‘PN arrogance dates back to 2004’ – Frank Zammit

Former aide to John Dalli and Marsa ex-PN mayor, who served on the PN executive council for several years, speaks out about the internal clashes within the Party in recent years.

Frank Zammit
Frank Zammit

In a frank interview with Sunday newspaper 'Illum', Frank Zammit, the former aide who served as personal secretary to John Dalli when he was European Commissioner, says that the arrogance shown by the Nationalist Party in recent years started back in 2004.

"Soon after the huge electoral loss in the first MEP elections, there was a reluctance to discuss the reasons behind this negative result. At that time I served on the PN national executive, and the analysis of the loss was put in a meeting with a very long agenda. It seemed as if no one really wanted to give it much thought" Frank Zammit says.

He described John Dalli as one of the politicians who modernised Malta, seeking political consensus from the opposition on important legislation. "He solved problems which no one could ever imagine solving".

Read more in today's edition of 'Illum'

avatar
X'wiehed ghandu jiftakar izjed dwar il- bravuri ta John Dalli. Il-bieh tal-MidMed Bank bil mizera somma ta LM80 miljun u ghalkemm Alfred Mifsud kwazi bkiwelu ghax qallu li jgiblu LM160 Miljun ma riedx jaf.Fi 3 jew erbgha snin il-flus l;i hareg ghax xiri tal Bank bil Propjeta kollha li kellu gaba millqwlieh li l-Bank ghamel (Wahda mil baqar li Malta kellha( Il-hlas tal boll (balla)tas-Sigurta Socjali. Is-somma mhallsa mil-haddiema kiernet ezentata mit taxxa tad-dhul (Income Tax). Fl-ahhar budget li ghamel qabel ma EFA xolja l-Parlament minhabba is-sitwazzjoni Ekonomika prekarja li l-gvernijiet tieghu gabu lill Malta fiha, Dalli nehha din l-ezenzjoni u allura din is-somma li l-haddiem kien ihallas bdiet tigi intaxxata. Bhala Ministru tas-Sahha. il-Poly Clinics li kienu jinzammu miftuha ghal xi emergenza beda jaghlaq uhud minnhom fostom ta Hal-Qormi ghax skond hu kienet q
avatar
X'niftakru mil bidu tal Partit Glorjuz Nazzjonalista taht fil gvern taht Fenech Adami li kien wieghed solenement li hadd mill labuiristi genwini ma ghasndu ghax jibza u li se jmexxi b'serjeta u gustizzja. Transfers Vendikattivi galor jew mituhin f'kamra bicca siggu biss, gurnata shiha ma taghmerl xejn ghar minn habs ghax hemm ikollok ma minn tghid kelma, Rajna l-impjant tal-konkrit minghajr permessi f'haz-Zebbug l-ewwel f-idfejn ta Zammit u wara taht Bastajn Dalli. Kien hemm li-storja tal-kaxxi tal-loghob li kienu illegali jigru bihom ipogguhom fi hwienet, Bastajn Dalli jiehu hsiebom max-xufier ta huh. Niftakru fli storja ta l-ilma isir whisky fi Triq Manwel Dimech Hal-Qormi, Bastjan Dalli mdahhal. Il-binja tal Furjana ta Bastajn Dalli. U issa Ganni Dalli se jiehu hsieb Mater Dei. Jaf x'hinu jaghmel J.M. Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista jistghu joqodu ma jaghmlu xejn ghax il Partit Laburista ghadhom minn ikissirulhom minn gewwa
avatar
Jien ma rridx nidhol fil mertu meta u jekk il partit Nazzjonalista kienx jew ghadux arroganti pero meta nisma dan id diskors gej minghand is Sur Frank Zammit li kien is segretarju tal Ministru Dalli allura ma nistax ma nikkumentax. Nitlob lil dawk bhali li xi darba jew ohra kellom bzonn jikkuntatjaw lil Ministru jew lis Sur Zammit u araw x esperjenza tal biza tghaddu minna. Lis Sur Zammit kellimtu personali fuq il mobajl tieghu snin ilu grazzi ta wiehed mil familjari ta Dalli u minghajr ma riedni ntih il mobajl tieghi qalli issa nikkuntatjak jien!! Ghal minn ghandu ftit melh f mohhu tistaw tissoponu r rizultat finali u l ghajnuna tas Sur Zammit. Rigward l ex ministru qatt u ma hadd ma rnexxieli nara sitwazzjoni xokkanti ta arroganza liema bhalha. Mela meta rnexxieli naghmel appuntament fil hamsa fl ufficju ta huh gewwa Hal Qormi (sunrise travels), mort hemm fit tlieta ghax avzani li l ministru siegha biss kellu u first come first served basis. X hin saru l hamsa kont diga ghoddejt 60ruh!! Il ministru dahal fil hamsa u kwart u minghajr ma sellem il hadd, dhalt l ewwel wiehed jien. La hares lejja, la saqsini x jisimni, la hadli b idejja xejn, imma bil qieghda kien, iharbex b lapes fuq fool scap!! X hin rajt hekk u kont naf li jien kulma kelli quddiemi ma kienux aktar minn zewg minuti, waqaft milli kont qed nghid u harist lejn Dr Antoine Bugeja li rrid nghid kien wiehed mil aktar nies gentlomi flimkien ma Antoine Attard, u induna li jien ma hadtx pjacir. Dr Bugeja qallu dan mid distrett taghna. Kif ra hekk Dalli hares lejn wicci u qalli ghidli xi trid!! Ghatlu li kelli x nghidlu f anqas minn zewg minuti u r risposta kienet HALLI F IDI!!! u r rizultat kien saghtejn u nofs hela ta hin minn hajti pero servini eye opener ta x tip hu s Sur Dalli. Ta min ifakkar li Mater Dei kien fdat f idejh taht EFA pero meta Gonzi sar kap u nduna bil bawxati ta dan l isptar li dam jimbena s snin twal u minghajr lanqas biss kien jaf kemm ser jigi jiswa Gonzi hadu f idejh u f sitt xhur INFETAH u ghadu hemm ghal kulhadd biex juzah. Jien dejjem imxejt mal fatti, id diskors sabih u l kritiku distruttiva ta whud qatt m ghamlet bija u lanqas ser taghmel bija. Jien m ghandi ebda pregudizzji politici kontra jew favur hadd pero l bniedem niggudikah bli jaghmel vis a vis mieghi.
avatar
Jien ma rridx nidhol fil mertu meta u jekk il partit Nazzjonalista kienx jew ghadux arroganti pero meta nisma dan id diskors gej minghand is Sur Frank Zammit li kien is segretarju tal Ministru Dalli allura ma nistax ma nikkumentax. Nitlob lil dawk bhali li xi darba jew ohra kellom bzonn jikkuntatjaw lil Ministru jew lis Sur Zammit u araw x esperjenza tal biza tghaddu minna. Lis Sur Zammit kellimtu personali fuq il mobajl tieghu snin ilu grazzi ta wiehed mil familjari ta Dalli u minghajr ma riedni ntih il mobajl tieghi qalli issa nikkuntatjak jien!! Ghal minn ghandu ftit melh f mohhu tistaw tissoponu r rizultat finali u l ghajnuna tas Sur Zammit. Rigward l ex ministru qatt u ma hadd ma rnexxieli nara sitwazzjoni xokkanti ta arroganza liema bhalha. Mela meta rnexxieli naghmel appuntament fil hamsa fl ufficju ta huh gewwa Hal Qormi (sunrise travels), mort hemm fit tlieta ghax avzani li l ministru siegha biss kellu u first come first served basis. X hin saru l hamsa kont diga ghoddejt 60ruh!! Il ministru dahal fil hamsa u kwart u minghajr ma sellem il hadd, dhalt l ewwel wiehed jien. La hares lejja, la saqsini x jisimni, la hadli b idejja xejn, imma bil qieghda kien, iharbex b lapes fuq fool scap!! X hin rajt hekk u kont naf li jien kulma kelli quddiemi ma kienux aktar minn zewg minuti, waqaft milli kont qed nghid u harist lejn Dr Antoine Bugeja li rrid nghid kien wiehed mil aktar nies gentlomi flimkien ma Antoine Attard, u induna li jien ma hadtx pjacir. Dr Bugeja qallu dan mid distrett taghna. Kif ra hekk Dalli hares lejn wicci u qalli ghidli xi trid!! Ghatlu li kelli x nghidlu f anqas minn zewg minuti u r risposta kienet HALLI F IDI!!! u r rizultat kien saghtejn u nofs hela ta hin minn hajti pero servini eye opener ta x tip hu s Sur Dalli. Ta min ifakkar li Mater Dei kien fdat f idejh taht EFA pero meta Gonzi sar kap u nduna bil bawxati ta dan l isptar li dam jimbena s snin twal u minghajr lanqas biss kien jaf kemm ser jigi jiswa Gonzi hadu f idejh u f sitt xhur INFETAH u ghadu hemm ghal kulhadd biex juzah. Jien dejjem imxejt mal fatti, id diskors sabih u l kritiku distruttiva ta whud qatt m ghamlet bija u lanqas ser taghmel bija. Jien m ghandi ebda pregudizzji politici kontra jew favur hadd pero l bniedem niggudikah bli jaghmel vis a vis mieghi.
avatar
Ghaziz Sur Frank Zammit, l-arroganza tal-Partit u il –Partitarji Nazzjonalisti mhux mit 2004 imma mil 1987. Sa dak iz-zmien il-mara kienet zgur Nazzjonalista bhal kumplament tal-familja taghha. L-ghada tal-elezzjoni tan 1987, kont ghandi il-Housing Authority. L-ewwel haga li smajt kienet “int trid tbghati ghaliex hdimt tthat l-ex Chairman” li kien kuljomu bhalek. Dan intqal min certu NG. Dan l-ahhar intqajt ma wiehed li kien hahdem hemm ukoll uli kien inghata transfer ftit qabel l-elezzjoni ta l-istess sena (1987) u qalli quddiem il-mara tieghi “lillek riedu iffarkuk”. Jien dan ma nistax nifhem ghaliex? Jekk kien hem mil-Gvern Laburista li jien kont nissaportaja u dan ghamel xi haga hazina ghaliex ghandi nehel jien. Il-Ministru li konna naqaw tahtu gie jehodli b’idi u qalli “nispera li tkompli tahdem kif kont tahhdem that il-Lejber, u jien ghidtlu “jien min flus il-poplu ninhallas, u ghalhekk ghandi dmir lejn il-poplu” ftit jien wara u wara li bdew il-kastigi gejt trasferut, minn dak li dak iz-zmien ismu kient jidher hafna fil gazzetti u li kien deputy Chairman, billi fuq it-teleforn qalli” aqbad hwejgek u dabbar rasek”. Ohra min hafna ohra kienet meta habib tieghi li kien Nazzjonalisti qalli int ma tistax tibqa sejjerhekk u ghamilli appuntamnet mal l-ex Ministru George Bonello Du Puis. Meta wasalna il-Ministeru, wiehed mis-Segretarji li kellu qalli poggi u wara li poggejt qalli “anzi tajnik siggu biex tpoggi ghaliex that il-Gvern tieghek lanqas mill-bieb ma stajna nidhlu”. Dan gara meta jien gejt trasferit fil-Ministeru tal-finanzi u thallejt sitt xhur shah ma naghmel xejn hlief li dak iz-zmien kien hem mil-monti u kont nista noqod nara in-nies ghaddejjin. Konfofi shah min direttur u zewgt assistenti direttur, u dan sempliciment ghaliex jien kont delegate u kaxxier dak iz-zmien. In-Nazzjonalsiti kellom fuq xi pagan ta “In-Taghna” artilku kien jismu “Biex ma tinsiex”. Illum dawk li mghamlu dawn il-hnizrijiet qedin jigu smati aktar mill-listess Laburisti genwini jew ahjar min dawk is-Suldati ta L-Azzar”. Nerga nghid li l-Hon Prim Ministru Joe Muscat sewwa qed jghamel li lis-Sur John Dalli qed jurih stima u rispett ghaliex mal-Laburisti bhali l-ewwel wiehed hekk mexa.
avatar
Jien ma rridx nidhol fil mertu meta u jekk il partit Nazzjonalista kienx jew ghadux arroganti pero meta nisma dan id diskors gej minghand is Sur Frank Zammit li kien is segretarju tal Ministru Dalli allura ma nistax ma nikkumentax. Nitlob lil dawk bhali li xi darba jew ohra kellom bzonn jikkuntatjaw lil Ministru jew lis Sur Zammit u araw x esperjenza tal biza tghaddu minna. Lis Sur Zammit kellimtu personali fuq il mobajl tieghu snin ilu grazzi ta wiehed mil familjari ta Dalli u minghajr ma riedni ntih il mobajl tieghi qalli issa nikkuntatjak jien!! Ghal minn ghandu ftit melh f mohhu tistaw tissoponu r rizultat finali u l ghajnuna tas Sur Zammit. Rigward l ex ministru qatt u ma hadd ma rnexxieli nara sitwazzjoni xokkanti ta arroganza liema bhalha. Mela meta rnexxieli naghmel appuntament fil hamsa fl ufficju ta huh gewwa Hal Qormi (sunrise travels), mort hemm fit tlieta ghax avzani li l ministru siegha biss kellu u first come first served basis. X hin saru l hamsa kont diga ghoddejt 60ruh!! Il ministru dahal fil hamsa u kwart u minghajr ma sellem il hadd, dhalt l ewwel wiehed jien. La hares lejja, la saqsini x jisimni, la hadli b idejja xejn, imma bil qieghda kien, iharbex b lapes fuq fool scap!! X hin rajt hekk u kont naf li jien kulma kelli quddiemi ma kienux aktar minn zewg minuti, waqaft milli kont qed nghid u harist lejn Dr Antoine Bugeja li rrid nghid kien wiehed mil aktar nies gentlomi flimkien ma Antoine Attard, u induna li jien ma hadtx pjacir. Dr Bugeja qallu dan mid distrett taghna. Kif ra hekk Dalli hares lejn wicci u qalli ghidli xi trid!! Ghatlu li kelli x nghidlu f anqas minn zewg minuti u r risposta kienet HALLI F IDI!!! u r rizultat kien saghtejn u nofs hela ta hin minn hajti pero servini eye opener ta x tip hu s Sur Dalli. Ta min ifakkar li Mater Dei kien fdat f idejh taht EFA pero meta Gonzi sar kap u nduna bil bawxati ta dan l isptar li dam jimbena s snin twal u minghajr lanqas biss kien jaf kemm ser jigi jiswa Gonzi hadu f idejh u f sitt xhur INFETAH u ghadu hemm ghal kulhadd biex juzah. Jien dejjem imxejt mal fatti, id diskors sabih u l kritiku distruttiva ta whud qatt m ghamlet bija u lanqas ser taghmel bija. Jien m ghandi ebda pregudizzji politici kontra jew favur hadd pero l bniedem niggudikah bli jaghmel vis a vis mieghi.