Gonzi says Labour leader is making promises he cannot keep

Prime Minister Lawrence Gonzi says Opposition leader Joseph Muscat is making promises which he cannot keep about planning permits.

Prime Minister Lawrence Gonzi said the Nationalist Party has proved to be the only party capable of creating jobs
Prime Minister Lawrence Gonzi said the Nationalist Party has proved to be the only party capable of creating jobs

In an interview held today on the Nationalist Party's radio station, Prime Minister Lawrence Gonzi said the Opposition Leader Joseph Muscat making promises which he might not be able to honour in meetings held with individuals.

Gonzi said Muscat is promising development permits, "even though this might create problems with Mepa."

The Prime Minister asked whether Labour's environment policy was based on such promises and reminded listeners that Labour, holds an awful record in the environmental sector, citing decisions taken by past Labour administrations which ruined historical sites.

Mentioning the Opposition's leader's stands on the dockyards and Sea Malta, Gonzi said "Muscat took wrong decisions and was on the wrong side of history just as previous Labour Party ministers did before him. "

Gonzi said Labour MEP Edward Scicluna who is a being portrayed as a star candidate has stated that the stipend and health systems are not sustainable. Gonzi also spoke about the past records of former Labour ministers Evarist Bartolo, Leo Brincat and Karmenu Vella who are still central ingredients  of today's Labour Party.

Gonzi explained that unlike Labour, the government has clear and sustainable policies such as those incentivising the use of clean energy. He added that Labour cannot be trusted on issues such as students' stipends and health.

Speaking about tomorrow's Parliamentary vote on the Opposition's motion calling for the resignation of Malta permanent representative to the EU Richard Cachia Caruana, Gonzi

Said the motion should serve as a reminder of Labour's impulse to destroy people. 

The Prime Minister defended the government's record in running the economy and pledged to continue creating more jobs and increasing the disposable income of families, workers and the self-employed.

"The Nationalist Party had always been the political party to create jobs having weathered the stormy international economic climate in the last four years."

Gonzi said that apart from the 20,000 jobs created in four years, up to 20,000 students had graduated from University, MCAST and other educational institutions.

He explained that a Nationalist administration will also continue to invest in education, health, the environment and infrastructure.

In reaction to Labour's incessant criticism of the new Parliament project, Gonzi also defended the investment being made in Valletta, including the extensive restoration of the bastions and the City Gate project.

He explained that the government's vision was to have a vibrant capital city worthy of being Europe's cultural capital in 2018.

"Criticism by Joseph Muscat, is only motivated by his own partisan interests. For Labour, quality is not important. These projects are not only creating jobs, but are also freeing up space in the President's Palace which will become another tourist attraction."

 

More in National
avatar
George Muscat
Ghandu jkun Il-World Leader jiekol u jinsa. 1. Insejt kemm hriegtu permessi qabel l-elezzjoni u wara kelkom l-inkwiet ghaliex hargu partita minnhom meta mhux suppost. Tal-qalba zgur li hadu permessi li ma kienux fl-interess nazzjonali u favur l-ambjent. 2. Il-Power Station tal-BWSC, insejta Prim? Jew sirt jinteressak xi sit storiku u mhux is-sahha tan-nies. Jaqaw l-environment ifisser l-arja li niehu n-nifs biss? Dawk ta’ fuq ix-xoghol specjalment f’dipartimenti tal-Gvern li suppost qed tamministra int u shabek, ix-xoghol prekarju ghal haddiema. Il-Mater Dei fejn meta tmur biex taghmel appuntament u jghidulek sena jew sena u nofs ohra. L-eluf li qed jistennew il-hniena biex jibghatu ghalihom biex forsi jehilsu mill-ugieh u problemi mentali ghaliex ma jifilhux ihalsu biex imorru privat. It-toroq li jinsabu fi stat tal-biki u kull sentejn irridu mmoru naghmlu il-VRT, insejt li int komplici biex tfarkulna dik-il-karozza li tkun giet bl-agharq tad-demm? L-Arriva, li biex tasla 4 mili trid iddum iddur ghal madwar siegha, u barra minn hekk qeghdin jiehdu tlett kwarti tat-triq, barra li hawn minnhom l-istorbju li fihom lanqas tiftiehem ma ta’ hdejk? L-ambjent meta haddiema tas-sena tad-Dockyard u Shipbuilding jaghmlu xoghol inferjuri ghalihom, bhal messagiera u kenniesa? L-ambjent huwa l-vendikazzjonijiet politici li saru, bhal nies f’karigi gholjin jinghataw xoghol ta’ messagier, nies qwalifikati ma jintuzawx fuq xogholhom, anzi jitwarbu qishom xi borza zibel? 3. Dejjem tmaqdar lil-oppozizjoni. Il-proverbju jghid “min immaqdar irid jixtri” jew insejt ukoll li jghid lil barranin li ma ghandekx minn fejn taghzel? Ghalija wiehed mit-tajbin kien John Dalli u lil dan warrabtu, u dan qed nghidu ghaliex hdimt tahtu. Dan kien jaf li jien politikament ma kontx naqbel mieghu imma kien jisma u jaf jizen. Int lanqas kas x’jghidu n-nies tieghek ma taghti kas ghaliex tahseb li int l-uniku wiehed li ma hawnx bhalek. Ghalinqas qatt qabel ma kien hawn xi Prim Ministru li qal lil-poplu li gej il-Maltemp u ha €500 fil-gimgha. 4. L-energia nadifa fejn qeda M’Xolkk jew il-Marsa? 5. Impulse to destroy people? Mela insejt ukoll kemm il-partit Nazzjonalista ghamel character assassination ta’ nies? Insejtu kemm ghajjartu lil Dr Sant, jew dak m’ huwiex parti minn nies? Insejtu kemm kissirtu nies specjalment familji bil-kontijiet, gholi fil-gas, petrol, l-gholi tal- hajja, u kemm qeghdin iccahdu nies minn affarijiet bazici biex wiehed semplici jezisti u mhux jghix ta’ bniedem? Insejt li mortu tonfqu €80 miljun meta hawn 83,000 taht il-poverty line? 6. Il-Gvernijiet Nazzjonalisti mid-dejjem kienu kontra d-drittijiet tal-haddiem bhal meta nehhejtu 4 tijiem leave fis sena, meta tal-Lejber hargu bic-childrens allowance u kontu kontrija, meta ried jinghata l-vot lin-nisa, meta kontu kontra s-servizzi socjali, biex jizdied il-maternity leave, u ghadkom hemm sal llum meta tridu thaddmu zaghzghah 300 sija u thalsuhom ta 80 siegha. Nammetti li tal-Lejber kellhom xi ftit hazin fil-passat taghhom, imma int donnok jew ahjar trid tidfen il-passat taghkom. Min ghandu ftit taz-zmien jiftakar min xiex ghadda taht Gvernijiet Nazzjonalisti. Insejtu kemm Laburisti kellhom isiefru ghaliex hawn ma kienux jinghataw xoghol? Insejtu li familji Laburisti lanqas djar ma kienu jinghataw. Insejtu meta biex issib bicca xoghol wiehed irrid imur igib karta min ghand il-kappilan tar-rahal. Insejtu li jekk ma kontx blu blood ma kontx tidhol tahdem go Bank? Sewwa jghidu li jekk il-Gemel jara hotobtu jaqa u jmut zoptu!
avatar
Julian Chetcuti
Sur Prim MInistru , Allura inti qed tallega li Dr.Joseph Muscat qed jikkopja lilek , ghax jekk minhix sejjer zball int ghamilt diversi weghedi li sallum ghadek ma wettaqthomx . Jekk qed tghid ghall xi permessi li ma hargux mil-MEPA , ikun xieraq li jigu investigati dwar x'kienet ir-raguni li dawn ma hargux . Jekk saritx xi tip ta' pressjoni min xi hadd biex dawn ma johorgux . Jekk kienx jimmerithom li jinghataw permess . X'hemm hazin jekk jinstab li kien hemm pressjoni biex ma johorgux , issir gustizzja ? Jiena niskanta kif int li tghid u tiftahar kemm int gust , ghadek sallum ma ressaqtx quddiem il-parlament il-ligi tal-Whistleblower Act . Din wahda min dawk li kont weghedt li ser taghmel u bqajt ma ghamiltiex . Jekk ikollok il kuragg li taghmilha , tinsiex biex taghmilha b'effett retroattiv . Jekk le , tkun urejt li int gifa u kodard .
avatar
Julian Chetcuti
Sur Prim MInistru , Allura inti qed tallega li Dr.Joseph Muscat qed jikkopja lilek , ghax jekk minhix sejjer zball int ghamilt diversi weghedi li sallum ghadek ma wettaqthomx . Jek qed tghid ghall xi permessi li ma hargux mil-MEPA , ikun xieraq li jigu investigati dwar x'kienet ir-raguni li dawn ma hargux . Jekk saritx xi tip ta' pressjoni min xi hadd biex dawn ma johorgux . Jekk kienx jimmerithom li jinghataw permess . X'hemm hazin jekk jinstab li kien hemm pressjoni biex ma johorgux , issir gustizzja ? Jiena niskanta kif int li tghid u tiftahar kemm int gust , ghadek sallum ma ressaqtx quddiem il-parlament il-ligi tal-Whistleblower Act . Din wahda min dawk li kont weghedt li ser taghmel u bqajt ma ghamiltiex . Jekk ikollok il kuragg li taghmilha , tinsiex biex taghmilha b'effett retroattiv . Jekk le , tkun urejt li int gifa u kodard .
avatar
Monique Vella
Sheep? What sheep? More like morons!
avatar
Manuel Scicluna
Poor ole Gonz. He's only preaching to the few gullible sheep that still listen in to his propaganda station.
avatar
Stefan Aquilina
Vera ma tafx tisthi sur priministru!! Insejt x'weghdtuna int u l-partit tieghek qabel ir-referendum ta l-EU u qabel kull elezzjoni f'dawn l-ahhar 20 sena lilna l-kaccaturi u n-nassaba??? Sahansitra , l-imghallem tieghek EFA, baghtilna ittra ta garanzija iffirmata minnu li d-delizzju taghna mhux ser jintmiss u ara issa kif qeghdin, qtajtulna kollox u gibtuna nitkellmu wahedna. Pero tibza xejn, ahna mhux ser ninsew min xiex galtna naghddu sur prim meta nigu biex nivvutaw min hawn u ftit xhur ohra !!!!
avatar
Julian Chetcuti
Bilhaqq ghax insejt nghidlek , meta ser ikollok ftit kuragg u tghamel il-Whistleblower Act li tkun b'effett retroattiv ? Jew bhas-soltu , terga tohrog ta' gifa u kodard ? Tghid tibza li jinkixfulek hafna kazi ta korruzzjoni ? Jew ghandek lill xi hadd li qed jimpedik milli tressaqha il-quddiem ? Ftit kuragg trid Sur Gifa .
avatar
Julian Chetcuti
Imma kif ma jisthix il Prim Ministru Dr.Lawrence Gonzi jallega li Dr.Joseph Muscat qieghed iwieghed li jekk ikun fil-gvern , meta hu u il-gvern tieghu mhux wieghedu izda hargu permessi fl-ODZ . U anke hawn saru b'korruzzjoni u bil-favuri . Kemm kien hemm persuni li minkejja li l-art taghhom kellha il kriterji kollha li kienu ippubblikati u approvati mil-Kabinett xorta l-art taghhom ma gietx inkluza menti bazuzli Nazzjonalisti li kellhom l-art fi-green area giet inkluza . Int trid titkellem Sur Prim Ministru ? Tghid ghandek korruzzjoni fid-dipartimenti ,Sur Gvern ?
avatar
maria aquilina
ghamilt dawk il promises kolla int ghalfejn qiad tistageb bli qal JM, u ma kellekx il hila iz zomom, ghar veru ma baqalekx xejn gdied xi taghjd buffon.
avatar
albert leone
L-ispizjar jew GONZI veru milli jkollhu jaghtik! Min qieghed JIPROVA jithaq b'min , din id-darba WKOLL, Dr. Gonzi?????
avatar
Joseph Grech
iva se inizzel it taxxa min 35 ghal 25 per cent,se jhaddem 7000 fi smart city,tal airmalta se ikollom xoghol assigurat u hafna wedghiet ohra,Halllina u mur wieghrd xi haga lil franco debono
avatar
Karl Cucciardi
So pathetic.
avatar
GODFREY FARRUGIA
Quote"Gonzi said the Opposition Leader Joseph Muscat making promises which he might not be able to honour." Unquote. Look who's talking! Dear Gonzi, do you remember your electoral promises mailed to all the households in Malta in 2008? How many of them have you failed to honour?
avatar
Stephen Xuereb
Quote: Lawrence Gonzi said the Opposition Leader Joseph Muscat making promises which he might not be able to honour in meetings held with individuals.Unquote LOOK WHOSE TALKING!!!! Veru bla misthija dan ir-ragel! Mela nesa kemm wieghed affarijiet qabel l-elezzjoni u s'issa ghadhom suf ? Staqsu lil impjegati tal Airmalta; lil min ghadu jistenna tnaqqis fit-taxxi; 5600 impjiegi go Smart City li mhux vera; etc etc etc. Voti bisw iridu tal Gonzipn...u wara jinsewna. Darba dahqu bija-- ma jergghux!
avatar
Adrian Zerafa
Now that is the pot calling the kettle black, Mr. broken promises himself, Dr Gonzi, should first of all recall what he promised before the last election. For instance he promised that Airmalta and Shipyard workers shouldn’t worry with GonziPN in government, look where they are now. He promised meritocracy in Government boards and companies’ but in realty the only qualification one needs to qualify for these boards is that you have to be a blue eyed lackey. These are only two examples. As talking about the past, let me remind him something about the 80’s, does he remember the thousands of political transfers (described as postings) and other injustices suffered by Labour sympathizers when PN came in government in 1987. As for City Gate, the less said soonest mended, if there ever was a white elephant in Malta City Gate is the best example. Dr Gonzi should stop speaking about the past; he should start speaking about the present like for instance the recession that hit Malta, the precarious employment and the standard of living of the Maltese that has gone down and how are ewe ver going to pay the debt that he and his party stuck us with.
avatar
"Prime Minister Lawrence Gonzi says Opposition leader Joseph Muscat is making promises which he cannot keep about planning permits." AND THAT WAS SAID FROM THE EXPERT OF UNKEPT PROMISES HIMSELF.
avatar
mark bonavia
How can Gonzi justify the building of the new unwanted parliament, by saying that it will free a number of rooms at the Palace, when ALL the Auberges - beautiful palaces in their own right- are wholly being used as government offices, including the most beautiful one, Auberge de Castille ???!!!
avatar
delia alfred
"Gonzi says Labour leader is making promises he cannot keep." Gonzi speaks out of experience here. It is a bit difficult to emulate him in the matter of keeping promises!!
avatar
Lino Micallef
Ma nistax nemmen kif dan il Prim ministru jitkellem hekk. Weghdiet qabel l-elezzjoni tat 2008 li jnehhi t-taxxa min 35% ghal 25% jien blajta b'sunnara jew b'kulpara , ivvotajt lilom, jobs ghal tad-dockyard u ta l-AirMalta asigurati, imma dan ma jisthiex jitkellem u ma nistax nemmen kif jidher b'wiccu bil quddiem, u jigdeb fuq haddiehor , ma fadallux izjed xi jghid u nahseb issa jaf li dalwaqt waslet is-siegha tal hsara li ghamel lil Malta f'kull inkwa progett BWSC, SMart City u bieb il-belt u tejatru bla saqaf u x'ma ghamielx ,faqar 20%, kontijiet tad dawl u ilma , gas ghola hames darbiet izjed ghax tah lil privat b'monopolju, Sea Malta kissira u ta bxejn , l-anqas nieqaf.
avatar
P Robbins
'In an interview held today on the Nationalist Party's radio station, Prime Minister Lawrence Gonzi said the Opposition Leader Joseph Muscat making promises which he might not be able to honour in meetings held with individuals'. Gonzipn is trying to make us believe that Joseph Muscat promises are wild promises. Luckily thousands of Maltese, especially workers, shipyard workers, Go, Bus drivers and recently Air Malta workers knows how Gonzipn keep his promises. Gonzipn before 2008 election promised heaven on earth to workers by sending them job letter guarantee signed by himself and promising bright future for the workers and their families. After getting want he wanted from them he sent them letters to resign from their jobs. Now Gonzipn wants us to believe his promises. No chance to ever believe Gonzipn.
avatar
Yanika Chetcuti
This man's cheek is utterly unbelievable.
avatar
Narcy Calamatta
Ghaziz Prim Ministru, Dejjem jekk jghogbok...Tista igib ftit rispett lejn l-inteligenza taghna? Int qeghed titkellem fuq `Promises u mhux Promises...Kif ma tisthix, isemmi din il kelma meta erba snin ilu int weghedt lil KULLHADD li HADD MA HUWA SER JITLEF POSTU.Tat Tarznari, Kaccaturi, Sajjieda, Tax Xarabanks, Tat taxis, tal Monti,Fabriki, Air Malta u hemm hafna aktar.Kif ma tahsibx li il poplu mhux injorant kif qeghed tahsbu int.Tiskanta u titnixxef u l-anqas tkun trid temmen lil ghajnejk.
avatar
Raymond Mintoff
"Gonzi also spoke about the past records of former Labour ministers Evarist Bartolo, Leo Brincat and Karmenu Vella who are still central ingredients of today's Labour Party.".... looks like gonzi's strategy team has not told him that these kind of statements are in fantile and hold no water. What the maltese know is that he made a lot of promises he did not keep but Muscat has been tried yet so how can he say Muscat is making promises he cannot keep.The more gonzi talks the more he sounds childish, inane and asinine.
avatar
Alexander Scerri
"Prime Minister Lawrence Gonzi says Opposition leader Joseph Muscat is making promises which he cannot keep " How ironic! Lawrence Gonzi must be the world's leading expert on making promises with no intention whatsoever of keeping them. Just look at the promise to reduce taxes, made before tye last election with the full knowledge of the impending financial crises.
avatar
Carmanton Cachia
This article reminds me of someone who promised to lower income tax, who promised secure jobs for employees working in a number of parastatal companies and so on and so forth! Everybody is capable of promising everything to everyone. The crunch comes when trying to keep the promises made!
avatar
George Muscat
Ghandu jkun Il-World Leader jiekol u jinsa. 1. Insejt kemm hriegtu permessi qabel l-elezzjoni u wara kelkom l-inkwiet ghaliex hargu partita minnhom meta mhux suppost. Tal-qalba zgur li hadu permessi li ma kienux fl-interess nazzjonali u favur l-ambjent. 2. Il-Power Station tal-BWSC, insejta Prim? Jew sirt jinteressak xi sit storiku u mhux is-sahha tan-nies. Jaqaw l-environment ifisser l-arja li niehu n-nifs biss? Dawk ta’ fuq ix-xoghol specjalment f’dipartimenti tal-Gvern li suppost qed tamministra int u shabek, ix-xoghol prekarju ghal haddiema. Il-Mater Dei fejn meta tmur biex taghmel appuntament u jghidulek sena jew sena u nofs ohra. L-eluf li qed jistennew il-hniena biex jibghatu ghalihom biex forsi jehilsu mill-ugieh u problemi mentali ghaliex ma jifilhux ihalsu biex imorru privat. It-toroq li jinsabu fi stat tal-biki u kull sentejn irridu mmoru naghmlu il-VRT, insejt li int komplici biex tfarkulna dik-il-karozza li tkun giet bl-agharq tad-demm? L-Arriva, li biex tasla 4 mili trid iddum iddur ghal madwar siegha, u barra minn hekk qeghdin jiehdu tlett kwarti tat-triq, barra li hawn minnhom l-istorbju li fihom lanqas tiftiehem ma ta’ hdejk? L-ambjent meta haddiema tas-sena tad-Dockyard u Shipbuilding jaghmlu xoghol inferjuri ghalihom, bhal messagiera u kenniesa? L-ambjent huwa l-vendikazzjonijiet politici li saru, bhal nies f’karigi gholjin jinghataw xoghol ta’ messagier, nies qwalifikati ma jintuzawx fuq xogholhom, anzi jitwarbu qishom xi borza zibel? 3. Dejjem tmaqdar lil-oppozizjoni. Il-proverbju jghid “min immaqdar irid jixtri” jew insejt ukoll li jghid lil barranin li ma ghandekx minn fejn taghzel? Ghalija wiehed mit-tajbin kien John Dalli u lil dan warrabtu, u dan qed nghidu ghaliex hdimt tahtu. Dan kien jaf li jien politikament ma kontx naqbel mieghu imma kien jisma u jaf jizen. Int lanqas kas x’jghidu n-nies tieghek ma taghti kas ghaliex tahseb li int l-uniku wiehed li ma hawnx bhalek. Ghalinqas qatt qabel ma kien hawn xi Prim Ministru li qal lil-poplu li gej il-Maltemp u ha €500 fil-gimgha. 4. L-energia nadifa fejn qeda M’Xolkk jew il-Marsa? 5. Impulse to destroy people? Mela insejt ukoll kemm il-partit Nazzjonalista ghamel character assassination ta’ nies? Insejtu kemm ghajjartu lil Dr Sant, jew dak m’ huwiex parti minn nies? Insejtu kemm kissirtu nies specjalment familji bil-kontijiet, gholi fil-gas, petrol, l-gholi tal- hajja, u kemm qeghdin iccahdu nies minn affarijiet bazici biex wiehed semplici jezisti u mhux jghix ta’ bniedem? Insejt li mortu tonfqu €80 miljun meta hawn 83,000 taht il-poverty line? 6. Il-Gvernijiet Nazzjonalisti mid-dejjem kienu kontra d-drittijiet tal-haddiem bhal meta nehhejtu 4 tijiem leave fis sena, meta tal-Lejber hargu bic-childrens allowance u kontu kontrija, meta ried jinghata l-vot lin-nisa, meta kontu kontra s-servizzi socjali, biex jizdied il-maternity leave, u ghadkom hemm sal llum meta tridu thaddmu zaghzghah 300 sija u thalsuhom ta 80 siegha. Nammetti li tal-Lejber kellhom xi ftit hazin fil-passat taghhom, imma int donnok jew ahjar trid tidfen il-passat taghkom. Min ghandu ftit taz-zmien jiftakar min xiex ghadda taht Gvernijiet Nazzjonalisti. Insejtu kemm Laburisti kellhom isiefru ghaliex hawn ma kienux jinghataw xoghol? Insejtu li familji Laburisti lanqas djar ma kienu jinghataw. Insejtu meta biex issib bicca xoghol wiehed irrid imur igib karta min ghand il-kappilan tar-rahal. Insejtu li jekk ma kontx blu blood ma kontx tidhol tahdem go Bank? Sewwa jghidu li jekk il-Gemel jara hotobtu jaqa u jmut zoptu!
avatar
Noel Cutajar
Tibqax issemmi wegħdiet li ma' jistgħux iseħħu għax iktar tkompli taqa' għaċ-ċajt! Inti l-inqas bniedem li jista jitkellem dwar wegħdi mhux imwettqin. Mela int tqis lil kullħadd b'qiesek u b'qies il-partit tiegħek?? Ħallina ħalli ngħatu ċans lil Joey u wara nuruk.
avatar
Joseph Saliba
Hadd ma hu f'pozzizjoni ahjar minn Dr.Gonzi biex jitkellem fuq weghdi mhux mizmuma. Bizejjed insemmu ezempju zghir,l-Craft Village ta Ta Qali, li ilu jigi mwieghed ghal 25 shah, u ghadu fi stat tal biki.
avatar
roderick degiorgio
Problems with Mepa, you are jokeing, Mepa is another small dockyard which is one of the bureaucracy that we have on this island.
avatar
ray zammit
What a clown!!! As Abraham Lincoln once said. 'You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time'. Just get out and go work for a circus! You'll be remembered as the worst and the weakest ever PM in this Banana republic!!
avatar
Paul Dalli
Imma veru li gonzipn telaqna tafux !!! Of all people hu se jitkellem dwar weghdiet li ma jitwettqux? trid tkun veru bla misthija, bla wicc biex tghid kliem bhal dan meta kien gonzipn stess li tant wieghed xorti li ma wettaqhomx (tnaqqis ta' taxxa, zamma ta' impiegi fl-Air Malta, fit-tarzna, f'tal-linja, fi Smart City); tnehhija tal-licenzja tat-television) u tant wettaq xorti li ma weghdhomx (bhaz-zieda li ta lilu nnifsu u lill-klikka opportunista ta' madwaru, li jahtar diretturi ta' kumpaniji tal-gvern wara sejha ghall-applikazzjonijiet) - trid tkun veru wiccek imcappas bil- ...... biex tpacpac fil-vojt b' dan il-mod u tahseb li n-nies se jemmnuk !!!!
avatar
mark bonavia
I would have though that after seeing Malta Toda's result of its last opinion poll published this morning, Dr. Gonzi wouldn't repeat the same old non-arguments ab out 'Old Labour' deputies etc... When repeaying this Lawrence Gonzi is proving himself MUCH OLDER than the people he keeps mentioning. This is why Lawrence Gonzi has made a name for himself as Malta's MAN OF THE PAST. While Dr. Joseph Muscat is THE MAN OF THE FUTURE !!!!
avatar
mark bonavia
What we know for sure Lawrence, is that IT IS YOU who has made promises which you didn't keep !!!!!!!!!
avatar
Jonathan de Maria B.A., L.P., LL.D. ([email protected])
vera jew le l kampanja lets talk hijja biss intiza ghal pajciri personali ? vera jew le meta kien hemm il kas ta pbo , li ried ikun jaf l ilmenti tan nies fid dipartimenti , ghadha ghaddejja sal lum?

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe