Gozo Channel appoints new chairperson

Paul Curmi was appointed Chairman of the Gozo Channel Board following the former chairman’s resignation in November.

Government has announced that Paul Curmi was appointed Chairperson of the Gozo Channel Board, replacing Acting Chairperson Vince Mifsud.

Mifsud retained his post of deputy chairman.

The post of chairman became vacant when former Gozo Channel chairman Joseph Grech resigned in November on reports that he had ordered one of the company ferries to turn back to collect him and his family from the Mgarr harbour after missing the boat on 12 November.

Curmi, a father of two, carries a 35 year experience in the Banking Industry, occupying different posts mostly dealing with the commercial community in Gozo.

Presently he is the HSBC Area Director for Gozo.  He was also the mayor of Munxar for five years and is a member on the Gozo Regional Committee of MCESD. 

Vince Mifsud retains his post of Deputy Chairman.

Rita Mifsud, Michael Camilleri Kamsky, Carmel Camilleri, Victor Galea Pace, Stephanie Buttigieg, Janine Giglio and Joshua Grech have been appointed as Board members.

 

More in National
avatar
Rita Grioli
Ghazluh bil-kredenzjali tax-xoghol tajjeb li ghamel l-Australia ghal-Bank li jahdem mieghu??
avatar
Rita Grioli
Ghazluh bil-kredenzjali tax-xoghol tajjeb li ghamel l-Australia ghal-Bank li jahdem mieghu??
avatar
Rita Grioli
Ghazluh bil-kredenzjali tax-xoghol tajjeb li ghamel l-Australia ghal-Bank li jahdem mieghu??
avatar
Rita Grioli
Ghazluh bil-kredenzjali tax-xoghol tajjeb li ghamel l-Australia ghal-Bank li jahdem mieghu??
avatar
Rita Grioli
Ghazluh bil-kredenzjali tax-xoghol tajjeb li ghamel l-Australia ghal-Bank li jahdem mieghu??
avatar
John Zammit
nahseb jien lil gozo channel hadd ma ndahlilha lill min ghanda tpoggi bhala chariman. kumbinazzjoni li ntghazel blue eyed boy iehor. din turi bic car haga wahda. is surveys tal malta today jistghu ma jsiru xejn. it tigrija sal barkun u dawn il balbuljati jkomplu juru kemm ihokku dahar xulxin dawn in nies. difficli wisq biex taqlibielhom man. tal-ahhar. jekk mhux xi press release dan l artiklu hu kollu sarkazmu jew forsi bi zball dhalt nin-nazzjon u mhux fil malta today
avatar
Paul Dalli
Imma kemm hawn ghajjurin f'Malta ..... skuzi, ridt nghid f'Ghawdex? Is-sur Curmi MHUX VERU li ntghazel ghax jifforma parti minn gonzipn. Ghal min ma jafx, is-sur Curmi kien wiehed minn dawk li applikaw ghal din il-kariga fil-35 ta' Frar tal-2025 meta gonzipn wettaq il-weghda tieghu li dawn il-karigi jimtlew wara li jkun wizen sew l-applikazzjonijiet li jaslulu biex ikun cert li dawn il-karigi jimtlew minn min tassew haqqu. L-applikazzjoni tas-sur Curmi ggib ir-referenza HNZRIJAOHRA/43576868/2025 u kien ircieva acknowledgement mis-segretarjat ta' gonzipn xi gimghatejn wara li franco debono kien inhatar assistent parlamentari f'Kastilja - infatti skond ma jghidu din l-acknowledgement kien iffirmaha franco debono waqt li kien New York ma' gonzipn meta gonzipn haseb li b'xi xalata jew xi gita kien se jirnexxilu jgibu mieghu .....
avatar
Better Future
Il-heading messu jinqara hekk 'Minister(a) appoints new GozoChannel Chairman', Bord iehor ta' lis-spaga hekk kienu u hekk jibqghu. Hadd ma jifhem karlin fil-Marittimu la fejna l-poppa u l-anqas fejn hemm il-pruwwa. L-aqwa li fl'ahhar poggew Chairman. Issa ser naraw il-mirakli jsehhu. Fejn huma c-Criemen bhal Sullivan u Zarb Adami?? EEEEEEEEEEE l-aqwa li issa jkun hemm Chairman Ghawdxi hekk kienet l-ghajta u hekk sar biex lis-spag jingibed minn hemm stess. Mela tghid li ghalhekk rega dahal ghax-xol il-Kaptan!!!!!. Nahseb li l-ewwel item li ghandu jpoggi fuq l-agenda c-Chairman il-gdid hi li jirriforma minn isfel ghal fuq ghax issa gejja l-elezzjoni. Dan ser johrog ghal-elezzjoni li gejja mal-PN???? Bhal ma kien jew ghadu ser jghamel ta' qablu!!?? Viva l-monopolju.
avatar
Rita Grioli
Can Mr Curmi post us his CV about when he was with MID MED Bank AUSTRALIA and the CRIMINAL proceedings against the Branch he was in charge of there?????
avatar
Joseph M. Formosa
fufa: Oh! So we can put our mind at rest. I'm sure it's not because of his PN affiliation but because of his 35 years in Banking (sic)
avatar
mark bonavia
Kemm hemm nies li m'humiex ta' GonziPN f'dan il-Bord ?????????
avatar
Stuart Micallef
Viva l-klikka! Issa ghandek il-wicc, Sur Tonio Fenech, tigi titlobni l-vot? Daqs dan!
avatar
Janet Chircop Bray
Mr Curmi was the Mayor of Munxar. Just to clarify. The PN Mayor of Munxar. Meritocracy at its best!!!

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe