull darba li taghmel naqra xita ghoqod ATTENT TQABBISILUX lil Dr Franco Debono ghax ghad BAQALU hafna aktar XJIKXEF HAMA AKKA bhal ma qal sieheb Dr Gonzi biex ma TIRRIKORJUX ghal ghatti personali kellek ghalfejn tghidlu mignun Il veru ma hawnx bniedem KESAHLU aktar minnek dan il pajjiz ghoqod Attent ghax HADD WARA HADD TASAL TA KULLHADD u Int ma tantx INT POPOLARI Man NIES
avatar
Ma nistax nifhem. L-ewwel ghajjruh 'Traditur". "buffu", "purcinell" u ma nafx x'aktar. Imbaghad mar Edwin izieghel bih u jghidlu jmur lura ghand 'il-familja" u issa Gatt qed jghajjru "mignun". Mur afdahom!!
avatar
Issa ghandkom tindunaw il ghala franco ma ghandux fiducja f'gonzi.ilna nghidu li il kmand f idejn austin qied .gonzi huwa semplicemnt figure head..iktar ma jaghddi z zmien izjed tohrog il hdura li ghandom ghal franco.
avatar
Kif jitilfu meta tigi l-elezjoni l-ewwel ma jtajru lil Austin ghax jahseb li hu gran che. Issa qed jajru madman, min hu l-madman, dak li antidemokratkament qal li nistaw ma nidhlux fil parliament ghax ghandom hamsa min fuq, issa mhux min fuq imma min taht tghidli qalbi gej Dr. Gatt. Dik kwalita ta bniedem responsabbli, ara kemm farrakt intraprizi bil gdura tieghk , Sea Malta tajta b'xejn l-anqas xtrawa,b'xejn haduha.Smart City 5600 jobs fejn huma ? mela min hu il madman, nahseb int u ghamiltilom triq li swiet il poplu Malti erba miljun ewro u ta xejn, min hu il mignun, issa twahhal fil Mepa li ma nehhewx xi drain station, min hu l-mignun ?
avatar
Kif jitilfu meta tigi l-elezjoni l-ewwel ma jtajru lil Austin ghax jahseb li hu gran che. Issa qed jajru madman, min hu l-madman, dak li antidemokratkament qal li nistaw ma nidhlux fil parliament ghax ghandom hamsa min fuq, issa mhux min fuq imma min taht tghidli qalbi gej Dr. Gatt. Dik kwalita ta bniedem responsabbli, ara kemm farrakt intraprizi bil gdura tieghk , Sea Malta tajta b'xejn l-anqas xtrawa,b'xejn haduha.Smart City 5600 jobs fejn huma ? mela min hu il madman, nahseb int u ghamiltilom triq li swiet il poplu Malti erba miljun ewro u ta xejn, min hu il mignun, issa twahhal fil Mepa li ma nehhewx xi drain station, min hu l-mignun ?
avatar
Kif jitilfu meta tigi l-elezjoni l-ewwel ma jtajru lil Austin ghax jahseb li hu gran che. Issa qed jajru madman, min hu l-madman, dak li antidemokratkament qal li nistaw ma nidhlux fil parliament ghax ghandom hamsa min fuq, issa mhux min fuq imma min taht tghidli qalbi gej Dr. Gatt. Dik kwalita ta bniedem responsabbli, ara kemm farrakt intraprizi bil gdura tieghk , Sea Malta tajta b'xejn l-anqas xtrawa,b'xejn haduha.Smart City 5600 jobs fejn huma ? mela min hu il madman, nahseb int u ghamiltilom triq li swiet il poplu Malti erba miljun ewro u ta xejn, min hu il mignun, issa twahhal fil Mepa li ma nehhewx xi drain station, min hu l-mignun ?
avatar
Kif jitilfu meta tigi l-elezjoni l-ewwel ma jtajru lil Austin ghax jahseb li hu gran che. Issa qed jajru madman, min hu l-madman, dak li antidemokratkament qal li nistaw ma nidhlux fil parliament ghax ghandom hamsa min fuq, issa mhux min fuq imma min taht tghidli qalbi gej Dr. Gatt. Dik kwalita ta bniedem responsabbli, ara kemm farrakt intraprizi bil gdura tieghk , Sea Malta tajta b'xejn l-anqas xtrawa,b'xejn haduha.Smart City 5600 jobs fejn huma ? mela min hu il madman, nahseb int u ghamiltilom triq li swiet il poplu Malti erba miljun ewro u ta xejn, min hu il mignun, issa twahhal fil Mepa li ma nehhewx xi drain station, min hu l-mignun ?
avatar
Lawrence Gonzi: No more personal insults. Austin Gatt: Franco Debono = madman. Clearly FD is not the only one ignoring the PM's requests.
avatar
jobduh lil gonzi biex ma jithlux personali.
avatar
maria aquilina
The PL should be on the look out for corrupt practices before and during the election. It should not punish voters who are favoured in any way, but should look out for illegal practices by heads of the departments and other stooges who allow their office to allow corrupt practices. Hawn minn hu ferhan ghax cuc.....
avatar
National Sunday 15 January 2012 - 14:20 Gonzi: 'stop the personal attacks' Addressing a noisy crowd of PN supporters in Balzan, Lawrence Gonzi urges everybody to "stop personal attacks against those who disagree with the party" Dak li Qal Gonzi Il bierah...U Agostino (Falla Arriva u Smart city) Gatt hareg jajjar lil Franco MADMAN ,,,jobhuh ukoll lil Gonzi u ejja gonzi warrab the sooner the better ghalik u ghall malta
avatar
Did not Gonzi appeal for the M.. word not to be mentioned. Austin, Austin you are messing things up again...
avatar
Joseph Sant
One might be inclined to remark that for Austin Gatt everyone is insane apart from himself. But then I can categorically confirm that said Austin Gatt is in complete control of is mental faculties. He knows exactly which side his bread is buttered!
avatar
Mafia sa l-ahhar int Austin. Hlisna minnek fil-partit u issa ha treddalna it-tifel?!?! Jekk Franco mignun INT hxejt il-partit u l-pajjiz ghal interessi personali tieghek! Minn jaf kemm hadt baqxiex li ma nafux bieh!!!