Cachia Caruana expected to retain advisor’s role

Former EU ambassador has no contractual relationship with government but Prime Minister will make use of his expertise – OPM.

Prime Minister Lawrence Gonzi said he hopes to be able to continue to make use of  Richard Cachia Caruana’s expertise on the EU.
Prime Minister Lawrence Gonzi said he hopes to be able to continue to make use of Richard Cachia Caruana’s expertise on the EU.

Prime Minister Lawrence Gonzi has not ruled out making use of the services of his former permanent representative to the EU, Richard Cachia Caruana, since his resignation after a successful Opposition motion of no-confidence.

A long-standing member of the Nationalist Party strategy group, Cachia Caruana was invited to attend Cabinet meetings as EU liaison, for which he was paid the highest salary in the civil service at €148,000.

Since moving out of his Brussels post, Cachia Caruana is now receiving a terminal benefit that should amount to six months' pay, or €74,000.

"The Prime Minister hopes to be able to continue to make use of Mr Richard Cachia Caruana's expertise on the European Union in the national interest," a spokesperson for the prime minister told MaltaToday.

"Cachia Caruana has, however, not formed part of Cabinet since his resignation as Malta's first Permanent Representative to the European Union came into effect. There is no longer a contractual relationship between the government and Mr Cachia Caruana."

Cachia Caruana served as personal assistant to prime minister Eddie Fenech Adami and chief negotiator for EU accession, before becoming ambassador to the EU in 2004. He remains one of the PN's key strategists.

His resignation in June 2012 came after Labour filed a motion calling for his resignation, on the grounds that he had used his office to reactivate Malta's participation in Nato's Partnership for Peace programme, without having to seek the approval of the House of Representatives - based on cables sent by United States ambassadors that were leaked by Wikileaks.

The motion was supported by former Nationalist MP Jeffrey Pullicino Orlando.

Cachia Caruana served as adviser to the Prime Minister on EU affairs during his time in Brussels, ensuring that the PM was always appropriately briefed on key strategic issues concerning the EU and that of overseeing the preparation of all position papers, including any analysis required and the recommendations detailing the best course of action to be followed.

He participated regularly in Cabinet meetings in order to update Cabinet on all EU-related developments on a weekly basis, provide information and advice on any items raised in Cabinet that may have an EU dimension. As the PM's adviser, Cachia Caruana also chaired the inter-ministerial committee for EU affairs and oversaw the functions of the EU secretariat.

Career diplomat Marlene Bonnici succeeded Cachia Caruana as permanent representative.

More in National
avatar
Stefan Xerri
dawk par idejn sodi eeehhhhhhh????????
avatar
Kevin Fenech
Il-pappa dalwaqt tispicca, allura kullhadd jahtaf dak li-jista.
avatar
Emmanuel Zammit Spiteri
Ghal mument ejja ninsew jekk id-decizjoni fuq il-mozzjoni fil-Parlament kienetx tajba jew hazina. Imma allura id-decizjoni tal-maggoranza assoluta tal-Parlament Malti ma tiswa xejn? U din x'tissejjah, arroganza, dittatorjat jew hemm xi kelma ohra?
avatar
albert leone
Uzzzgurrrr....... kein hemm xi dubju kontra???? Forsi il-prim Ministru jithajjar ihallsu mis-salarju tieghu ukoll jew johroglu salarju / onararja ta' ASS. PRIM!
avatar
Lawrence Zammit
Simply pathetic but GonzipN has run out of fuel and it is showing on him too.
avatar
simon lia
Min Hawn insaqsi lil Prim Ministru xhadna ahna il Haddiema li konna mas Sea Malta il Kumpanija Nazzjonali li giet Likwidata u kullhad telaq ghar rasu forsi ahna maniex drit nieklu min halq wiehed nistenna risposta.
avatar
guido cutajar forte
This nincompoop never learns from his mistakes, does he? Has he ever heard of Rasputin?
avatar
Brian De Bono
Tajjeb Euro 74000 mit-taxxi tal-poplu talli ma taghmel xejn!!!!!!!!!!!!!
avatar
George Zammit Montebello
I scratch your back and you scratch mine. Collusion a prima classe.
avatar
MIN QAL LI MHUX HBIEB TAL HBIEB DAWN TA MADWAR THE 'ROUND TABLE' TA GONZIPN ????? NIEKLU AHNA, NERGAW AHNA U INLAQUH ANHA IL PLATT.
avatar
MIN QAL LI MHUX HBIEB TAL HBIEB DAWN TA MADWAR THE 'ROUND TABLE' TA GONZIPN ????? NIEKLU AHNA, NERGAW AHNA U INLAQUH ANHA IL PLATT.
avatar
emmanuel grech
Hadd ma stenna mod iehor! Ghax meta jkollok l-obbligazzjonijiet trid tibqa' thokk dahar dak li jkun sakemm dawn jithallsu kollha. U wara kollox, meta jitilghu il-Labour mhux konsulent tal-istamperija nazzjonalista jista' jibqa'?
avatar
Joseph Galea
Sur Prim Ministru, Is Sur Cachia Caruana gie mkecci mill parlament mill maggoranza tad deputati. Ma tahsibx li qed tnaffer u tinjora lill din il maggoranza u lill poplu Malti. Car u tond dan ghandu jispicca. Int qed tipprova terga dahhlu mill ventilatur. Possibli ma tistax tghaddi minghajru. Dan mhux cuc Malti iehor?
avatar
George Muscat
Sewwa tghid Dr Gonzi "Ghalina u ghal Uliedna", u haddieor ghar-RIMI.
avatar
Paul Dalli
Li RCC kien se jigi appuntat minn gonzipn f'xi kariga gdida wara li tkecca mill-Parlament stajna nobsruh u konna ga nafuh. IMMA MHUX AHJAR TGHIDILNA MINN ISSA KEMM BI HSIEBEK IDDENDILLU GONZ TAL-PARIRI LI SER JAGHTIK?
avatar
john spiteri
Imma dan qed jghin lil PN jew lilna? Ghax sa issa skond il-Parlament, gerfex kemm felah minn wara daharna; u rightfully gie sforzat.. jirrezenja.....allavolja ma riedx; ghax kien imanxtar tajjeb! U issa li lahqet Ambaxxatura li vera ghandha degrees impekkabli...lil dan x'iridu izjed mas-saqajn jekk suppost spicca u se jiehu, again, super terminal benefits ta Ministru li ma kienx? Kollha anti socjalisti u kontra l-big government dawn ta GonziPN......hlief fejn jidhlu 'super salaries taghhom!

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe