Gejtu Vella awarded €22,058 consultancy role with Health Minister

PN candidate Gejtu Vella appointed consultant with Health Minister Joe Cassar, with a financial package of €22,098.

Former UHM boss Gejtu Vella
Former UHM boss Gejtu Vella

Former UHM boss Gejtu Vella has taken up a consultancy role within the Ministry for Health, Sunday newspaper Illum reports.

Vella, who will be contesting the coming elections on the PN ticket, confirmed this himself. He added that he was also carrying out consultancy work in the private sector.

"I'm offering consultancy in industrial relations," Vella said over his €1,697-a-month job.

Read more in Illum

 

More in National
avatar
Yanika Chetcuti
An insider if ever there was one!
avatar
albert leone
X' ma jithaqx kif dahaq bil-membri tal-UHM ingarzata ma Gonzi u Eddie qablu! Issa harget l'agenda ta' Gejtu, mac-cekkijiet tal'konsulenzi minn ghand GonziPN "for services rendered"!
avatar
Better Future
Tajjeb Gejt....ma nahsibx li ghandek xi cans fl-elezzjoni li gejja, l-popolarita tieghek ma tanx tidher li hi xi wahda li ttik xi cans li ggib xi ammont kbir ta' vot, biss nahseb li l-accettazzjoni tieghek kienet it-targa ghal konsulenza. Iz-zmien itina l-parir.
avatar
Oliver Magri
Gejt is-sodod f MDH STIVHOM SEW TA. HALLUH JAQLA LIRA BIL KWIET JA QABDA GHAJJURIN !!!
avatar
YAQ YAQ YAQ,,, do these people not realize they continue to make us sick.. the faster Gonzi PN is ousted, the better..
avatar
ramona cassar
Prosit Gejt, Don't work too hard.
avatar
Carmanton Cachia
He sure looks like he has something to smile about!
avatar
Lennex Brincat
Tajba Gejt. Diga bdejt tiehu dik iz-zieda ta' Lm9 fil-gimgha li int kont tlabt snin ilu. Issa irsisti ftit halli Gonzipn jaghmlek ministru u minflok tibda tiehu 600/500 euro zieda fil-gimgha.
avatar
albert leone
Ghal xejn kiehn ihobb iddur mal-imwejjed is-Sur Gejtu Vella! Aqta' nahseb qieghed jaghti valur ghal dawn il-flus imhallsin mit-taxxi taghna lin-Nazzjon ...bil-konsulenzi tieghu lill PARTIT NAZZJONALISTA!
avatar
George Muscat
Spicca l-interess favur il-haddiem? X'sar minnu il-Collective Agreement Sur Gejtu Vella? L-interess tal-Partit Nazzjonalista min dejjem kien "ghalina u ghall Uliedna" u mid-dehra tal UHM hekk ukoll saru. Il-haddiem kullhadd jinqeda bih. Ara issa sirt konsulent u gejt taqa u tqum mill-haddiem. Int iehor "I'm allright F... u Jack".
avatar
Anthony Zarb
"I'm offering consultancy in industrial relations," Vella said over his €1,697-a-month job..... well done Gejtu, you are finally in your real job without the mask.
avatar
Noel Abela
Ejja Gejt hallijhom lill lejburisti jghidu li jriedu.Ma ghandi lebda dubju li mhux se tohrog elett mal lewwel count. Mela issa jekk jitla il PN Gejtu se jzidna £M9+20%=€25.70 fil gimgha mela kief kien tana il Capo ta Gejtu €1.16 fil gimgha w hu ha €600!
avatar
Oliver Magri
"I'm offering consultancy in industrial relations," Vella said over his €1,697-a-month job.... KEMM TIEHU GHALI GEJT !! XEJN INQAS LEW ??
avatar
Jonathan Tabone
No calls issued I guess, am I right?
avatar
Paul Dalli
x'ma jidhakx dik id-dahka vojta (bhal ta' gonzipn wara kollox) is-sur gejt ..... lanqas li ma konniex nafu fejn hi marbuta qalbu !!!! l-aqwa li qed ibill subghajh hu wkoll is-sur gejt ... li jekk m'inix nizbalja hu wkoll direttur fuq l-ETC, hux hekk? .... jekk il-GWU tiftah halqha favur il-partit laburista, dak hazin ... imma li s-sur gejt qed juri fic-car xínhu, dak ma jimpurtax .... issa naraw kemm il-vot se jgib .... jekk igib mitejn ikollu ghalfejn jirringrazzja 'l Alla ...
avatar
Joseph Saliba
Kullhadd b'xortih. Hawn minn jitwieled taht stilla tajba u hawn min hu bezzul.
avatar
Rita Grioli
Ma jisthux minn wicc Alla li halaqhom. L-espressjoni Maltija tghid qazzistunha imma propja propja imlejtuna bil-vomtu.
avatar
maria rita Muscat
Good for you Mr Vella, now uhm and other workers know that you will be helping them in securing a pay rise of 15 Euro a week as mentioned in the past. Hope you can help now?
avatar
Janet Chircop Bray
Sur Gejtu, bhala konsulent fis-Sahha, lil Gonzi ma qattlux li meta jkollok skalda zghira f'subghajk trid tnehhija ghax inkella tiddenielek. Ara miskin issa xi gralu. Ghanda mnejn dik id-daqsxejn ta' skalda se titfghu l-qabar.
avatar
Josanne Cassar
Can the Ministry of Health issue Gejtu's CV which he submitted when he was taken on board as an advisor? I think it would be fair for the tax payer to know why this money is being paid. A lot of people I spoke to cannot conceive how industrial relations come into issues relating to the Ministry of Health. Can we have some transparency or is this an issue of paying/buying people who would be GonziPN election candidates?
avatar
mark bonavia
QED TRAW KIF ISIBUHO IL-KANDIDATI GHAL-ELEZZJONI ? JIEN NGHATIK ELUF TA' EWROS BHALA KONSULENT, U INT GHATINA ISMEK BHALA KANDIDAT ! JIXTRU (MHUX TIXHIM, TAFUX ) IL-KANDIDATI BI FLUS IL-POPLU KOLLU !!!
avatar
Saviour Cassar
hokli dari halli inhoklok darek lol...ara il veru ma jisthu min xejn
avatar
Karl Cucciardi
Dan zgur mhux xoghol prekarju. Jaf jinhatar ministru tal-karnival
avatar
Monique Vella
M'ghandux biex jitbissem jew? L-ewwel aghmel snin twal iservi ta' FORCINA tal-PN/GonziPN fil-kariga tieghu ta' Segretarju Generali ta' l-UHM (dik l-unjin li QATT ma kienet assoccjata ma partiti politici) u issa wara li qeda lill-Partit tajjeb qed jaghddulu ftit cejca. X'hemm hazin b'dan kollu? U c-"cherry on the cake"? Se jikkontesta l-elezzjoni generali fi hdan GonziPN. Imisskhom tisthu tahsbu li Gejtu kellu xi agenda politika!
avatar
Raymond Mintoff
Calling Gejtu a wolf in sheeps' clothing would be insulting both species. UHM members should note and how for years they have been taken for a ride with Gejtu supposedly fighting for their rights.
avatar
John Zammit
heqq hadd ma jghamel xejn ghal xejn hux....gawdi sur vella ghax is siegha tal kontijiet dalwaqt tasal iktar vicin milli jahseb l imghallem tieghek.....

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe