Finance Minister’s new consultant to get €67,473

Finance Minister Tonio Fenech appoints his former personal assistant Alan Caruana as his new consultant.

Tonio Fenech appointed his former personal assistant Alan Caruana as his new consultant
Tonio Fenech appointed his former personal assistant Alan Caruana as his new consultant

Finance minister Tonio Fenech has appointed his former head of secretariat as a consultant with a salary package amounting to €67,473, the newspaper Illum reported Sunday.

Alan Caruana wasFenech's former personal assistant and a former head of secretariat within the ministry.

Caruana reportedly resigned from these roles just a few days before Tonio Fenech appointed him as his consultant. Caruana's contract kicked off on 13 June, 2012.

The newspaper reports that while Caruana's annual salary amounted to €38,556, he enjoys an extra €28,917 in the form of a resettlement bonus, an allowance and to cover car expenses.

Sources who spoke to Illum said that Caruana, who also sits on the board of governors of the financial services promoters FinanceMalta, might have been eyeing the post of chairman of Mimcol, government's investment arm, and was appointed to the role of consultant to make up for the lost opportunity.

More in National
avatar
Raymond Mintoff
@briffy........ x'hemm izjed xi jkompli jkisser? Hallina u mur ilghab it-tombla ic-centru.
avatar
Monique Vella
Super Tonio bidel l-opinjoni li l-Malti (u l-Ghawdxin) CWIEC. Min jaf il-ghala biddel l-opinjoni ISSA? Forsi hemm xi wiehed tal-klikka li ghadu ma ffangax bizzejjed u jrid itih cans? Allhares dan huwa l-kas!
avatar
Manuel Scicluna
The smug look on his face says it all- good to have friends isn't it.
avatar
John Zammit
@briffi mela il pensjonanti ma ghandomx opinjoni jew tal inqas id dritt tal opinjoni. u wara kollox ahna hallasna u ghadna nhallsu taxxi....diretti u indiretti. u bilhaqq briffi is sur gonzi kien qal li ma ghandux nies ta stoffa bhala ministri u allura sur briffi la l ministru skond il kapu tieghu mhux ta stoffa kif jista jkun ta stoffa il bidillu tieghu......
avatar
George Muscat
Mhux hekk sew Hon Tonio Fenech. Lil Hbieb tal hbieb jiehud l-eluf u il-haddiem jiehu il-lasta. Jaqaw insejt li cahhad haddiema milli jiehdu ftit qamel ghaliex kienu qedin jaghmlu bicca xoghol extra f'dipartiment B'Kara biex haduhom tal-qalba. Jekk tkun tal-qalba tghix ta sinjur imma jekk le tilaq it-trab ta l-ART. Nispera li ghad issir Gustizzja ma min KISSER il-HADDIEM.
avatar
josef sammut
X.ma jitlax id-deficit u d-dejn! Il-konsulenzi, jghidu l-inglizi hu mod mohbi biex taghti u taghmel il-favuri!
avatar
josef sammut
X.ma jitlax id-deficit u d-dejn! Dawn il-konsulenzi hu mod mohbi biex taghti u taghmel il-favuri!
avatar
Isabella Camilleri
Astrolux boy....jien pensonjant u jidirli li anke int pensjonant. Allura ahna fejn nidhlu f'din il-bicca xoghol ta' konsulenza. Zminna ghadda u issa noqoghdu ngawdu il-pensjoni li qatt ihallsu ghaliha in-nies li qed jahdmu illum. Ghada dawk li qed jahdmu illum jiehdu il-pensjoni li jhallsu ghaliha dawk li ser ikunu jahdmu ghada. Konsulent ghal ministru tal-Finanza mhix cajta, il-responsabbilta li ghandu dal-bniedem hija enormu, tista' tkisser pajjiz jekk ma jahdimx tajjeb. U biex issib bniedem li jidhol ghal din il-bicca trid thallas tajjeb. Inkella tkun qed tarmi l-flus. Pay peanuts get monkeys.
avatar
albert leone
Mhux Cuc? Biddel il-policy il-Ministru fuq ic-Cwiec Maltin?
avatar
KARL IZZO
. . and was appointed to the role of consultant to make up for the lost opportunity. Il-marelli ghal min iridu kemm opportunitajiet jaghtuhom u b'dawk l-eluf kollha u Alla jbierk and resettlement bonus ser jiehu u allowances u spejjes tal-karozza (€28,917) u ghalina z-zghar mank bicca opportunita ma hemm. Drazzi Sur Gvern u ta' dan ser inpattilek fl-elezzjoni li jmiss. M'ghadnix fidil li nibla kollox u issa li ndunajt li ghal dawk ta'ghajnejhom blu iktar minn tieghi hemm affarijiet kemm trid imma fl-ahha mill-ahhar jiena fil-familja ghandi 8 voti u dawk din id-darba ser imorru kollu kollha ghal partit tal-haddiema l-PL.
avatar
Manuel Scicluna
Isn't it just wonderful to be a blue eyed kiss arse!
avatar
Janet Chircop Bray
Ahleb Tonio!
avatar
Yanika Chetcuti
Would anyone suggest another name for corrosive, in your face, arrogance? Cor.... perhaps?
avatar
Paul Dalli
Ghall-abbati ta' birkirkara izda li joqghod go villa f'hal balzan - bhal shabu ta' gonzipn wara kollox - l-ewwel jigu tal-klikka; it-tieni jigu tal-qalba; it-tielet jigu ta' gewwa; ir-raba' jigu l-hbieb; il-hames jigu l-hbieb tal-hbieb; is-sitta jigu dawk tac-crieki ta' madwaru; is-seba' jigu l-appostli ta' madwaru ...... u issa wasal iz-zmien li jahseb f'dawk l-imsieken tac-cenakolo li jmur jilghabha tal-qaddis maghhom f'gattard house fi blata l-bajda waqt li jkun qed jikkonfoffja kif se jkompli jgholli dejjem aktar 'il fuq lil dawk ta' madwaru ..... x'ipokrizija ..... il-flus tal-gvern qieghdin hemm biex jintuzaw bil-ghaqal u mhux biex kull ministru jwiezen lil dawk ta' gewwa .... f'hix gabna gonzipn u l-klikka ta' madwaru .....

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe