Franco Debono rules out following in Pullicino Orlando’s steps

Backbencher Franco Debono says it was ‘a pity’ that MP Jeffrey Pullicino Orlando resigned from the Nationalist Party

Nationalist MP Franco Debono.
Nationalist MP Franco Debono.

Backbencher Franco Debono has ruled out the possibility of resigning from the PN to become an independent MP and form a similar pact with government as Jeffrey Pullicino Orlando has done.

Debono has so far not retracted a previous statement that he will not support government unless Transport Minister Austin Gatt resigns from the Cabinet.

As expected, after the PN's executive committee cleared Richard Cachia Caruana of allegations made by Pullicino Orlando, the Zebbug MP yesterday formally quit the Nationalist parliamentary group. Pullicino Orlando is now an independent MP in 'coalition' with the PN to see that it completes its electoral programme.

It is yet to be seen whether Prime Minister Lawrence Gonzi must now face a threat from Debono over key ally Austin Gatt's position in the Cabinet. "I don't want to resign from the PN. But as I already declared, I don't intend to support government unless Austin Gatt resigns from ministerial post," Debono told MaltaToday.

"I have no doubt that Austin Gatt contributed a lot to the PN but it's now time for him to make way for new blood. But new blood means new blood and not his clones."

Debono was referring to the approved candidature of Gatt's right-hand man Manuel Delia and his IT policy consultant Claudio Grech.

Debono insisted that Austin Gatt was "very much connected" to the PN losing the 1996 elections. He went on to say that since Gatt took over the party's electoral campaign, the PN is now lagging behind in polls.

Debono also said that disciplinary measures should "first start with ministers and then with backbenchers".

"The public is not satisfied with the public transport reform and yet he didn't shoulder responsibility for it," he reiterated, insisting that ministers should lead by example. The backbencher also recalled the controversial Delimara power station contract awarded to the BWSC. MaltaToday in March had also revealed that while €158 million had already been paid to BWSC, the repayment of the loans covering the construction of the first Delimara plant in 1989 have not yet started.

Debono, who has appealed the PN's decision condemning him for supporting an Opposition's motion, has blamed Austin Gatt for the condemnation and the decision not to let him contest the elections on a PN ticket.

"It's very in line with his character. He's a very confrontational person and yes I believe he was behind this decision," he insisted.

Debono went on to say that Gatt, together with MP Beppe Fenech Adami, are "preparing" for a future leadership contest. "They want to control the party," he said.

Debono would not comment on the 'coalition' arrangement between Gonzi and Pullicino Orlando but he said he was sorry that Pullicino Orlando left the party. "It's a pity that someone like him, who militated in the party for so long, ended up leaving," he said.

More in National
avatar
albert leone
Can anyone relly RULE OUT Franco Debono.... or any other disgrunted GonziPn MP?
avatar
albert leone
Frankly can one be ever cetain with Franco? He is a box of urprises even if he turns out to be an anti-climax when trying to reach a climax....who knows with Franco?
avatar
Jason Xuereb
"Jekk l-ezikutiv tal-partit ma jilqax it-talba tieghi u jnehhi s-sospenzjoni li jien ma nikontestax ghal l-ellezzjoni li jmis,jien nikonsidra il-pozzizjoni tieghi fil partit". Franco Debono "Jekk nies bhal Austin Gatt meta jiftah il-parlament ikun ghadu ministru JIEN MHUX SE NAPPOGJA LIL GVERN FIL-PARLAMENT" Franco Debono Tinzam wahda minghom?
avatar
Jason Xuereb
"Jekk l-ezikutiv tal-partit ma jilqax it-talba tieghi u jnehhi s-sospenzjoni li jien ma nikontestax ghal l-ellezzjoni li jmis,jien nikonsidra il-pozzizjoni tieghi fil partit". Franco Debono "Jekk nies bhal Austin Gatt meta jiftah il-parlament ikun ghadu ministru JIEN MHUX SE NAPPOGJA LIL GVERN FIL-PARLAMENT" Franco Debono Tinzam wahda minghom?
avatar
rita camilleri
Of course you will not resign Franco. Who will lead the PN then? Enjoy the company of the clique of evil and the olicarchy while you are at it.
avatar
Natasha Ciancio
LE FRANCO JPO KIEN RAGEL BIZZEJJED ..ARA INT LE ..INT BEZZIEGH U PUPPET QLAJT HAFNA PAROLI FUQ KLIKEK U INT BQAJT IMWAHHAL MAGHHOM... MELA YPOU ARE PART OF THEM NO MORE NO LESS........XORTA HA IHALLUK L'ART ,,,
avatar
Narcy Calamatta
@ salgister...Prosit, ghamilt argument veru bis sens..Kieku jien flok Franco Debono u nizen dak li ktibt int, li hija il verita sagrosanta, kieku bhal issa qeghed nghati id dottorat lura u immur ninqafel f`kunvent.
avatar
Paroli u diskors biss dan Franco basta jwaqqaf in - nies il - belt u jghidilhom li qed jirranga partit. Jekk trid veru tirranga l - partit ghamel dak li hemm bzonn isir u waddab lil- Austin il- barra forsi xi darba nitnaddfu u niehdu r- ruh. Imma issa naqqas ip- paroli u zied fl- azzjoni ha ssir ftit krediibbli. Il- miskin hu int mhux JPO , ghax mexa bi - principju
avatar
Daniela Vella
FRANCO ALLURA GHADEK TAHSEB LI META JASAL IZ ZMIEN GHAL LÉLEZJONI ,IL PARTIT NAZZJONALISTA JIGI BIEX JGHAZEL MINNEK GHAL KARM MIFSUD BONNICI ,SER JGHAZEL LILEK? GHANDEK CANS!IMMA TRID IZZID (UNI) WARA ISMEK JIENA EX NAZZJONALIST MIN MARSAXLOKK PAWLU ZERAFA JEKK BAQA LIL MINN NISTIMA HUWWA LIL KARM MIFSUD BONNICI U ABBASSO INT U IX-XENATI TIEGHEK LI ISSIRU BISS WIED IN CITA
avatar
Paul Dalli
Taqbel jew ma taqbilx ma' JPO, dan hu ragel ta' principju u f'temp ta' ftit gimghat ghamel dak li kellu jaghmel ..... l-iehor (qed ngid ghal franco debono) hu biss carlatan, petpitu, egocentriku, clown, minfuh bih innifsu, jahseb li hu biss jezisti fid-dinja, jahseb li d-dinja ddur madwaru. Ilu issa madwar sitta, seba' xhur kull meta jfettillu jaghti daqtejn bl-istallett lil gonzipn u imbaghad jibza' juri li hu ragel ... forsi ghax wara kollox mhux u hu biss scarecrow, ragel tat-tiben li qieghed hemm biex suppost ibezza' u li ma hu tajjeb ghal xejn aktar ... ghalija franco debono kulma hu bott likwidu li bih konna nahslu l-platti qabel ma gew id-dishwashers ..... fil-bidu hafna raghwa .... u mbaghad wara ftit jisparixxi u ma ssib xejn aktar ... fi kliem iehor ragel gifa u bezziegha izda li minghalih qed izomm lil kulhadd fuq ix-xwiek bil-mossa li jmiss li biha jahseb li se jurina kemm hu bravu ..... ma ghandi l-ebda dubju li minkejja l-arja kollha li qed juri bhalissa, hu wkoll jispicca biex jivvota favur il-budget ....
avatar
Karl Cucciardi
Franko int tghid li int avukat tajjeb? L-anqas rizenja sura ta' nies ma kont kapaci taghmel! Ara missier il-habib tieghek Beppe, b'id wahda kien jipprezenta ir-rizenja lil President u bl-ohra kien jigbidha lura.
avatar
Dan ma kienx qal li diga rrizenja mill-partit jew qed nifhem hazin jien?
avatar
anna caruana
Dear Franco Debono, Your 5 minutes of fame and glory have passed. You have become a nobody, and will remain a nobody. The PN is making sure about that. Banning you from the elections, means that you have been barred from the PN forever. Who in his right mind would accept back again, knowing that you don't keep your word? Remember the clique, the evil oligarchy? Remember RCC and the PM's incompetence? How during your speeches you cursed and criticized the government for being hijacked by the oligarchy? Do you remember how you threatened the Government because of the evil clique and oligarchy? Well, they're still there, and they will be contesting the election (not Obstinate Gatt of course). And you'll be out in the cold! They know you're only hot air! But the straw that broke the camel's back, that had shown you what you are, was when you voted in favour of RCC. Do you remember how much you said about him taking over the PN? Do you remember him calling you a "bicca deputat"? Well it seems that you still are for the time being, until the next elections, and then you'll be a nobody. You've lost your moment of truth, and now you're trying to make up for it, by showing the Prime Minister that you have repented! But now it's too late. You have lost all credibility from both sides of the political spectrum, be they nationalists or labourites.
avatar
Brian De Bono
Franco Debono li jghid il bierah ma jaqbilx ma tal lum. Sa fejn naf jien kien tefa r-rizenja mil PN. Dan jaf xi jrid jew?
avatar
Lino Micallef
Jien nifhmu lil Franco Debono, tant nifhmu li x'inhu jghid ma nafx. Hawwadni ha nifhmek Franco. Nitolbok bil hniena biex tkun konsistenti li tghid ghax illum tghid mod u l-ghada tghid mod iehor. Jekk tisma x'inhuma jghidu fuq programmi politici din il -gimgha stess meta semmew isem Franco bilkemm ma qabdux jidhqu. Godfrey Grima gurnalist ta stoffa beda jitbissem li anki Peppe fenech Adami kwazi nfexx jidhaq. Franco issa li kont minnek nirrazenja mhux mil partit imma mil parlament allavolja nixtieqek twaqqa l-gvern imma ghalfejn anzi jekk trid ibqa hemm appoggja lil Gvern ha nkomplu naraw it-tejatrini li s'issa gejt maghruf bhala L-ARLECCHIN tal Parlament
avatar
Anton Camilleri
kellek cans issir prim minitru TLIFTU U SA TITLEF IL KRITTU
avatar
Janet Grech
Dr. Pullicino Orlando sinjal li ghandu par idejn sodi, biex ma nghidx xi haga ohra; u mhux bhalek bla bla bla. Aktar ma tilghaq aktar ituk daqqa kbira.
avatar
Better Future
Il-pinnuri mhux ta' b'xejn jitwahhlu fuq il-quccati tal-kampnari. Bir bla qiegh, mina mudlama, principji bazici ma jezistux etc etc etc lill minn tafu ssaqsix ghalieh.
avatar
maria aquilina
IL PECLUQ REGA FTAKAR LI GHADU JESISTI. PECLUQ KONT, PECLUQ GHADEK U PECLUQ TIPQA.
avatar
Janet Grech
Dr. Pullicino Orlando sinjal li ghandu par idejn sodi, biex ma nghidx xi haga ohra; u mhux bhalek bla bla bla. Aktar ma tilghaq aktar ituk daqqa kbira.
avatar
Yanika Chetcuti
Franco, come on own up. Your only viable way forward for you, Malta and a new PN is for you to do a JPO! They have broken you in more pieces than JPO, because they realised that you are afraid to take the big step.
avatar
Tghatalu il paroli ma jibqalu xejn dan il bnidem, ghalija qisu il JESTER OF THE KING
avatar
Raymond Mintoff
Of course Caruso will not play second fiddle to JPO. Franco show you have guts do the unthinkable at least you'll be remebered in history unlike a lot of those conspiring against you who would be forgotten as soon as they retire. Playing second fiddle to Mintoff is something else. Not supporting the government by abstaining is only the "CHICKEN's" way out cause there is always the speaker to save him.
avatar
Julian Chetcuti
Mil-kliem li qed jgħid dan il-bniedem jidher li daqq waħda sew l-irtirata għax ħlief jilgħaq mhux jew inkella integra sewwa mal-klikka li tant ikkritika ftit taz-zmien ilu . Issa meta jiġi biex jiftaħ il-parlament , il-Ministru Austin Gatt jirrizenja biex imur jidderieġi il-kampanja elettorali tal-Partit u Franco Debono ma jkunx jista jiftaħ ħalqu ghax ma jkunx għadu Ministru Austin Gatt .
avatar
Mark Warner
At first I thought that Franco Debono had balls but apparently he never even wears them. All up in smoke. He has truly lost all credibility as a politician and thank God he will serve no more in our parliament (teatrin).
avatar
KARL IZZO
Issa dear Franco ghalkemm jiena politikament ma naqbilx mieghek imma sincierament kont ammirajtek ghal kuragg li wrejt meta affrontajt l-elite tal-partit u ssagrifikat il-karriera politika tieghek biex turi s-sewwa u l-gustizzja li suppost kellu jsir, daqshekk iehor mhux qed nammirak issa li tghid ghal JPO li ma ghamilx sewwa li rrezenja mill-partit. Inti sostnejt kemm il-darb li inti bghatt l-ittra tar-rizenja tieghek mill-partit u li huma qatt ma rrispondewk imma ara dan JPO ma parla u hambaq xejn, kien kwiet u mutu u l-messagg wasslu sa fejn ried hu (u forsi ghadi iwassli iktar fil-fond, ghalkemm jiena nghid li le). Imma inti jahsra tmashant u hambaqt kemm flaht u hlief fuq rasek ma qlajtx. Nahseb li ghadek tanticipa li forsi ghad il-kbarat tal-partit ibiddlu d-decizjoni li hadu kontrik, jista jkun imma mhix probabli ghax dawk dejjem hekk kienu jekk tidneb kontrihom anke dnub venjal ma jahfrulek qatt, juzawk u jixkupawk. Nahseb li issa ghandek esperjenza bizzejjed biex tinduna l-atteggjament tal-partit tieghek mieghek. Il-gurnata t-tajba u j'Alla tibqa tohlom u ma tiehu azzjoni soda qatt, dejjem tibqa tanticipa. Proset imur lil JPO li tela' fir-ring ghal boxing u lill-partit ma tahx cans jerfa idejh fuqu imma hu minn nahha tiegh tah KO mall-ewwel.
avatar
Narcy Calamatta
QAZZIZTU LIL KULLHADD...Ghanke lilna il laburisti.Qeghedin tahsbu li dan il pajjiz huwa taghkom biss ? Ghamiltu mandra tal qzieqez mill politika. Il politika inthom qeghedin thamguha. Jekk ghandkhom il bocci irrezenjaw u mhux toghqodu tilghabu bis sentimenti tal poplu.Jekk ghandkhom IL LANZIT GHAL XULXIN, JEKK TOGHBODU LIL XULXIN, JEKK MA TAHMLUX IMSAREN XULXIN,morru tkissru u tfarku bejnietkhom u mhux kissirtu pajjiz.ISTHU JEKK TAFU.Kull ma fadlilkhom ftit xhur, issa tridu tohorgu L-ODJU LI GHANDKHOM FL-ISTONKU TAGHKHOM GHAL XULXIN.Ghaliex ma ghamiltux dawn il qziezati mill bidu u mhux issa li dalwaqt Alla ma ghamilkhom.
avatar
Letizia Scicluna
Imma taf ghaliex. Ghax coward u bezziegh. Austin Gatt hemm se ssibu u int tilaq dak li ghadt u tibqa tittallab biex forsi jtuk cans u jahfrulek il piena.
avatar
maria rita Muscat
Dear Dr Debono do you think that you will ever be given the chance of contesting an election on a PN ticket? Honestly I feel that your political career is doomed and no amount of bending and licking will change the situation for you. Yes I believe that you may be given the impression that things will change and you will be able to contest again, but rest assured that you will be taken for a ride again. As soon as they wont need you any longer they will place you in the bin just like all the others before.
avatar
Joseph Galea
Franco is not Jeffrey. Franco still think that he is going to be on the PN ticket. soon he will be sorry that he was so near , but so much far away. Jeffrey will be part of the History but Franco within 10 months will be forgotten.
avatar
Manuel Scicluna
Franco Debono rules out following in Pullicino Orlando’s steps-------Totally expected from this loser.
avatar
Anneke Grixti
A pity? A pity? Quite rich coming from a guy who claimed he "attempted" to resign "several times" from the PN!!! JPO yesterday showed what the word "to resign" means. You go the HQ, hand over your letter, and leave. In full view of the media. And, as one could see, only one attempt was necessary for JPO. And he "succeeded" in resigning. Poor old Franco did not even manage to resign from the PN. Sorry Franco, but you are just full of air and nothing much else. Inspite of very good grades in school.

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe