PM, wife unharmed as shots fired close to Girgenti Palace

Prime Minister Lawrence Gonzi and Mrs. Gonzi unhurt as shots were fired close to Girgenti Palace in dead of night.

Girgenti Palace
Girgenti Palace

Shots were reportedly fired close to Girgenti Palace at 01:45am while the Prime Minister and his wife were inside.

The Palace, situated on the outskirts of Siggiewi is the Prime Minister's official residence.

In a statement issued from Castille, it was explained that the shooter or shooters remain unknown so far.

The Armed Forces keep guard of the Palace.

MaltaToday is informed that the shots were fired from a hill close by.

Senior police officials were on site this morning, accompanied by ballistics and forensics experts.

A magestirial inquiry is currently underway.

It remains unknown if the shots were aimed at the Prime Minister's residence or if the shots left any traces on the Palace windows or walls.

The area however is known to be frequented by rabbit hunters at night.

MaltaToday is informed that the AFM guard on duty at the Girgenti Palace gate immediately informed his superiors as he heard the shots.

A number of soldiers and police officers immediately rushed to the area.

More in National
avatar
Luke Camilleri
Only in Malta does the Prime Minister of Malta Lawrence Gonzi take a break in his SUMMER residence in the midst of WINTER! Why? Why at Girgenti, the same venue where Dr. Gonzi use to congregate selected Press members for briefings? No shots where heard that day...... ------------------------------------- http://www.doi.gov.mt/en/commentaries/2005/08/ori01.asp ------------------------------------- PRESS COMMENTARIES L-Orizzont : 01st August, 2005 Diskriminazzjoni Il-Gimgha li ghadha kemm intemmet irregistrat ghal darb’ohra att ta’ arroganza min-naha tal-Gvern Nazzjonalista. Diversi sezzjonijiet ta’ l-istampa lokali gew maghzula biex jattendu dik li giet deskritta mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi bhala laqgha ta’ diskussjoni mal-‘backbenchers’ Nazzjonalisti, filwaqt li l-bqija tal-media giet diskriminata u ma thallietx tattendi. Il-laqgha “sigrieta” saret fil-Girgenti u minnha, fost ohrajn, gew imwarrba anke l-gurnalisti ta’ l-orizzont. Il-Prim Ministru ghogbu li ghal din il-laqgha jaghzel biss gurnalisti min-Net TV, mill-gurnal in-Nazzjon u minn Radju 101, mill-gurnali The Times u Il-Gens u mill-istazzjon RTK li hu r-radju tal-Knisja. L-intenzjoni li f’din il-laqgha la tkun prezenti l-istampa li tappartjieni lill-Moviment tal-Haddiema u li din l-istess sezzjoni ta’ l-istampa ma tkunx taf x’inghad u x’sar, jidher mill-attitudni mehuda minn kull min kien prezenti. Meta ntemmet il-laqgha, il-Prim Ministru telaq minn fuq il-post bla kliem u bla sliem. Il-gurnalisti “maghzulin” wkoll ma taw cans lil hadd ikellimhom, filwaqt li l-persuna fl-Ufficcju tal-Prim Ministru responsabbli mill-media, inqas kellu d-dicenza jaghti kumment naha jew ohra lill-gurnalisti li thallew umiljati barra. Minkejja dak li qal il-Prim Ministru f’konferenza ta’ l-ahbarijiet nhar is-Sibt li ghadda, hemm dubju kemm kienet biss laqgha ta’ diskussjoni mal-backbenchers Nazzjonalisti. Kieku kien hekk, x’sens hemm li tiddiskrimina bejn membri tal-media? Xi skop kien hemm li l-gurnalisti “maghzulin” anqas biss ikollhom cans ikellmu lil gurnalisti shabhom “mhux maghzulin”. Bhalma gara f’okkazjonijiet ohra, semplici stqarrija mid-Dipartiment ta’ l-Informazzjoni kienet taqdi l-htigiet tal-media kollha biex twassal l-informazzjoni lill-pubbliku. Nhar is-Sibt il-Prim Ministru ddeskriva l-istorja tal-“laqgha sigrieta fil-Girgenti” bhala tal-Mickey Mouse u sostna li hu jaghzel opportunitajiet fejn jghid li jrid jiltaqa’ ma’ xi grupp partikolari. Hazin! Din l-istqarrija tibda taghmel sens biss meta l-Prim Ministru jsejjah il-grupp shih mhux bhal fil-kaz tal-Girgenti fejn parti biss mill-grupp tal-media lokali gie ppreferut. Hu l-mod kif ipprova jbengilha l-Prim Ministru li hu tal-Mickey Mouse. Din id-diskriminazzjoni bejn il-membri tal-media lokali u l-arroganza murija ma’ membri tal-media m’ghandha qatt tkun ittollerata. Imma l-arroganza tant saret taghmel parti minn dan il-gvern li sahansitra issa anke wasal biex jipprova jumilja gurnalisti quddiem gurnalisti ohrajn.
avatar
@D. Borg I agree 100% with you! Probably one day we must all make justice like in the past, and that is an eye for an eye!
avatar
What is the fuss dear Dr Gonzi? the AFM, police, ballistics, forensics experts, and a Magestirial inquiry - what a waste of public funds - yet again. Dear Dr Gonzi, and Dr. Muscat for that matter, don't you know that whenever parents with kids venture out anywhere near the countryside during the hunting season that you both bend backwards to accommodate hunters - (and at times even outside such 'season')- they are faced with such dangerous activities and worse. The politicians in these islands get sickening by the day!
avatar
Even I often hear gunshot and find pellets close to my farmhouse. As I am used to it ,contrary perhaps to the PM, I do not give it much thought let alone does it alarm me. However my neighbour a British bird lover does worry about it. Perhaps now the police will start taking action to prevent shooting close to lived-in buildings.
avatar
I agree with Firillu Kbir and Xprun. Why the title 'PM, wife unharmed as shots fired close to Girgenti Palace' ? Were the PM and his wife at any time in danger? How pathetic you all are, including your columnist. Some more of this bullSh..t and i will no longer browse this paper. You should be ashamed of yourselves of having dramatised the issue and given the impression that the shots were fired in the direction of the building. Who knows how many shots are heard by Joseph Muscat at Burrmarrad? Would these be also attempts on his and his family's life?
avatar
@KSN What a pathetic title to your report! . @Vincente Destra I suggest that in the event the PL is returned to government, you should retire in Padania. .
avatar
X'rappurtagg tal-qamel! Bhal dak li qallu min spara qisu pprova joqtol lill-PM! Tal-misthija, Karl.
avatar
Titlu qarrieqi u allarmanti ta' Stagno Navarra. Jekk it-tiri milli jidher ma kienux immirati lejn ir-residenza ta' Dr Gonzi, ghalhiex ma nstab xejn l-anqas fil-vicinanza tar-residenza, kif tistenna li Dr Gonzi u s-Sinjura tieghu ikunu feruti? Jekk xejn is-suldat li kien hemm barra seta kien fil-periklu. Imma l-anqas dan ma kien fil-periklu ghax ma nstab xejn. Sur editur, dan Karl qed itellef il-kredibilta' lil gazzetta tieghek. Affarik.
avatar
How cute...Malta on Tgcom too now! http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/1032337/malta-spari-su-residenza-premier.shtml
avatar
Kif qatt ma tista tigihom wahda tajba lill dawk li ghadhom jemmnu li dawn il-buzullotti mahluqa apposta ser jaljenaw lill-poplu min dak li verament qed jigri f'dan il-pajjiz. Issa ivvintaw din il-kummiedja sabiex jippruvaw juzawha halli jdahhlu f'mohh il-poplu li sar xi tip ta'attentat fuq il-Prim Ministru. Halluna u tkunux aktar giddibin u ipokriti. Aktar ma jivvintaw cucati,gideb,u terrinati,aktar il-poplu ma jemminhomx,ghax il-poplu ma ghadux cuc u jibla kollox. Mela qatt ma kien hemm xi tiri sparati f'dawk l-inhawi meta kien hemm il-Prim Ministru fil-palazz? Ma tafux li dak hu post fejn issir il-kacca ghal fenek? Halluna u tkunux aktar giddibin.
avatar
J.galea, Antoine Vella, Briffy, Vicente Destra: Qed l-pulizija u s-suldatitghatu ragun lil Tonio Fenech meta qal li ma jridx " XI CUC MALTI " jmexxi l-Air Malta. Mid-dehra jaf kemm hemm cwiec fil-PN la jaslu biex jemmnu l-buzzieqa li nefhu dwar xi tiri li nstemghu vicin il-palazz tal-Girgenti ! Jafu dawn ic-cwiec li l-prim ministru u martu spiss ikunu hemm, specjalment fis-sajf, u min jaf kemm jisimghu sparaturi bil-lejl minn kaccaturi ghal-fniek selvaggi ? Kif qatt ma kien sar xi rapport u jmorru l-pulizija u s-suldati ??????? Nahseb li mhux Franco Debono " mignun" kif qed jippruvaw ipinguh il-medfia nazzjonalista u Daphne, IZDA FRANCO DEBONO GENNEN LILHOM u ma jafux x'se jaqbdu jivvintaw biex jaljenaw lin-nies ! Xejn xejn , din li storja se tkompli tirridikola lil GonziPN. Bilhaqq, Vicente Destra, ghal li jista jkun int kont wiehed minn dawk li kontu mortu tisimghu lil Mussolini jitkellem u hadtu l-bandiera nAZZJONALISTA MAGHKHOM ?! EDDY PRIVITERA
avatar
@jgalea and others like him: I repeat: you are a pathetic lot, lost in your perverted psyche. You think you are self-righteous so that is what makes you such a hypocrite. I'm sure that you are enjoying your pension...then same pension that Mintoff gave you. Btw: Is Gonzi's uncle the same guy who buried those who disagreed with the church in the so-called Mizbla? No wonder that era has produced poor minds like yours. You are nothing else but coerced to think in one way, conditioned by your prejudices and enslaved by your grass ignorance. Or perhaps you are one of those on the gravy train. In either case, you are a minority. Happy new year.
avatar
@Vincente Destra . You are a perfect case of matto da legare. I have said it in Italian, which is the language of the Fascists which you love so much.
avatar
Poor Gonzi! An attempt on his life! Go and tell it to the Marines! But how gullible do these maniacs think the Maltese people are? I bet that in the coming days rifle bullets (as different from shotgun cartridges) will providentially be found near the palace walls, which would indicate that truly a attempt was made on the Gonzis. Rubbish! What the soldier heard was either a set-up, for which the PN is well known, or really rabbit hunters who have been deprived from their hobby of bird hunting. Elections are getting nearer, and the situation at the PN has become desperate, which calls for desperate measures. So, dear readers, in the coming months prepared for anything that will help to tip the balance in favour of the PN.
avatar
Al dawk li dejjem jokorbu li il gvern taghna huwa dittatorjat: Haga nghidilkom... AHJAR DITTATURA TAHT IL PN TA DR. GONZI, MINN XI GVERN TAL HOMOR. Lunga vita al nostro PN.
avatar
@Mr.V.Destra. Once PN had close ties with Benito Mussolini, a great friend of Adolf. How can you explain that?
avatar
@Mr.V.Destra. Once PN had close ties with Benito Mussolini, a great friend of Adolf. How can you explain that?
avatar
@Mr.V.Destra. Once PN had close ties with Benito Mussolini, a great friend of Adolf. How can you explain that?
avatar
Zack Depasquale
Jivvintaw kemm jivvintaw stejjer, il-fatt jibqa li Franco Debono gab krizi fil-gvern ta'Gonzi, u il-PrimMinistru Gonzi jaghmel x jaghmel f'din il-kwistjoni sejjer johrog ta'Mazzetta. Jien ma nafx ukoll kif certu kummentaturi tibqghu taghtu kazhom jien hawn certu kummentaturi jghidu x'jghidu nistmaghhom talli huma CWIEC.
avatar
Nghejd jien..Dan min irid joqtol lil Prim Ministru..daqs kemm qeghed jghamel gid ? Ha.Ha,Ha.Gurnalizzmu tal qamel dak li huwa.Nallarmaw lil publiku, ghal xejn. Jista ikun hemm mottiv wiehed...Dak li jigbru gieh il Prim Ministru ghax bhal issa qeghed ghanqas min zero, b`dak li qeghedin jghamlulu ...le mhux tal lejber.. imma shabu stess.
avatar
An example of humour Maltese style - both the story and the comments!! Only in Malta!
avatar
@ jgalea u vincente destra Imbaghad jghidu li l'imgienen qieghdin 'FRANKUNI'! Nahseb li barra qieghdin, u jigru mas-saqajn! Kumment wiehed se nghamlilkom u bl'Ingliz! How sick and sad, I feel very sorry for you both! May GonziPN find you the medicine to cure!!!
avatar
jgalea , Vincente Destra, Jekk tmorru l-merġenza jistgħu jirranġawlkom appuntament mal-psikjatra malajr malajr.
avatar
Well said jgalea. Le ghal Malta nord koreana tax-xellug. Le ghal Malta socjalista sovjetika komunista. Le ghal Malta kubana bi prodotti u servizzi tal-qamel tal-hippies xellugin. Liberta`. Liberta`. Liberta`. Liberta`. Liberta`. O Malta taghna. O Malta ghaziza, l-isbah u l-ohla pajjiz fid-dinja, ehlisna mill-madmad socjalista. VIVA IL-LEMIN.
avatar
It-Taljani semghu ix-shots minn Sqallija? Malajr temghu l-ghalf i kapi ta Kastilja biex forsi inaqqsu ftit mill-hsara u tgarrfix li qed jizdied minn gurnata ghal ohra!
avatar
Illum jahbat l-34 anniversarju tal-qtil ta' Karen Grech.
avatar
Il media taljana qeda tghid li kien possibilment attentat fuq il hajja tal PM. Vera ma hemmx fejn naqaw aktar baxx min hekk. http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/1032337/malta-spari-su-residenza-premier.shtml http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/malta-spari-nella-notte-contro-la-residenza-del-premier-gonzi-1064877/
avatar
@jgalea: jidirli li wasallek il-Hin ghal pillola. Isma minni, Ghamel pjacir lilek in Nifsek u itlob l-Alla jghinek. Briffy u l-imdellek ( Antoine Vella): take a walk on a short plank.
avatar
Similar acccident happened at Verdala Palace, when ex President Guido DeMarco and his wife were present. In that case a window glass was broken and a hunter was charged for that accident. It was nothing political, and the hunter was jailed for 3 months. It's more likely that this is a similar accident, because out of 450,000 Maltese people how much of us knows where the PM and his wife were at the Girgenti Palace? Probale not even who shot didn't know.
avatar
IT TIJATRIN TA L ELEZZJONI HA JIBDA... KULLHADD F POSTU PLEASE...
avatar
JGALEA...KOMPLI GHID IL-HMERIJIET HA TURI KEMM INTI NISRANI FERVENTI U KEMM INT TA' EZEMPJU TAJJEB GHAL GHAJREK...EZATT KIF GHALLIEMNA SIDNA IL-MULEJ.
avatar
Dear PL supporters: Jider li intlaqtu fil laham il haj. Jider li ghandkom il faham miblul.
avatar
DAN L-GHAGEB KOLLU. MELA IL-PRIM TAGHNA U S-SINJUR TIEGHU IKUNU JIGBRU IL-BEBBUX FIL-MADWAR TAL-PALAZZ FIS-SAGHTEJN NIEQSA KWART TA' FIL-GHODU BIL-LEJL U FL-GHAQWA TAX-XITWA. MHUX IMGEDSA GOS-SODDA F'XI KAMRA BIL-FIREPLACE TGHID KIENU. U ALLURA KIF JISTA' XI HADD, ABLI KEMM HU ABLI, JISPARALHOM U JAGHMLILHOM IL-HSARA? VERA KAZ TAL-BOLOH NGHIDULU JIEN DAN. U MILLI QIEGHED NARA HAWN TAHT (FIL-BLOGS), XI NAZZJONALIST QEGHDIN JAQAW GHAL LIVELLI FERM BAXXI TA' PAROLI FIL-VOJT, INDIKAZZJONI CARA TA' NUQQAS TA' RISPETT LEJN MIN MA JHADDANX L-ISTESS TWEMMIN POLITIKU TAGHHOM.
avatar
Joseph Sant
@jgalea - OMG are you for real? No, honestly I have to stop reading this page - it's becoming totally surreal now. I just can't believe people like these are still around in the 21st century. U patris, filius....
avatar
@vcas1 Shut up? Lili qed tghid jaqaw??? Ahna f DEMOKRAZIJA qedin nghixu, u mhux f pajjiz socjalista dittatura fejn Mintoff cahad ir rieda tal maggoranza. Le ma nhallux il partit socjalista jhassar lil dan il pajjiz, li inbena mill PN. Ghalhekk fl elezzjoni li gejja NGHIDU LE KBIRA AL MIN IRID IKASBAR LILL PAJJIZ. Ghaziz Prim Ministru u is sinjura tieghu. Serrhu raskom. Il poplu Malti mhux ser jinsa il kisbiet kbar li gibt. Inti kont li esportajt id demokrazija lill pajjizi gharab, u kont strumentali ghat tnehhija tad dittatur brutali libjan. L istess dittatur li il "mexxejja" socjalisti kienu jqimuh bhala our blood brother. X misthija. Nispera li nies bhal vcas1 u ohrajn jikkonvertu, u jaraw kemm il PN taghna huwa genwin, u jkunu parti mill maggoranza li tghid IVA al gvern Kattoliku, u Ghaqli. IVA ghal PN.
avatar
from how far were the shots heard?are there any shots on the wall etc?is the girganti palace the only in the area?
avatar
@jgalea: What a stupid and pathetic comment. Are you implying that you know the motive for the shooting? If you know it report it to the CoP for you say that "Dan andu jkun ta ezempju AL KULHADD, biex jirrenja is sens Nisrani, u is sens komun, u nkomplu neleggu ghal dejjem gvern bilghaqal, prudenti, u li ghamilna fost l aqwa pajjizi fl EU. Gvern Nazzjonalista." If you don't and all that you are doing are conjunctures, then people like you should be put in jail as you are trying to steer trouble. People like you are the same type who steered trouble in the 80s. Far from your Christian values. You are what in Maltese are called: xewwiexa...just like the high priests. What hypocrites! If you have the evidence you are morally obliged to speak up! If you don't just SHUT UP!!! Learn the word "prudence" if you are a so-called Catholic!
avatar
What exactly did this shooter or shooters shot at? At the walls of the palace? At the windows of the palace? At the balconies? I know that some Maltese are very avid shooters but, according to this reporting, shooting from a considerable distance and from outside a guarded building to, assumingly put someone's life in jeopardy is unheard of, even in fiction. For me this is a non starter of what I call amateurish journalism aimed at stirring controversy and sensationalism. Otherwise, the PN propaganda machine is watching to many James Bond style of movies!!!
avatar
Dan attentat fuq l ghaziz prim ministru taghna. Messom jisthu. Dan andu jkun ta ezempju AL KULHADD, biex jirrenja is sens Nisrani, u is sens komun, u nkomplu neleggu ghal dejjem gvern bilghaqal, prudenti, u li ghamilna fost l aqwa pajjizi fl EU. Gvern Nazzjonalista.
avatar
Luke Camilleri
Another PR exercise by the OPM? Fetah l-istagun tal-kacca... ghal VOTI!
avatar
Antoine Vella, tagħmlu x'tagħmlu mhux se tnessuna il-QTIL ta' L-INNOĊENTI KAREN GRECH LI EDDIE FENECH ADAMI KIEN QAL LI SE JGĦIDILNA MIN KIEN QATILHA. ** FEJN QIEGĦED ISSA EDDIE?
avatar
Gonzi, tipprova kemm tipprova toħloq il-biżà li kontu ħloqtu fis-snin tmenin bil-bombi u bl-isparar biex mingħalikom tbeżżgħu lin-nies biex jerġgħu jivvutawlkom xorta waħda mhux se jirnexxilkom u se tieħu l-ikbar tkaxkia li ħalaq Alla. ** Jekk m'għandekx biża li terġà titla fittex għamel l-elezzjoni u tkunx CHICHEN. **
avatar
Mark Fenech
Surely only those very near to the Prime Minister knew that he is at Girgenti. Most probably he went there not to be seen discussing the Franco Debono issue with his visitors. The Prime Minister has his security and it is up to them to see that such things do not happen. Anyone involved should be prosecuted, whether for hunting of rabbits or for shooting at the direction of the palace. Do not try to blur the current problems in our country with silly topics.
avatar
Ghadni kif smajt fuq Rete 4 TG Com. l-ahbar li x'aktarx sar attentat fuq il-prim ministru ! il-magna mxajtna tal-PN bdiet tahdem ghax jafu li qeghdin fl-ghafja tal-mewt politiku tal-gvern taghhom. Min jaf hux xi frame-up iehor dan, jekk ma kienx xi kaccatur ?? B'hekk forsi wkoll jaljenaw lin-nies mill-problemi ta' Franco Debono !Issa naraw taqbdux lil min spara ??! Eddy Privitera
avatar
@ Antoine Vella .Your comments are sick but shows how you are This shooting incident is the latest spin .Don`t you all remember some time ago when dr`Gonzi`s water pump at Marsaskala was taken out by workers and all the PN Media send in their cameras.Don`t be surprised more things like this will happen
avatar
Judging by the clucking and squawking, my short comment seems to have quite upset the chicken coop. For the record - and in the vain hope of teaching something to Labour Elves - people who comment here are NOT bloggers. Bloggers are those who write blogs not post comments.
avatar
Kumbinazzjoni sparaw fl anniversarju fil qtil ta Karen grech u meta il PN ghaddej minn krizi. Nahseb li din cajta ta 1 ta April
avatar
Antoine Vella:ma ndunajtx li din li storja qed tigi minfuha EZATT FL-ANNIVERSARJU TAL-QTiL BRUTALI TA'KAREN GRECH , biex flok naqraw u niftakru fil-qtil ta' dik it-tfajla innocenti, nargumentaw fuq xi tir jew tiri li nstemghu fil-kampanja qrib il-palazz tal-girgenti, semplicement ghax dak il-hin kien hemm il-prim ministru u martu, li nahseb li dak il-hin kienu fis-sodda ??! U s-suggeriment tieghek biex "jingabru" mil-pulizija dawk li qed jiktbu l-kummenti f'dawn il-kolonni, juru xi hdura ghandek lejn kull min illum mhux qed jissapportja lil GonziPN.Tfakkarni hafna f'Daphne Caruana galizia ! Eddy Privitera
avatar
Dr A.Vella jiddispjecini nghid li inti fundamentalista kontra Labour.Mhux qed tara li din hija cajta jew montatura ghal qabel l-elezzjoni.Infakkrek biss fil bombi li kienu jsiru taht il gevern Laburista u dawn waqfu kif kien hemm gvern Nazzjonalista. Inhalli l-poplu juza mohhu.
avatar
Lino Camilleri
Jiddispjacini nghid li min gab dan ir-rapport fuq il gazzetti maltin qed juri kemm il gurnalisti ta dawn l-imsemmija gazzetti jew portal huma dilettanti u xejn professional. Tafu kemm il sparaturi jinstemu kulljum hdejn il girgenti minhabba xi tip ta kacca. Imma bhas soltu xi hadd ghandu l-intenzjoni li forsi jkisser xi ftit armonija (jekk baqa) li hawn bhalissa.
avatar
Miskinnnnnnnnnnnnnnnn Tidher li waslet l-elezzjoni, irid jilghaba tal-vitma biex forsi il-poplu kerga jivvutalu. Jekk ghandna xi haga sura min kien ghandu jinqabad, jew sejrin inziedu xi Frame Up iehor ma lista li hemm?
avatar
Din l-ahbar tal-llum fuq l-isparattura fuq l-palazz tal-girgenti turi ezzat l-episodjiej tal-bombi u sparar li kienu jssiru qabel elezzjoni 1987 u issa nahseb li gejja elezzjoni bikrija se nergaw nibdew nisimaw dawn l-isttejer.....L-elezzjoni li jmiss ghal 10 jew 17 ta'Marzu 2012????? u bilhaqq kif l-PM u martu kienu l-palazz l-bierah meta dan l-post jintuza fis-sajf.Hemm xi affarijiet jaharqu fil-Gvern?
avatar
Joseph Sant
This article is humourous - but I had the loudest laugh at Antoine Vella. How pathetic can you get?! Honestly man I hate to see you making such a laughing stock of yourself. Miskin.
avatar
@ Antoine Vella. Just another typical Nationalist, still living in the past. Wants Bloggers here rounded up and questioned by the police. You are a far better joker than GonziPN. Nice one.
avatar
Nazzareno Pace
The country should make use of such resources in a more professional way. Otherwise this may be considered as another PN tactic to shift the people's attentions from the issues currently at hand such as the Franco Debono problem and the cost of living and less activity during this period. Now Mintoff is not a figure in Malta, the MLP have changed policies and tactics and hence only PN internal wars may end up in such activities...or someone may also consider rabbit hunting!!!
avatar
"The area however is known to be frequented by rabbit hunters at night." Perhaps one of the hunters who frequents the area to shoot rabbits has mistaken the PM Girgenti Palace for an underground burrow. After all this mistake may have saved the life of a rabbit. "Prime Minister Lawrence Gonzi and Mrs. Gonzi unhurt.." And probably not even awakened by the shots, as if they were, surely that this would have been splashed all over the media.
avatar
@ Antoine Vella. Just another typical Nationalist, still living in the past. Wants Bloggers here rounded up and questioned by the police. You are a far better joker than GonziPN. Nice one.
avatar
At first I did not notice who wrote the article but my attention was drawn to the fact that it was penned by Karl Stagno Navarra, a blue eyed boy, if there ever was one.Get a life Karl.
avatar
@briffy, you are so full of bullss droppings, who said the shots were aimed at the palace, the guard on duty said he heard three shots and alerted his superiors.Ballistics are searching for the bullets and bullet holes. What a bunch of moronic apologists.
avatar
@Antoine Vella Yeah sure!! Continue to exaggerate and make a mountain out of a mole. It is precisely what the PN doesn't need atm, comments and articles that try to deviate the people's attention from what is actually going on.
avatar
Sammy Cutajar
To Mr.Antoine Vella. I think that you are out of context here and what you wrote about shows your state of mind. Whatever and however bloggers write you can't suggest that. I think that this is a spin. So according to you I should be rounded up by the Police and asked why I think so? You are out of line!
avatar
Sammy Cutajar
To Mr.Antoine Vella. I think that you are out of context here and what you wrote about shows your state of mind. Whatever and however bloggers write you can't suggest that. I think that this is a spin. So according to you I should be rounded up by the Police and asked why I think so? You are out of line!
avatar
GUESS WHO'LL BE ROUNDED UP AFTER THE NEXT ELECTION? Go get a life sicko.
avatar
I don't go hunting for wild rabbits, therefore I don't know whether this is a winter or summer sport. But from what I read this is a sport practised in the summer months and that it is illegal to hunt rabbits in winte. If this is the case, then there is hardly any association between these shots and rabbit hunters. Furthermore why would a rabbit hunter shoot in the direction of the Girgenti Palace when he jolly well knows that this is illegal anyway, and secondly the building happens to be the official residence of the PM which would obviously be under guard, and thereby exposing himsself?
avatar
At this point one should seriously consider whether, purely as a precaution, the worst Mintoffian elements in the country - including some of the anonymous hate-mongers writing here - should be rounded up and questioned by the police.
avatar
Morru saqsu Lil Emeritus President Dr. Edward Fenech Adami min sparalom ghax dak kien jaf min qatel lil Ray Caruana u Karen Grech u allura jaf fuq dan il kas ukoll LOL, Ara vera buzulotti , din ta Terinu ,ohra kummiedja , Dr. Fenech Adami nixtieq inkun naf kemm ghandek penzjonijiet ghax nahseb tigbor €200000 fis sena. Talli bihhejt L-assi ta Malta kolla ,l-Anqas riservi tad deheb ma fadal, Mr. FD int magna tal PN qatt ma jaqbillek jitla il PL ghax il Pappa li ma taghmel xejn ma tibqax diehla ghax sintendi segretarji ta Ministri jimbidlu bhal kull pajjiz meta jinbidel il gvern
avatar
So?I live at the outskirts of Mgarr (Malta) and I hear shots fired in the middle of the night close to my home almost every week in winter and every night in the summer because of rabit hunting!!! So do I have to report these to the police every time? LOL, nice try Gonzipn, but the maltese are not that gullible.
avatar
Why am I not surprised at this. With al lthe hype in recent weeks commemorating Raymond caruana's death, a sensational weekly programme on NET hyping up his death and PPB's supposedly frameup...the next episode in this island's sory saga would be to report shots fired in the vicinity of the PM. So tell us KSN, how close was close?. I guess Ms Garrett was right, they're all FWs, all of them, including the scum of PN apologists who come here vomiting their bile when the bile queen's blog is temporary unavailable
avatar
I think that the election date will be announced very shortly as Dr Franco Debono warns that he will not back the government unless ministry is split immediately . So the comedy begins with these funny melodramatic articles to alienate the people. This is Gonzi's PN last silly vote-catching tactic, playing the terror card that worked quite effectively in past elections. Dear Gonzi, I am sure that the people are more aware and will not be fooled again!
avatar
Is-soluzzjoni ta' din l-isparatura facli ferm, my dear Watson. Kien hemm xi hadd li haseb li gonzi kien baghat ghal franco debono fil-girgenti (biex ma joqghodx imurlu fil-kcina tad-dar bhal pawlu borg olivier) biex jipprova jaghtih tbezbiza fil-prezenza ta' kate (forsi tigih suggizzjoni minnha) u haseb li dan kien mod tajjeb kif iwissih u jbezzghu li ahjar isikket ilsienu u jbaxxi rasu quddiem il-forza tat-tajjeb li f'malta jisimha gonzipn !!!!!
avatar
Zack Depasquale
Jekk taraw is-CNN U l-Al Jazeera s'issa ghadhom ma giebu xejn fuq din l-ahbar. Kif meta tkun riesqa xi elezzjoni dejjem jisemmha il-Girgenti qabel kienet tidher il-Madonna issa xi hadd skopra li gew sparati tiri, u halluna nghixu ghax ser toqtluna bid-dahq veru sirna pajjiz tal-Mickey Mouse.Mhux sewwa jew jien li hadt Eur1.16 zieda jekk irid weekend break imur inhallas ghalih u il-PrimMinistru b'Eur500 fil-gimgha zieda jiehu holiday min fuq dari gewwa l-girgenti.
avatar
Perhaps to justify his 500 euros weekly increase against our 1.16 euros.
avatar
Hija daqsxejn BOMBASTIKA din l-ahbar..........Ipprova xi haga ohra Karl.
avatar
Go and tell it to the marines Mr. Gonzi. Poor spin. Try again.
avatar
If the only available clues were the hearing of shots close to the residence, isn't the article's title a bit too melodramatic Karl? While implying that the shots were aimed at Dr Gonzi and his wife, you're also stating that the shots were fired close to the palace and not at the palace. Can you either elaborate further or else change the title to be more realistic?
avatar
Zmien il-buzullotti SPICCA. Don't tell me it was just rabbit hunters and a bullet went astray somewhere close to the palace??? So it was not aimed the palace....So there was no intention to harm the PM or his wife. So what's all the fuss about.
avatar
U jekk vera pruvaw joqtlu lil PM jew lil martu? J'Alla LE izda l-prekawzjonijiet iridu jigu mittiehda bilfors!!!
avatar
Dawk tal-Labour zgur. Issa gejja l-elezzjoni u rridu naraw x'nivvintaw. La naf naqbad nidhaq u l-inqas nibki jahasra. U dan jerga suppost kien mghasses mill-Pulizija(miskin ghal ksieh lejl bhal dak) jew mill-Armata.
avatar
Elections to be announced very shortly. So the comedy begins.