Court rules in favour of PL, billboards can stay

Maltese courts find no valid reason for Transport Malta to remove Labour Party billboard depicting the Prime Minister.

Transport Malta argued that the billboard was erected illegally and it could distract motorists.
Transport Malta argued that the billboard was erected illegally and it could distract motorists.

Madame Justice Anna Felice this morning ruled in favour of the Labour Party's "fundamental right" to pass on its message as a political party through billboards.

The PL had a filed a request to prevent Transport Malta from removing political billboards depicting Prime Minister Lawrence Gonzi with his eyes shut, covering his ears.

Arguing that Labour had not filed an application for the billboards to be installed, Transport Malta had wanted to remove the structure. The authority also argued that the billboards were distracting.

But according to Felice, the billboards hadn't been erected illegally and argued that it was the fundamental right of every political party to pass on its message, as guaranteed by the Constitution and the European Conventions.

"At first glance, the Court has not been presented with any valid reason to believe that the billboards go against requirements defined in Maltese law. It is for this reason that the Courts cannot consider the billboards to have been illegally placed in terms of the mentioned Art. 9," the Court ruled.

In a reaction the Labour Party said that the billboards were annoying the Prime Minister: "We are now in a situation were state authorities are being used to stop the criticism we raise."

The PL added that it would continue to pass on its political message according to law with any medium. It also condemned government for making use of authorities to stop the party from exercising its fundamental right of expression.

More in National
avatar
Noel Cutajar
@rajah Eżatt fi kliemek stess hekk ġibtuna nġħixu qiesna ġo Bangladesh jew Zimbabwe kollha tgħatu bejnietkhom u l-poplu jittewweb. Dwar il-maġġoranza daqt tieħduha r-risposta la tiddeċiedu li tagħmlu elezzjoni. Lanqas int ma' ċħadt xejn milli ktibt jien. Għal verġinita' dik inħalluha għalikhom għax intom il-qaddisin li dejjem inqdejtu bul-knisja u din dejjem ħallietkhom tinqdew biha!!!
avatar
Sean Mangion
@ Matteotti - apparti l-argument tieghek maghandu x'jaqsam xejn u fil fatt lanqas kellek id dicenza tichad il kaz li semmejt jiena fuq il kaz tal qorti, nista insaqsik fejn tghix inti ghax isek bi kliemek isek tghix go xi bangladesh jew zimbabwe.Sur Charles Philip Zammit - jahasra dazgur il poplu mhux beccun u li lejber mhux xi partit tal vergni ghax ghalhekk il poplu ikkundankhom ghal 25 sena plus anzi since 1976( your last majority) apparti 22 xahar ta Fredu li intom stess tippruvaw tnessu lil poplu li kontu fil gvern
avatar
John Zammit
dawn in nazzjonalisti helwin ta. jahsbu li kullhadd beccun u jibla li donnha l istorja ta malta bdiet fit 80ijiet. jinsew l imghoddi. jinsew li fil malti hemm il kelma terinata. hadd ma jfakkar xi tfisser din il kelma. jinsew li fit tletinijiet biex jghalqu halq il partit laburista il ministru tal puluzija ta dak iz zmien il gross carmelo mifsud bonnici li propja jigi in nannu ta karm mifsud bonnici arresta iz zghazagh militanti tal partit laburista u tafaghhom il habs ghax sabilghom materjal seduttiv bhal nghidu ahna kotba ta bernard shaw. sahansitra mara ta wiehed minnhom tilfet it tarbija minhabba f hekk. insew jew jippruvaw jinsew li ministru nazzjonalist fis 60ijiet gie misjub hati mil privi cousil talli ma halliex gurnal laburista jidhol l isptar. il ministru tas sahha kien propja paolo borg olivier li jigi il qarib tas segretarju ta gonzipn paul borg olivier.......u nibghu sejrin ara dawn l emejjel fahxija inissuhomlu jew jippruvaw inissluhomlu l poplu il vergni ta gonzipn
avatar
Noel Cutajar
@rajah Insejtu min kisser Malta kollha...dockyard, enemalta, airmalta, mid-med bank, children allowance, sistema tas-saħħa, toroq imfarkin, fabbriki, skejjel tas-snajja, baċir numru wieħed, toroq f'Għawdex, fondi EU għall-istudenti, posterity fund, skema tad-djar għal miżżewġin u għarajjes, stimi li qatt ma; jkunu eżatt, proġetti li ma' jispiċċaw qatt u fuq kollox fqajtu il-kaxxa ta' Malta biex stagħnew iktar is-sinjuri.
avatar
Sean Mangion
Sinjuri pampaluni socjalisti... jek hawn xi hadd jew xi partit ma jirrispettax il qorti mhu hadd hlief il partit socjalista ta kull zmien. Insejna meta il qorti ideccidiet li il PN kellu kull dritt biex jaghmel meeting iz zejtun ???? Insejtu sinjuri socjalisti x'kien gara? Insejtu in kisser il qorti ? Insejtu min dahal u haraq u farrak kull ma sab taht idejh?
avatar
Noel Cutajar
Eh oħra...qaraskhom waħda sew dan il-billboard!! Proset PL.
avatar
Noel Cutajar
Eh! Meta ssemmu s-snin tmenin tinsewx il-bombi li kienu jsiru wara l-bibien ta' nies li kienu jaqdu dmirhom lejn il-poplu Malti. Tinsewx li żewġ pulizija li kienu jiġu attakkati mill-pn li jattakkaw lin -nazzjonalisti spiċċaw ħadu promotion malli tela' l-pn!! Tinsewx it-terrur min tal-ġakketta blu. Tinsewx l-armi li nstabu fil-kwartieri tal-pn. L-ikbar vittma ta' frame-up dak iż-żmien kien il-gvern Laburista. Tinsewx sallbu sallbu. Tinsewx it-tixwix biex il-fabbriki speċjalment Ġermaniżi jitilqu minn Malta!! Daqshekk iħobbha l-Malta u lil ħaddiema l-pn!
avatar
Same old Labour. The only thing they know how to do is trying to ridicule and humiliate in every way posible their opponents..... But this always falls back on their face. The more they change the more they remain the same !!!!! I have been following JM for these last years u l'unica haga li jaf jghamel hi li jitkellem b'moghod dispreggattiv fuq il-Prim Ministru, sa darba qal li LG ma jist jghalmu xejn lilu... Alla jbierek l'oraklu u sape tutto........ JM titghallem min kulhadd fil hajja anke mit tfal ahseb u ara min bnidem ta certu esperjenza, edukazzjoni, umilta u Kristjan veru bhal LG !!!! Ma titbiddlu qatt.... muviment gdied.... Tad dahq !!! il- floater dan jagharah ta u tiehu li haqqek fil hajja.
avatar
Miriam Rizzo
While i welcome the decision - its not enough. If the action taken by TM was wrong - who gave the order and WHO WILL BE PUNISHED? If any of us does something wrong - we all get punished! And we get punished even if we did not know the law. Parking 10cm outside a box leads to a fine in this country. So what - Austin can do whatever he wants - and left to do wrong over and over again?
avatar
Rebecca Muscat
Dak il-poster jirraprezenta il-verita kollha dwar kemm hu veru li l-akbar trux hu dak li ma jridx jisma ezattament kif qed jaghmel Dr.Sixhundredplus .
avatar
Noel Cutajar
@camillu Fazull gonzipn!!!
avatar
Monique Vella
Fejn huma l-PROFESSURI tad-demokrazija ta' GonziPN? Min qed jipprova jaghmel is-sarimi issa? U xi nghidu ghall-argument ta' TM? - "the (PL) billboards were distracting". Buffunata papali! Kif trid li lil TM nehduha bis-serjeta'? Il-bilboards tal-PL huma "distracting". Ara dawk tal-PN. Dawk ighinuk tikkoncentra fis-sewqan. Imbaghad xi nghidu ghal bilboard b'nisa (u rgiel) sbieh nofshom arwenin? Dawn ukoll ighinuk tikkoncentra fis-sewqan. Halluna TM! Bl-agir ta' TM nibda nahseb li din bejta ta' xebgha 'morons' ma jafux x'laqathom.
avatar
Oliver Magri
SODDOM GONZ SODDOM HALLI MA TISMAX IL-KARBA TAL-POPLU. !!!
avatar
Wara l-Kundanni kontra JPO, F. Debono Muliett etc issa jmisshom jikkundannaw lill Magistrat li tat is-sentenza. Hekk jew hekk TA' GONZI huma famuzi ghall-KUNDANNI.
avatar
Joseph Galea
Huwa vera li dawn il billboards huma ta periklu imma ghal GONZIPN !!!!!!!!
avatar
George Zammit Montebello
And GonziPN say that they are democractic - no, they are clear fascists.
avatar
Nicholas Schembri
Ara kieku wahhalna billboard b'wicc Mintoff flok Gonzi 1982 - 1987 kif kienu jqattghuna l-mintoffjani.Dak ma riedx jisma zgur! Ara min irid jarma l-billboards!Ara min qed jokrob ghal-liberta` ta' espressjoni! Dawk il-komunisti ta'Dardir Malta u run rabbit run. Oqbra mbajda. Le ghal malta socjalista. Il-Lemin u l-Liberta` l-ewwel u qabel kollox. Viva Malta mehlusa mill-ktajjen socjalisti.
avatar
Stuart Micallef
Din hija sentenza fazulla ghax hija bbazata fuq riferiment ta' regolamenti li m'ghadhomx fis-sehh. Wiehed kien jistenna li l-Imhallef tikkwota tajjeb x'jghidu r-regolamenti llum u mhux x'kienu jghidu fl-2004. It-tifsira ta' billboard temporanju r-regolament 9, li fuqhom ibbazat id-decizjoni taghha, mhumiex dawk ikkwotati minnha ghaliex dawk kienu nbidlu fl-2007!
avatar
Raymond Mintoff
L-avukat ta' TM ma setghax irressaq il-kaz tieghu b'mod redikolu li ghamel. Jidher car li kienet mossa politika meta wiehed jiehu inkonsiderazzjoni min ta' l-ordni, wiehed minnhom jahseb li hu "ubntouchable".
avatar
Narcy Calamatta
IZ ZEJT JITLA F`WICC L-ILMA.. WAQT LI...IL VERITA TWEGGA ...HUX DR.GONZIPN...ERBA DARBIET SFIDUCJAT MIN SHABEK STESS,U MA TRIDX LA TISMA....U L-ANQAS TARA.....
avatar
Stephanie Bugeja
dawn ta TM tajbin biss biex jithallsu tajjeb u jippuppaw sidirom ghal gvern. mhux ahjar tohorgu mil ufficji u idduru naqra it toroq dizastru li hawn. jiftahru ghax irrangaw 4 toroq. qisu ghamlulna xi pjacir ghax irrangawhom. mur gib jirrangaw xi highway, kieku ilhom min zmien il-kavallieri jahdmu fihom.
avatar
Lino Micallef
Jien nixtieq li jifthemu bejnietom il Partiti biex billboards Politici ma jsiru mkien. Gusta d-decissjoni Ta Madame Justice Anna Felice, ghax Il PN ma jistax jinfluwenza lil TM biex inehhi l-bilboards tal PL, u l-anqas hija ta perikolu. Imma mhux diga ddejjaqna narawh il Prim Ministru fuq TVM kuljum pracett qisu jghix mghana d-dar hdejna fis salott fuq it- tv u il hin kollu jipprovaw jipperswaduna li kollox tieghu tajjeb, madonf il hin kollu, TVM ukoll imissom jimmoderaw ghax anki tara fuq l-istazjon li suppost ikun imparzjali hlief ftahir fuq Gonzi ma nisimawx u l-aktar meta tkun qed tiekol l-ikla ta fil ghaxija waqt l-ahbarijiet, emmnuni taqtalek l-aptit ghax qiesna mexjin fuq ir-rubini. Pl please ha niggennen ifthemu ghax wicc Gonzi jfakkarni fiz-ziju taz-ziju , Alla Jahfirlu L-Arcisqof Gonzi li sa anki l-knisja talbet mahfra xi snin ilu u giet milquha ta kemm ha decisjonijiet hziena li fired il Poplu.
avatar
Brian De Bono
Aktar ma jippruvaw jalqulna halqna aktar nissahhu.

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe