Europe Day, 1987 and St George Preca: Agius pays tribute to Nationalist legacy

Government whip David Agius pays tribute to 25 years of a Nationalist government as he fires back at the criticism raised by the Opposition.

Government whip David Agius
Government whip David Agius

Taking the floor during the Budget Measures Appropriation Bill debate, Government whip David Agius paid tribute to the symbolism of 9 May - being Europe day - representing the radical changes EU accession brought for the country. Agius also pointed out that today is the anniversary of the PN was elected to power in 1987 and also St George Preca's santification.

"Today we remember how 25 years ago Malta underwent radical changes when it moved away from a socialist or Labour government - call it what you want - and chose us to lead the country," Agius said in a spirited delivery.

He added that all this should be seen in light of a stable economy: "We are not cut away from the rest of the world ... we are all part of what's going on in Europe, making it even more crucial to not how our finances are stable to continue financing the three pillars we believe in: work, education and environment."

Agius said that government was on a daily basis "carrying out small miracles" by creating jobs.

"Of course we talk about the construction of Smart City," he said, in reply to the Opposition. "Don't you realise that this work is generating jobs? But then again, the Opposition is only set to criticise while it provides no proposals."

Agius also hit out at the Opposition for their partisan interests with regards to the education bill which was yesterday approved nem con. "A typical case of tom-and-jerry style of politics by the Opposition," Agius said. "First we have Owen Bonnici saying Labour will vote in favour of the motion; then Evarist Bartolo comes on board to say the Opposition will not support it because it is a money bill, then yesterday they held no position during the vote."

"The truth is that, Labour has no policy on education. Government has invested millions in new schools and the MCAST campus, to create new skills that will attract more jobs to Malta."

avatar
Luke Camilleri
Did someone write the speech for him or did he copy it?
avatar
Hon.David Aguis, 25 sena ilu int kont ghadek bin nappie, u ma tiftakar xejn milli kien jigri.Dak iz zmien kien wasal li jinbidel il gvern wara li akkost ta kollox fil legistratura ta qabel 1981/86 il partit nazzjonalista ried imexxi kontra il Kostituzzjoni ghax gab voti aktar, meta il ligi kienet tghejd li is siggijiet jghoddu.Wara hames snin ta terrur, wara boykott lil parlament, wara sfidi u ksur lil ligijiet tar Republika, il poplu hass il htiega sabiex iwaqqaf dan kollu u bidel lil gvern. Ghamel sew ?....Hadd ma jista jghejd li ghamel il hazin ghax kieku ma ghamilx 25 sena. Il mistoqsija hija...wasal iz zmien li jinbidel ? Wara li kullhadd jaf li certi Ministri rabbew il kallu, bhal ma kien gara f`16 il sena ta gvernijiet laburisti.
avatar
......Today we remember how 16 years ago Malta underwent radical changes when it moved away from a socialist or Labour government. U Malta giet il-“Genna ta’ l-ART”, fejn Malta kellha “tereq fl-ilma u tinharaq bid-dawl”, ix-xoghol u l-pagi daqs tal-Ewropa skond Dr Fenech Adami. Ghandna terz tal-pagi li ghandu haddiehor imma l-kontijiet u l-gholi tal-hajja daqs ta’ haddiehor. Xoghol gustizzja u Liberta kienet l-ghajta. Wasal ta’ warajh u l-ghajta kienet “Solidarjeta mal-Familji” u “Ghalina u ghal Uliedna”. Veru hekk gara, ghaliex uliedhom gedumhom fix-xehjr u uliedna b’xoghol prekarju jew bla xoghol. Qed noqorbu ghal elezzjoni ohra fejn “il-World Leader”, “il-Par Idejn Sodi”, irid jisma. Lil min irid jisma? Lil tal-qalba ghaliex hawn hafna lanqas biss irid jaf bihom ahseb w ara jismahhom. 1. Lil penzjonanti? dawk li ghandhom bilkemm biex jieklu. Dawn li suppost qeghdin jiehdu t-2/3 tal-paga f’penzjoni, meta fir realta tiehu ferm inqas minn dak imwieghed, ghaliex hemm il-kapping. Dak li kien hemm tlettin sena illu. 2. Is-solidarjeta qeda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, ghaliex kif tircievi l-kont jaqbdek hass hazin. Ergajna wasalna fiz-zmien meta h’ikolna jmorru nfitxu l-hatab biex insajru ghaliex cilindru gas minn Lm2.90(€6.76) illum sar Lm10.60 (€24.70) jew gallun petrol sar Lm2.90 (€6.75). 3. X’ rid jisma kemm qalulna tithanzrux u huma mhux talli thanzru imma ukoll qabdithom diarhea bl-iffangar, jew kemm taw miljuni lil tal-qalba u l-haddiem bil-kemm ghandu x’jiekol. Imma issa irid jiggieled ix-xoghol prekarju. Taf li hawn min ma jithallasx meta tinzerta festa u dawn haddiema li jaghmlu xoghol f’dipartimenti tal-Gvern ukoll bhan nies li jahdmu ma kumpaniji tas-sigurta. Dan ma semmejtux Onor Agius? 4. Ix-xoghol ? kemm hiergin tfal mill-universita li mhux qeghdin isibu xoghol dicenti. Kemm qed jinghataw kuntratti tal qamel liz-zaghzagh taghna ta’ ftit xhur xoghol anke haddiema li jidhlu mal-Gvern u pagi ta’ ftit ewro fis-siegha. 5. Taf x’insejt isemmi Onor David Agius li taht il-Lejber, il-paga kienet kien jitla partit bini ghal minn irrid jizzewweg, susidji, penzjonijiet fosthom taz-zewgt terzi li inthom qatt ma emmendajtuha. Il-kapping baqa dak li kien tlettin sena illu. 6. Ghidtu li l-mara tad-dar qed tmur tahdem b’kapricc u biex taghmel l-air-condition fil-kamra tas-sodda. Illum dan ma jistghax jintuza ghaliex inhabba l-kontijiet. Illum il-mara tad-dar qed tmur tahdem biex tghin lil-familja nkella l-familja ma tvincix. 7. Ma semmejtx ukoll kemm il-Kap tieghek “mar jivvota bil-qalb kontra l-mozzjoni tal-Partit Laburista meta ried li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jorhsu” 8. Ma semmejtx ukoll li l-Kapo tieghek mar jivvota kontra “ir-Rieda tal-Maggoranza” fuq il-dhul tal-Ligi tad-Divorzju. 9. Ma semmejtx ukoll meta dan il-Gvern nehha l-gurnata ta’ leave extra meta festa tigi s-sibt jew il-hadd. U dan tghidu u thambqu fuq is-solidarjeta mal-familji. Ara inthom tiehdu kemm tridu vaganzi, imma l-haddiem tahtkom dejjem maghkus u msawwat. 10. Taf x’insejt ukoll li fqajtu l-kaxxa ta Malta bid-dejn u deficit, kif berbaqtu w armejtu dak il-deheb li kellu il-poplu Malti li rnexxilu jgemma bl-gharaq ta’ xbinu. Kif behhejtu jew ahjar armejtu l-assi li kien irnexxilu jaghmel il-partit Laburista ghal gid u l-progress tal-poplu Malti u Ghawdxi kollu. 11. Insejt issemmi dak il-pampalun li qal li kien jaf min qatel lil Raymond Caruana u lil Karin Grech. 12. Insejt issemmi wkoll il-€500 fil-gimgha minn wara dar il-poplu meta l-Kapo tieghek lilna qallina li gej il-maltemp. Hekk sew inthom tiffangaw u l-poplu jaghmel is-sagrificji. Dik Solidarjeta! 13. Jekk trid infakrek f’affarijiet ohra li insejt insemmihomlok Onor David Agius, imma forsi tghidli li int dak iz-zmien ma kontx ghadek tezisti.
avatar
The PN was voted in in May 1987, not 1986. And that's 25 years ago, not 16 years ago.
avatar
Nahseb id-diskors ta' David Agius kitbu haddiehor u hu IKKUPJAH kif kien ghamel fl-ezmaijiet tal-universita u nqabad DARBTEJN jekk mhux tlieta !!!